За ко­го пла­тять лу­ган­ці?

До ві­до­ма гу­бер­на­то­ра й уря­ду

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Во­ло­ди­мир ГРИЦАЙ, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Лу­ган­сько­го енер­ге­ти­чно­го об’єд­на­н­ня

10ли­пня НКРЕКУ вста­но­ви­ла для Лу­ган­сько­го енер­ге­ти­чно­го об’ єд­на­н­ня фі­нан­со­ві сан­кції: но­вий роз­мір обов’ яз­ко­вих що­до­бо­вих від­ра­ху­вань — по­над 30 міль­йо­нів гри­вень — при то­му, що збір пла­те­жів у се­ре­дньо­му що­до­би скла­дає ли­ше 3—4 міль­йо­ни. А ми не­що­дав­но, з 1 ли­пня, пе­ре­йшли до нор­маль­но­го п’ яти­ден­но­го ро­бо­чо­го ти­жня пі­сля пів­рі­чно­го зне­кров­ле­н­ня че­рез та­кі ж обов’яз­ко­ві що­до­бо­ві від­ра­ху­ва­н­ня та не­за­кон­ний арешт ра­хун­ків ви­ко­нав­чою слу­жбою.

Но­ві сан­кції НКРЕКУ озна­ча­ють, що енер­го­ком­па­нія зно­ву за­ли­ша­є­ться без ко­штів для існу­ва­н­ня, не змо­же ви­ко­ну­ва­ти ін­ве­сти­цій­ну про­гра­му, ре­мон­ту­ва­ти еле­ктро­ме­ре­жі, го­ту­ва­ти­ся до осін­ньо- зи­мо­во­го пе­рі­о­ду. Вже з 20 ли­пня пер­со­нал під­при­єм­ства зно­ву пе­ре­ве­де­ний на три­ден­ний ро­бо­чий ти­ждень. 24 ли­пня від­бу­ло­ся за­сі­да­н­ня про­фко­му, на яко­му ви­рі­ше­но по­ча­ти про­це­ду­ру тру­до­во­го кон­флі­кту, а це озна­чає страйк.

24 ли­пня Дер­жав­на ви­ко­на­вча слу­жба зно­ву аре­шту­ва­ла ра­хун­ки ЛЕО че­рез борг пе­ред держ­під­при­єм­ством « Енер­го­ри­нок » ( 5,3 мі­льяр­да гри­вень), хо­ча в трав­ні суд ви­знав не­за­кон­ним по­пе­ре­дній арешт ра­хун­ків ЛЕО. Че­рез це роз­гля­да­є­ться пи­та­н­ня пе­ре­ве­де­н­ня пер­со­на­лу з 1 сер­пня на одно­ден­ний ро­бо­чий ти­ждень. Це — ко­лапс... Го­лов­на при­чи­на по­дії — ве­ли­че­зний борг спо­жи­ва­чів пе­ред ЛЕО.

Він ви­ник то­му, що уряд зо­бов’ язав ЛЕО без­ко­штов­но по­став­ля­ти еле­ктро­енер­гію на оку­по­ва­ну те­ри­то­рію впро­довж трьох ро­ків, але при цьо­му не роз­ро­бив ме­ха­нізм опла­ти. Всі пла­те­жі за еле­ктро­енер­гію, що зби­ра­ли­ся на кон­тро­льо­ва­ній те­ри­то­рії, за­ра­хо­ву­ва­ли­ся як опла­та за спо­жи­ва­н­ня на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях. Тоб­то, жи­те­лі кон­тро­льо­ва­ної ча­сти­ни Лу­ган­щи­ни пла­ти­ли за спо­жи­ва­чів так зва­ної ЛНР. Ли­ше у гру­дні 2016 ро­ку Ка­бмін цю ви­мо­гу від­мі­нив, але вже ви­ник борг. Те­пер дер­жа­ва й ор­га­ни вла­ди ка­ра­ють ЛЕО за по­ста­ча­н­ня еле­ктро­енер­гії на не­кон­тро­льо­ва­ні те­ри­то­рії, які са­мі іні­ці­ю­ва­ли і під­три­му­ва­ли...

13 ли­пня ЛЕО бу­ло зму­ше­не че­рез бор­ги від­клю­чи­ти від еле­ктро­по­ста­ча­н­ня во­до­від­лив­ний ком­плекс ша­хти « Кре­мін­на » держ­під­при­єм­ства « Укр­ша­хт­гі­дро­за­хист » . У ре­зуль­та­ті ви­ни­кла за­гро­за під­то­пле­н­ня мі­ста Кре­мін­на пло­щею 212 га. І це ще не все. Зро­стає ін­тен­сив­ність ви­хо­ду ме­та­ну на по­верх­ню та йо­го на­ко­пи­че­н­ня у ви­бу­хо­не­без­пе­чній кон­цен­тра­ції в під­ва­лах бу­ді­вель, що мо­же при­зве­сти до те­хно­ген­ної ка­та­стро­фи на те­ри­то­рії Лу­ган­ської обла­сті.

Рі­ше­н­ня цьо­го пи­та­н­ня до цьо­го ча­су не­має, для діа­ло­гу ні­хто не від­гу­ку­є­ться. Ситуація ка­та­стро­фі­чна. Без ви­рі­ше­н­ня пи­тань із сан­кці­я­ми НКРЕКУ й аре­штом ра­хун­ків під­при­єм­ство за­ги­не, що по­ста­вить під за­гро­зу енер­го­по­ста­ча­н­ня та со­ці­аль­но- еко­но­мі­чний стан усі­єї фрон­то­вої Лу­ган­ської обла­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.