СПОРТ

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Збір­на Укра­ї­ни з не­о­лім­пій­ських ви­дів спор­ту в офі­цій­но­му ме­даль­но­му за­лі­ку Все­сві­тніх Ігор фі­ні­шу­ва­ла на 5-му мі­сці, що єкра­щим ре­зуль­та­том для на­шої ко­ман­ди за всі ро­ки. На­ші спортс­ме­ни за­во­ю­ва­ли на пре­сти­жно­му спор­тив­но­му фо­ру­мі 25 ме­да­лей, се­ред яких 10 зо­ло­тих, 7 срі­бних та 8 брон­зо­вих. Біль­ше ви­гра­ли ли­ше збір­ні Ро­сії (63 ме­да­лі, се­ред яких 28 зо­ло­тих), Ні­меч- чи­ни (42 ме­да­лі, 18 зо­ло­тих), Іта­лії (42 ме­да­лі, 16 зо­ло­тих) і Фран­ції (43 ме­да­лі, 14 зо­ло­тих).

Най­біль­ше ме­даль­ний за­лік на­ша ко­ман­да по­пов­ни­ла у зма­га­н­нях з па­у­ер­лі­фтин­гу (3 зо­ло­та, 2 срі­бла та 2 брон­зи) та та­ї­ланд­сько­го бо­ксу му­ай-тай (3 зо­ло­та, 1 срі­бло). Успі­шни­ми бу­ли та­кож ре­зуль­та­ти у су­мо (1 зо­ло­то, 1 срі­бло, 1 брон­за), ка­ра­те (1 зо­ло­то, 1 срі­бло), стриб­ках на ба­ту­ті (1 зо­ло­то, 1 срі­бло), під­во­дно­му спор­ті (4 брон­зи).

Ва­жли­ве зо­ло­то бу­ло здо­бу­те в зма­га­н­нях з джиу-джи­тсу. «Лю­ди­на-па­вук» Да­ни­ло Бол­ди­рєв (на фото) ви­бо­ров срі­бло у ске­ле­ла­зін­ні. А наш жі­но­чий ду­ет став «брон­зо­вим» в спор­тив­ній акро­ба­ти­ці.

За­га­лом укра­їн­ська ко­ман­да бу­ла пред­став­ле­на 80-ма атле­та­ми, які бра­ли участь у 20 ви­дах спор­ту. Все­сві­тні Ігри єнай­біль­ши­ми між­на­ро­дни­ми зма­га­н­ня­ми з не­о­лім­пій­ських ви­дів спор­ту. Фо­рум від­бу­вав­ся уде­ся­те — з 20-го по 30 ли­пня у поль­сько­му Вро­цла­ві.

ФОТО УНІАН

Укра­ї­на по­тра­пи­ла у ТОП-5 збір­них на Все­сві­тніх Іграх у поль­сько­му Вро­цла­ві

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.