Ві­кенд у Ма­рі­у­по­лі

Як від­по­чи­ває при­фрон­то­ве мі­сто

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День», фото Єв­ге­на СОСНОВСЬКОГО

■ За­раз у ме­діа та со­цме­ре­жах обго­во­рю­ють не­ба­жа­н­ня фут­боль­но­го клу­бу «Ди­на­мо» їха­ти до Ма­рі­у­по­ля на матч з мі­ською ко­ман­дою. Пре­зи­дент сто­ли­чно­го клу­бу Ігор Сур­кіс вва­жає, що у при­фрон­то­во­му мі­сті не­до­ста­тній рі­вень без­пе­ки. При цьо­му в тре­тьо­му ту­рі укра­їн­ської Прем’єр-лі­ги матч «Ма­рі­у­по­ля» з оде­ським «Чор­но­мор­цем» став най­більш від­ві­ду­ва­ним — за да­ни­ми УПЛ, на ста­діо­ні йо­го по­ди­ви­лись 8750 лю­дей. І це не екс­тра­си­ту­а­ція, бо се­ре­дня від­ві­ду­ва­ність ма­тчів у Ма­рі­у­по­лі май­же та­ка са­ма.

■ «Остан­нім ча­сом за­хо­ди без­пе­ки на ста­діо­ні («Іл­лі­чі­вець». — Ред.) ду­же по­си­ли­лись. На­при­клад, в остан­ні два чи три ма­тчі там з’яви­лась ро­зум­на си­сте­ма ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня. Щось мо­же тра­пи­ти­ся зав­жди і всю­ди, але тут за­хо­ди без­пе­ки та­кі, що шан­сів на це ма­ло, — пе­ре­ко­на­ний ма­рі­у­поль­ський фо­то­граф Іван Ста­ні­слав­ський. — Спорт — це не тіль­ки спорт. Це — по­лі­ти­ка, бі­знес, пі­ар. Але, крім цьо­го, спорт — це гро­ма­дян­ська по­зи­ція. Адже спортс­ме­ни, тре­не­ри, ке­рів­ни­ки зде­біль­шо­го є гро­ма­дя­на­ми Укра­ї­ни. На­при­клад, пред­став­ни­ки фут­боль­но­го клу­бу «Ве­рес», ко­ли бу­ли в Ма­рі­у­по­лі, зна­йшли мо­жли­вість від­ві­да­ти з гу­ма­ні­тар­ною мі­сі­єю на­се­ле­ні пун­кти по­руч із зо­ною бо­йо­вих дій. Ось вам і фут­бол! Який при­клад по­дає нам «Ди­на­мо»? За остан­ній час у Ки­є­ві тра­пля­лось ба­га­то ви­пад­ків стрі­ля­ни­ни, вбивств, ви­бу­хів. Мо­же, й на­шим фут­бо­лі­стам від­мо­ви­тись їха­ти до сто­ли­ці?».

■ Крім фут­боль­них ма­тчів, у Ма­рі­у­по­лі про­хо­дить чи­ма­ло фе­сти­ва­лів і ву­ли­чних свя­тку­вань. Близь­кість вій­ни тіль­ки під­си­лює ва­жли­вість та­ких про­я­вів мир­но­го жи­т­тя.

