Юві­лей­на Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня» від­бу­ла­ся!

Den (Ukrainian) - - Тайм-Aут - Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га ХАРЧЕНКО, фото Руслана КАНЮКИ, «День»

■ Двад­цять шо­стий, за­вер­шаль­ний день Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2017 — 28 ли­пня, — став ча­сом під­би­т­тя під­сум­ків і ви­слов­ле­н­ня вдя­чно­сті — і від уча­сни­ків 15-ї Лі­тньої шко­ли, і від її ку­ра­то­рів, і від го­лов­но­го ре­да­кто­ра. Ла­ри­са Оле­ксі­їв­на, вру­ча­ю­чи сер­ти­фі­ка­ти, ви­сло­ви­ла вдя­чність і тим ба­тькам, що ви­хо­ва­ли та­ких ді­тей, що пра­гнуть і зда­тні взя­ти ви­со­ку план­ку Лі­тньої шко­ли, і тим пе­да­го­гам, які вка­за­ли сво­їм ви­хо­ван­цям пра­виль­ний на­прям роз­ви­тку.

■ Сту­ден­ти охо­че при­га­ду­ва­ли хви­лю­ва­н­ня і на­віть страх, які їх охо­плю­ва­ли на по­ча­тку ЛШЖ. «Я біль­ше бо­я­ла­ся, що ме­не ві­зьмуть, ніж нав­па­ки», — по­ді­ли­ла­ся, дя­ку­ю­чи «за на­у­ку», зокре­ма Окса­на Скіль­ська, яка одно­ча­сно здо­бу­ває фах пе­да­го­га-ма­те­ма­ти­ка і жур­на­лі­ста і якій вда­ло­ся під час ЛШЖ пе­ре­мог­ти са­му се­бе. Лі­тньо­шко­ля­рі-ви­пу­скни­ки ба­га­то го­во­ри­ли і про шанс, який їм да­ла ре­да­кція, і про те, як во­ни те­пер «не­сти­муть сві­тло «Дня» у сво­їй подаль­шій ді­яль­но­сті та спів­пра­ці з на­шим ви­да­н­ням. А де­хто на­віть пла­кав, усві­до­мив­ши, що час роз­ста­ва­ти­ся.

■ Справ­ді, су­му­ва­ти є за чим — за 26 днів у сту­ден­тів від­бу­ло­ся 40 за­хо­дів, се­ред яких — і зу­стрі­чі з 35-м над­по­ту­жни­ми ле­кто­ра­ми, і по­їзд­ка до Ба­ту­ри­на, у під­роз­діл Нац­гвар­дії, і екс­кур­сія Ки­є­вом, до Ки­ри­лів­ської цер­кви, та по­хід у гольф-клуб... І, зві­сно, у пам’яті мо­ло­ді за­ли­ши­ться ба­га­то ду­мок, які ви­слов­лю­ва­ли й ре­да­кто­ри, і на­ші ша­нов­ні ле­кто­ри. Те­пер у сту­ден­тів — не тіль­ки чі­тке ро­зу­мі­н­ня, що та­ке «де­длайн» і «роз­ши­фров­ка», а й віль­не по­ле для роз­ду­мів і за­сво­є­н­ня сен­сів, що їх за­кла­да­ла у Шко­лу ре­да­кція. І зви­чай­но, за цей час во­ни всти­гли здру­жи­ти­ся між со­бою і по­то­ва­ри­шу­ва­ти зі сво­ї­ми стар­ши­ми ко­ле­га­ми в ре­да­кції.

■ Про ва­жли­вість та­ко­го ви­шко­лу, до ре­чі, го­во­рять і са­мі ле­кто­ри. Зокре­ма На­дзви­чай­ний і Пов­но­ва­жний По­сол Ка­на­ди в Укра­ї­ні Ро­ман Ва­щук вва­жає: «Га­зе­та «День» як сер­йо­зна пло­щад­ка для су­спіль­них дис­ку­сій є ду­же по­трі­бною. Більш по­трі­бною, ніж будь-ко­ли. Укра­ї­на му­сить ви­ро­би­ти вла­сну си­сте­му ко­ор­ди­нат і ма­ти мі­сце, де мо­же обго­во­ри­ти вла­сні про­бле­ми. Для то­го по­трі­бні но­ві лю­ди, сві­жі по­гля­ди. І са­ме їх, вва­жаю, що­ро­ку за­без­пе­чує ця Лі­тня шко­ла». «Що та­ке Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки? Це всі за ви­тра-

Ла­ри­са Івшина вру­чи­ла 18 уча­сни­кам сер­ти­фі­ка­ти про за­вер­ше­н­ня на­вча­н­ня

че­ні час і зу­си­л­ля здо­бу­ва­ють до­да­тко­ві зна­н­ня, а го­лов­ним чи­ном — ро­зу­мі­н­ня, що від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні і сві­ті», — пе­ре­ко­на­ний дер­жав­ний ді­яч, екс­прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Єв­ген Мар­чук.

■ До ре­чі, уча­сни­ки ЛШЖ те­пер ма­ють ві­део- та фо­то­свід­че­н­ня з дум­ка­ми ле­кто­рів та ку­ра­то­рів про «День» та вла­сне ЛШЖ, і най­ці­ка­ві­ши­ми ми­тя­ми із зу­стрі­чей та по­їздок. Ко­жен отри­мав та­кий «на­бір вра­жень» у по­да­ру­нок. Сту­ден­ти, між ін- шим, у бор­гу не за­ли­ши­ли­ся: во­ни вру­чи­ли го­лов­но­му ре­да­кто­ро­ві вла­сно­руч на­ма­льо­ва­ний на тка­ни­ні «пра­пор «Дня» зі сво­ї­ми ав­то­гра­фа­ми, а та­кож... «Мар­шрут ЛШЖ» — екс­клю­зив­ний «ви­пуск сам­ви­да­ву» — вла­сний до­те­пний огляд «ша­ле­них» 26 днів у ре­да­кції.

■ Зви­чай­но, ми за­про­шу­є­мо усю «ві­сім­над­ця­тку най­силь­ні­ших» не тіль­ки до подаль­шо­го спіл­ку­ва­н­ня, а й до уча­сті в акці­ях «Дня» та, зві­сно, спіль­но­го тво­ре­н­ня ін­те­ле­кту­аль­но­го про- ду­кту. Чи­та­чі ще по­ба­чать у га­зе­ті і ма­те­рі­а­ли із зу­стрі­чей з ле­кто­ра­ми, що бу­ли під­го­тов­ле­ні до дру­ку вже по за­вер­шен­ні Шко­ли, і, спо­ді­ва­є­мось, вла­сні ці­ка­ві стат­ті на­ших мо­ло­дих ко­лег. До зу­стрі­чей на шпаль­тах «Дня»!

На­га­да­є­мо, цьо­го­рі­чна Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки про­хо­ди­ла за під­трим­ки Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО в Укра­ї­ні — за що окре­ме — Спа­си­бі!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.