«Все, що Ле­ся Укра­їн­ка пи­са­ла біль­ше ста ро­ків то­му, збу­ва­є­ться сьо­го­дні»

На Во­ли­ні вша­ну­ва­ли пам’ять зна­ме­ни­тої зем­ля­чки, яка ві­ді­йшла у ві­чність 1 сер­пня 1913 ро­ку

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - На­та­лія МАЛІМОН, «День» Луцьк

Усе­лі Ко­ло­дя­жно­му Ко­вель­сько­го ра­йо­ну, де у ро­до­во­му ма­є­тку Ко­са­чів ни­ні роз­та­шо­ва­ний ме­мо­рі­аль­ний му­зей Ле­сі Укра­їн­ки, вша­ну­ва­ти її зі­бра­ли­ся у так зва­но­му бі­ло­му бу­ди­но­чку. У ньо­му роз­та­шо­ва­на кім­на­та, в якій жи­ла Ле­ся, збе­ре­гли­ся її ме­мо­рі­аль­ні ре­чі, зокре­ма фор­те­пі­а­но, кла­віш яко­го тор­ка­ли­ся її ру­ки. Під час лі­те­ра­тур­но­го ве­чо­ра «А в сер­ці тіль­ки ти, єди­ний мій ко­ха­ний, рі­дний краю» на цьо­му фор­те­пі­а­но гра­ла уче­ни­ця му­зи­чної шко­ли Та­ї­са В’юн, мі­сце­ві шко­ля­рі та пра­ців­ни­ки му­зею чи­та­ли Ле­си­ні по­е­зії. За­ві­ду- ва­чка му­зею Оль­га БОЙКО ка­же, що по­е­зії ко­жен оби­рав ті, які йо­му ля­га­ли на ду­шу. І при­кме­тно, що оби­ра­ли не тіль­ки лі­ри­ку, а й вір­ші гро­ма­дян­сько­го зву­ча­н­ня.

«Ле­ся пи­са­ла свої тво­ри біль­ше, ніж сто ро­ків то­му, а та­ке вра­же­н­ня, що во­ни на­пи­са­ні най­пі­зні­ше учо­ра, во­ни акту­аль­ні для нас ще біль­ше, ніж у ча­си, ко­ли во­на жи­ла. Цей про­ро­чий дар Ле­сі Укра­їн­ки ми від­зна­ча­є­мо під час екс­кур­сій. «Чи дов­го ще, о Го­спо­ди, чи дов­го ми бу­де­мо блу­ка­ти і шу­ка­ти рі­дно­го краю на сво­їй зем­лі?» — пи­та­н­ня, яке став­лять і ни­ні­шні укра­їн­ці. «По­шли нам, Бо­же, че­сних во­ро­гів!» — акту­аль­не в усі ві­ки укра­їн­ської істо­рії, і за­раз теж. По­е­зія «То­ва­ри­шці на спо­мин» вза­га­лі про сьо­го­дні­шню Укра­ї­ну. І як­би у шко­лі біль­ше ви­вча­ли Ле­сю Укра­їн­ку, пе­ре­йма­ли­ся тим, чо­му у неї бо­лі­ло сер­це за Укра­ї­ну і укра­їн­ців, як­би вду­му­ва­ли­ся: а чо­му че­рез сто­лі­т­тя збу­ва­є­ться те, що во­на ба­чи­ла і зна­ла про нас ще то­ді, ми ма­ли б ін­шу си­ту­а­цію сьо­го­дні», — вва­жа­є­Оль­га Бойко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.