«Чор­но­мор­ські ігри»: за крок до фі­на­лу

З 4 по 6 сер­пня у Ска­дов­ську від­бу­де­ться га­ла-кон­церт ди­тя­чо­го му­зи­чно­го фе­сти­ва­лю

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Най­ближ­чи­ми ви­хі­дни­ми у ку­рор­тно­му мі­сті Ска­довськ на Хер­сон­щи­ні від­бу­де­ться фі­наль­на ча­сти­на XV Все­укра­їн­сько­го бла­го­дій­но­го фе­сти­ва­лю «Чор­но­мор­ські ігри». Не­що­дав­но бу­ли ви­зна­че­ні пів­фі­на­лі­сти фе­сти­ва­лю. За­га­лом, з-по­між 368 за­явок на фе­сти­валь до фі­наль­но­го ета­пу чле­ни жу­рі ві­ді­бра­ли 53 уча­сни­ків із рі­зних ку­то­чків Укра­ї­ни.

Як за­зна­чив член жу­рі Сер­гій Ку­зін, у цьо­му ро­ці зву­ча­ло ба­га­то які­сних ав­тор­ських ком­по­зи­цій. Але кон­кур­сан­ти не за­бу­ли і та­ких ви­да­тних по­ста­тей, як Ми­ко­лу Мо­зго­во­го і Во­ло­ди­ми­ра Іва­сю­ка. Їх пі­сні не раз зву­ча­ли на сце­ні у ви­ко­нан­ні юних та­лан­тів. Як по­ві­дом­ля­ють ор­га­ні­за­то­ри, цьо­го ро­ку ді­ти ви­ко­ну­ва­ли пі­сні пе­ре­ва­жно укра­їн­ською мо­вою, тро­хи мен­ше — ан­глій­ською. Бу­ли тво­ри й та­тар­ською, ро­сій­ською, іта­лій­ською. Втім, ка­жуть чле­ни жу­рі, го­лов­не — та­лант уча­сни­ка. «На­по­ле­гли­во­сті мо­же бу­ти ба­га­то, а та­лан­ту ма­ло. Це одра­зу по­мі­тно. Ду­же ва­жли­во ма­ти та­лант. Са­ме в ньо­му і єро­дзин­ка, ін­ди­ві­ду­аль­ність. Адже на­віть ду­же які­сне «ко­пі­ю­ва­н­ня» чи­йо­гось ви­ко­на­н­ня чле­нів жу­рі не вра­жає», — го­во­рить член жу­рі, ви­кла­дач з во­ка­лу Альо­на Са­ві­но­ва.

Ор­га­ні­за­то­ри «Чор­но­мор­ських ігор» (ком­па­нія «Тав­рій­ські ігри» та пре­зи­дент фе­сти­ва­лю Ми­ко­ла Ба­гра­єв) обі­ця­ють, що уча­сни­ків фе­сти­ва­лю під­три­ма­ють по­пу­ляр­ні укра­їн­ські ви­ко­нав­ці, се­ред яких обов’яз­ко­во бу­дуть ви­пу­скни­ки ми­ну­ло­рі­чних «Чор­но­мор­ських ігор».

На­га­да­є­мо, Бла­го­дій­ний ди­тя­чий фе­сти­валь «Чор­но­мор­ські ігри» про­во­ди­ться з 1998-го ро­ку Це на­ймас­шта­бні­ший ди­тя­чий фе­сти­валь на те­ри­то­рії Укра­ї­ни. У ньо­му бе­руть участь та­ла­но­ви­ті ді­ти з усіх ре­гіо­нів Укра­ї­ни ві­ком від 6 до 16 ро­ків. Фе­сти­валь да­є­мо­жли­вість ді­тям роз­кри­ти свій та­лант. Най­ві­до­мі­ши­ми ви­пу­скни­ка­ми «Чор­но­мор­ських ігор» ста­ли Ті­на Ка­роль, На­дя До­ро­фє­є­ва, На­стя Ка­мен­ських, Іван Бе­ре­зов­ський, Юлія Войс, Юлія Са­ні­на та ін­ші укра­їн­ські ви­ко­нав­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.