ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-Aут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1774 — ви­да­тний бри­тан­ський хі­мік Джо­зеф Прі­стлі ( 1733— 1804) впер­ше в істо­рії одер­жав чи­стий ки­сень. 1780 — швед­ський ко­роль і уряд ого­ло­си­ли про по­стій­ний ней­тра­лі­тет кра­ї­ни. 1793 — у Фран­ції за­про­ва­дже­но єди­ну си­сте­му мір і ва­ги, ко­тра в май­бу­тньо­му ста­ла осно­вою для ана­ло­гі­чної все­сві­тньої си­сте­ми. 1913 — по­мер­ла Ле­ся Укра­їн­ка (Ла­ри­са Пе­трів­на Ко­сач), ге­ні­аль­на укра­їн­ська пи­сьмен­ни­ця, по­ет, дра­ма­тург, ми­сли­тель, гро­мад­ський ді­яч. На­ро­ди­лась 1871 р. 1914 — Ні­меч­чи­на ого­ло­си­ла вій­ну Ро­сії, пі­сля чо­го ста­ло зро­зумі­лим, що вій­на між дво­ма гру­па­ми дер­жав у Єв­ро­пі — Ан­тан­тою (Фран­ція, Бри­та­нія, Росія) та тро­їстим со­ю­зом (Ні­меч­чи­на, Ав­стро­Угор­щи­на, І та­лія) вже роз­по­ча­ла­ся й ма­ти­ме все­сві­тній мас­штаб. 1923 — Ра­днар­ком Укра­ї­ни ухва­лив офі­цій­не рі­ше­н­ня про по­ча­ток укра­ї­ні­за­ції (ко­ре­ні­за­ції). 1944 — у Вар­ша­ві роз­по­ча­ло­ся ан­ти­на­цист­ське пов­ста­н­ня, ор­га­ні­зо­ва­не під­піль­ною поль­ською Ар­мі­єю Кра­йо­вою. — по­мер Бо­рис Гми­ря, услав­ле­ний укра­їн­ський опер­ний і ка­мер­ний спів­ак ( бас), на­ро­дний ар­тист СРСР та УРСР, не­зрів­нян­ний ви­ко­на­вець укра­їн­ських, за­хі­дних та ро­сій­ських на­ро­дний пі­сень і ро­ман­сів, 44-х опер­них пар­тій укра­їн­ської, ро­сій­ської й за­хі­дної кла­си­ки. На­ро­див­ся 1903 р.

1913 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.