ТУТ ЧЕКАЮТЬ НА ТУРИСТІВ

■ От ми­ну­ли­ми ви­хі­дни­ми у Ма­рі­у­поль­сько­му мі­сько­му са­ду бу­ло га­мір­но і ве­се­ло — ба­ви­лась ді­тла­шня, до­ро­слі тан­цю­ва­ли. «У ви­хі­дні нас за­про­си­ли взя­ти участь у ву­ли­чних за­хо­дах. Бу­ли два клу­би: наш і тан­цю­валь­ний центр Triumph. Ми ско­о­пе­ру­ва­лись і зро­би­ли шоу-про­гра­му, ма­лень­кі май­стер-кла­си — по­тан­цю­ва­ли з жи­те­ля­ми мі­ста, а на­при­кін­ці вла­шту­ва­ли не­ве­ли­кий тан­цю­валь­ний батл, — роз­по­від­ає Ві­ктор КУСТОВ, тре­нер клу­бу со­ці­аль­но­го тан­цю Buena Vista з на­прям­ків кі­зом­ба і зук. — Наш клуб пра­кти­кує со­ці­аль­ні тан­ці: саль­су, ба­ча­ту, кі­зом­бу, зук, рег­ге­тон, афро-ха­ус то­що. Та­кі тан­ці на­зи­ва­ю­ться со­ці­аль­ни­ми, бо, щоб на­вчи­ти­ся їх тан­цю­ва­ти, не обов’яз­ко­во ма­ти спе­ці­аль­ну під­го­тов­ку. Пра­кти­чно будь-яка лю­ди­на стар­шо­го ві­ку мо­же їх на­вчи­ти­ся. А у ви­хі­дні був мі­ні-екс­промт, щоб за­лу­чи­ти лю­дей за­йма­ти­ся тан­ця­ми і со­бою, роз­ви­ва­ти­ся».

■ Ро­зва­ги у мі­сько­му са­ду ор­га­ні­зо­ву­ва­ла Ла­ри­са Жив­ко, яка ра­зом з На­та­лі­єю Ко­ля­дою ке­рує івен­т­агент­ством Big Day. «Ті за­хо­ди бу­ли до дня на­ро­дже­н­ня одні­єї ма­рі­у­поль­ської ком­па­нії, яка ви­рі­ши­ла зро­би­ти мі­сту свя­то із со­ці­аль­ною на­пов­не­ні­стю і за­про­си­ла нас це вла­шту­ва­ти, — по­яснює Ла­ри­са. — Бу­ли ди­тя­чі ло­ка­ції, ми за­про­шу­ва­ли різ- ні ці­ка­ві про­е­кти, щоб лю­ди по­ба­чи­ли, що но­во­го з’яви­лось у мі­сті. Це і не­стан­дар­тне ви­вче­н­ня ан­глій­ської, і му­зи­ку­ва­н­ня, й арт-те­ра­пія для ді­тей. А цен­траль­на бі­бліо­те­ка пред­став­ля­ла рі­зні ігри. Ще бу­ли тан­ці. Лю­дям та­ке по­до­ба­є­ться. Са­ма ідея за­хо­дів, які ми вла­што­ву­є­мо, — щоб лю­ди не про­сто ди­ви­лись на якісь по­дії, а бра­ли в них участь».

■ Ла­ри­са на­зи­ває Ма­рі­у­поль ту­ри­сти­чним мі­сцем, за­пев­няє, що тут є що по­ди­ви­тись і де від­по­чи­ти. До мі­ста при­їздять ту­ри­сти з рі­зних ре­гіо­нів Укра­ї­ни, яким та­кож ці­ка­ві се­ли­ща на узбе­реж­жі Азов­сько­го мо­ря, на­при­клад, Ур­зуф. А що­до мі­сце­вих жи­те­лів Ла­ри­са кон­ста­тує: «На­род вто­мив­ся бу­ти в по­стій­ній на­пру­зі, і ми на­ма­га­є­мось тро­хи йо­го роз­сла­би­ти. Пра­гне­мо по­ка­за­ти, що жи­т­тя три­ває. Мі­стя­ни ску­чи­ли за та­ки­ми ре­ча­ми».

