Ка­ме­няр – у ка­ме­ні

Den (Ukrainian) - - День України -

Гро­мад­ські та куль­тур­ні ді­я­чі зби­ра­ють гро­ші на пам’ятник Іва­но­ві Фран­ку

Біль­шість пам’ятни­ків пи­сьмен­ни­ку від­кри­то у за­хі­дній ча­сти­ні Укра­ї­ни, де він пра­цю­вав. У цен­трі сто­ли­ці — ли­ше по­гру­д­дя на стан­ції ме­тро «Уні­вер­си­тет» і на­пів­фі­гу­ра бі­ля те­а­тру, який но­сить йо­го ім’я. Укра­їн­ські пи­сьмен­ни­ки та вче­ні хо­чуть це ви­пра­ви­ти і вста­но­ви­ти у Ки­є­ві мо­ну­мент, від­по­від­ний зна­чен­ню ці­єї по­ста­ті у на­шій істо­рії.

«Фран­ко від­по­вів на най­ва­жли­ві­ше для на­шо­го по­ко­лі­н­ня пи­та­н­ня: ку­ди ми ру­ха­є­мо­ся? Він по­ка­зав у сво­їх тво­рах, що ми ма­є­мо йти за на­ціо­наль­ною та ду­хов­ною іде­єю, — за­зна­чає по­ет Дми­тро ПАВЛИЧКО, який єчле­ном прав­лі­н­ня «Гро­мад­ської іні­ці­а­ти­ви по­бу­до­ви пам’ятни­ка Іва­но­ві Фран­ку у мі­сті Ки­є­ві». — Це та по­стать, до якої на­ша на­ція має при­йти із по­кло­ном у цей час, а не про­сто вша­ну­ва­ти йо­го пам’ятни­ком». До ре­чі, у цьо­му кон­текс­ті на­га­да­є­мо про іні­ці­а­ти­ву «Дня» зі ство­ре­н­ня «єди­но­го чор­но­брив­це­во­го про­сто­ру»: у Скри­ню скар­бів, зро­бле­ну рік то­му до 20-річ­чя ви­да­н­ня, ми по­кла­ли на­сі­н­ня чор­но­брив­ців з са­ди­би Іва­на Фран­ка у На­гу­є­ви­чах. Те­пер цей про­стір «схо­дить» на Лу­ган­щи­ні, До­неч­чи­ні, Во­ли­ні...

Пе­ру Ка­ме­ня­ра на­ле­жить по­над шість ти­сяч ху­до­жніх і пу­блі­ци­сти­чних тво­рів. Він та­кож пе­ре­клав тво­ри по­над 200 ав­то­рів із 14 мов. В Ін­сти­ту­ті лі­те­ра­ту­ри іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка НАН Укра­ї­ни збе­рі­га­є­ться ар­хів та осо­би­ста бі­бліо­те­ка Іва­на Фран­ка. Та­ку ве­ли­ку спад­щи­ну до­ре­чно бу­ло би роз­мі­сти­ти в окре­мо­му фран­ко­знав­чо­му цен­трі, а не у під­ва­лах ар­хі­вів чи окре­мих му­зей­них від­ді­лах. Най­кра­щим ва­рі­ан­том бу­ла би пло­ща, де нав­ко­ло пам’ятни­ка та му­зею зби­ра­ли­ся б ша­ну­валь­ни­ки твор­чо­сті по­е­та чи від­бу­ва­ли­ся б уро­чи­сті за­хо­ди. На дум­ку куль­тур­них ді­я­чів, іме­нем Фран­ка мо­жна бу­ло б на­зва­ти одну з ма­гі­страль­них ву­лиць, а по­тім спла­ну­ва­ти і вті­ли­ти там цей пу­блі­чний про­стір.

Пі­сля ре­є­стра­ції гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції ого­ло­си­ли збір ко­штів. За кіль­ка мі­ся­ців не­бай­ду­жі на­ді­сла­ли на її ра­ху­нок по­над пів­міль­йо­на гри­вень. Пре­зи­дент Ма­лої ака­де­мії на­ук Ста­ні­слав Дов­гий, який узяв на се­бе ор­га­ні­за­цій­ну ро­бо­ту, роз­по­від­ає, що не­за­ба­ром пред­став­ни­ки іні­ці­а­тив­ної гру­пи пла­ну­ють по­їзд­ки Ки­їв­щи­ною та ін­ши­ми ре­гіо­на­ми кра­ї­ни. Так во­ни спо­ді­ва­ю­ться за­лу­чи­ти не­бай­ду­жих, отри­ма­ти ма­те­рі­аль­ну та ідей­ну під­трим­ку. Пам’ятник вста­нов­лю­ва­ти­ме­ться за на­ро­дні гро­ші, тож про­ект та йо­го ви­ко­нав­ці оби­ра­ти­му­ться під час від­кри­то­го кон­кур­су, це обго­во­рю­ва­ти­муть на гро­мад­ських слу­ха­н­нях.

Усі охо­чі мо­жуть зро­би­ти свій вне­сок у май­бу­тній мо­ну­мент, на­ді­слав­ши гро­ші за вка­за­ни­ми ре­кві­зи­та­ми:

Ра­ху­нок: 26008052637482 МФО: 320649 ЄДРПОУ: 41210532 Банк: При­ва­тБанк Отри­му­вач: ГІППІФК При­зна­че­н­ня пла­те­жу: бла­го­дій­на до­по­мо­га, ПІБ

Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.