Ві­льям ТЕЙЛОР,

ви­ко­нав­чий ві­це-пре­зи­дент Ін­сти­ту­ту ми­ру:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Цій вій­ні в Єв­ро­пі не­об­хі­дно по­кла­сти край. Там ги­нуть укра­їн­ці й аме­ри­кан­ці ма­ють на­мір ви­рі­шу­ва­ти цей кон­флікт. Один із­та­ких кро­ків — те, що ми за­раз ба­чи­мо у Ва­шинг­то­ні, — по­си­ле­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії, яка ане­ксу­ва­ла Крим і вдер­ла­ся на те­ри­то­рію су­сі­да, за­хо­пи­ла Дон­бас. Кон­грес і Се­нат на­ла­што­ва­ні по­си­лю­ва­ти сан­кції і зро­би­ти так, щоб ко­жно­му пре­зи­ден­ту бу­ло скла­дно їх ска­су­ва­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.