УЗДОВЖ МО­РЯ НА ВЕЛОСИПЕДІ

■ Не оми­нув Ма­рі­у­поль і ве­ло­тренд. У то­му-та­ки мі­сько­му са­ду ви­хі­дни­ми Ве­ло­си­пе­дна асо­ці­а­ція Ма­рі­у­по­ля (ВАМ) вла­шту­ва­ла ди­тя­чі ве­ло­пе­ре­го­ни. «У цій ве­ло­гон­ці бу­ло не­ба­га­то уча­сни­ків че­рез до­щі. За­ре­є­стру­ва­лось 34 лю­ди­ни. За­зви­чай — близь­ко 50—60 ді­тей рі­зно­го ві­ку. Як пра­ви­ло, є чо­ти­ри ві­ко­ві ка­те­го­рії — від трьох до 5—6 ро­ків, від се­ми до де­ся­ти, з 11 до 14 і стар­ше 15. Крім цьо­го, ді­ти зма­га­ю­ться на са­мо­ка­тах, — ді­ли­ться Во­ло­ди­мир Кур­ський, го­ло­ва ВАМ і де­пу­тат Ма­рі­у­поль­ської мі­ськра­ди. — У мі­сті та­кі по­дії від­бу­ва­ю­ться про­тя­гом, пев­но, чо­ти­рьох ро­ків. Цьо­го ро­ку це вже че­твер­та ди­тя­ча ве­ло­гон­ка. Тра­ди­цій­но пер­ші та­кі зма­га­н­ня ми про­во­ди­мо, як тіль­ки по­те­плі­шає, у кві­тні, а за­кри­ва­є­мо се­зон десь у жов­тні».

■ Що­ро­ку ВАМ про­во­дить близь­ко 20—22 за­хо­дів, до яких до­лу­ча­є­ться все біль­ше лю­дей. «П’ятьшість ро­ків то­му, ко­ли ве­ло­рух тіль­ки по­чи­нав­ся, у все­укра­їн­сько­му Ве­ло­дні у мі­сті бра­ли участь 60— 80 лю­дей, а цьо­го ро­ку — 1140, — за­ува­жує го­ло­ва мі­ської ве­ло­асо­ці­а­ції. — Зав­дя­ки за­галь­ній актив­но­сті ро­сте й актив­ність ді­тей. Спіль­но з цен­тра­ми по­за­шкіль­ної ро­бо­ти ми вла­што­ву­є­мо за­хо­ди, по­ді­бні ди­тя­чо­му ве­ло­ту­ру, щоб за­охо­ти­ти мо­лодь до здо­ро­во­го спосо­бу жи­т­тя».

■ Що­прав­да, ве­ло­си­пе­дна ін­фра­стру­кту­ра у мі­сті май­же від­су­тня. «Ра­ні­ше у нас не бу­ло ба­га­то ве­ло­си­пе­ди­стів. А ін­фра­стру­кту­ра, як пра­ви­ло, бу­ду­є­ться, ко­ли є пев­на кіль­кість ве­ло­си­пе­ди­стів, і їм стає ті­сно на до­ро­гах, ви­ни­ка­ють скла­дно­сті у пе­ре­су­ван­ні, — ко­мен­тує Во­ло­ди­мир КУР­СЬКИЙ. — Цьо­го ро­ку в Ма­рі­у­по­лі ухва­ли­ли стра­те­гію роз­ви­тку мі­ста до 2021 ро­ку і за на­шої іні­ці­а­ти­ви ту­ди вклю­чи­ли під­роз­діл що­до роз­ви­тку ве­ло ін­фра­стру­кту­ри, де йде­ться про окре­мі стат­ті бю­дже­ту на бу­дів­ни­цтво ве­ло­до­рі­жок, ве­ло­пар­ко­вок то­що. Та­кож влі­тку ми за­пу­сти­ли іні­ці­а­ти­ву « Здо­ро­вий Ма­рі­у­поль», ме­та якої — щоб са­мо­до­ста­тній бі­знес, під­при­єм­ства й ма­га­зи­ни обла­што­ву­ва­ли на сво­їй те­ри­то­рії ве­ло­пар­ков­ки. Так у мі­сті вже зро­би­ли чо­ти­ри пар­ков­ки, ще три — на ви­хо­ді». Се­ред улю­бле­них мар­шру­тів ма­рі­у­поль­ських ве­ло­си­пе­ди­стів — дов­гі буль­ва­ри вздовж мо­ря і пар­ки з ве­ло­сму­га­ми.

■ Тож у Ма­рі­у­по­лі є де су­ча­сно від­по­чи­ти, го­лов­не — не бо­я­ти­ся від­кри­ва­ти кра­ї­ну. Єди­не бо­лі­сне пи­та­н­ня — до­ро­га. Бо, на­при­клад, з Ки­є­ва їха­ти до Ма­рі­у­по­ля по­тя­гом тре­ба май­же 18 го­дин. Але то вже ін­ша істо­рія.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.