На знак по­дя­ки – ова­ції і... гіль­зи

Рів­нен­ський май­стер бо­йо­во­го го­па­ка ра­зом з учня­ми по­вер­нув­ся із зо­ни АТО

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

Рів­нен­ський май­стер бо­йо­во­го го­па­ка Пе­тро Ве­лі­нець ра­зом зі сво­ї­ми учня­ми їзди­ли в зо­ну АТО. Во­ни хо­ті­ли під­три­ма­ти укра­їн­ських вій­сько­вих на До­неч­чи­ні та Лу­ган­щи­ні. Для ви­хо­ван­ців шко­ли ко­за­цьких єди­но­борств «Ро­ксо­ла­нія» це вже тре­тя та­ка по­їзд­ка. Во­ни вла­што­ву­ва­ли ви­сту­пи у вій­сько­вих ча­сти­нах, го­спі­та­лі, ди­тя­чих та­бо­рах — бо­со­ніж хо­ди­ли по би­то­му склу, ля­га­ли на цвя­хи, де­мон­стру­ва­ли те­хні­ку са­мо­обо­ро­ни та ін­ші пра­кти­ки, яки­ми во­ло­ді­ли ха­ра­ктер­ни­ки.

«Окрім єди­но­борств, я та­кож роз­по­від­ав де­які істо­ри­чні аспе­кти. А ще про­вів не­ве­ли­чкий май­стер-клас із ко­за­цькою дов­бнею — бу­ла­вою із ва­гою до 10 кі­ло­гра­мів. За­га­лом нас при­йма­ли ду­же ра­до. Адже те, що де­мон­стру­ва­ли ми, на схо­ді у но­вин­ку. Впер­ше з учня­ми в зо­ну АТО ми ви­ру­ши­ли у 2014 ро­ці. За­га­лом у та­кі по­їзд­ки бе­ру ли­ше стар­ших. Адже те, що там мо­жна по­ба­чи­ти, і не всі до­ро­слі ви­три­ма­ють. Це не про­сто мої ви­хо­ван­ці, во­ни вже й са­мі ін­стру­кто­ри. Най­мо­лод­шо­му з них ви­пов­ни­ло­ся 17 ро­ків, якраз ко­ли ми пе­ре­бу­ва­ли на схо­ді, — роз­по­від­а­є­Пе­тро Ве­лі­нець. — На май­стер­ність ви­хо­ван­ців вій­сько­ві ре­а­гу­ва­ли ова­ці­я­ми. Жар­ту­ва­ли ли­ше, чи вмі­є­мо ми так до­бре хо­ди­ти по мін­но­му по­лю, як по би­то­му склу, чи зна­є­мо якісь се­кре­ти, бо бій­цям важ­ко. Нам да­ру­ва­ли тро­феї — ту­бу­си від «Му­хи», оскол­ки від «Гра­дів», гіль­зи. Та­кож ми від­ві­да­ли го­спі­таль. Там, до ре­чі, зу­стрі­ли зем­ля­ків, у то­му чи­слі й жін­ку-вій­сько­ву».

За­га­лом ви­хо­ван­ці шко­ли ко­за­цьких єди­но­борств не­рід­ко свою май­стер­ність де­мон­стру­ють за кор­до­ном, ви­кли­ка­ю­чи і по­див, і за­хо­пле­н­ня. Так, ми­ну­ло­річ Пе­тро Ве­лі­нець та йо­го учень по­бу­ва­ли в США. Го­лов­ним чи­ном для то­го, щоб по­дя­ку­ва­ти укра­їн­ській ді­а­спо­рі за під­трим­ку ар­мії. Але окрім цьо­го, во­ни ви­сту­па­ли в Чи­ка­го. «За­кор­дон­на по­їзд­ка бу­ла і на це лі­то. Нас за­про­шу­ва­ли в Лос- Ан­дже­лес. Але об­ста­ви­ни скла­ли­ся так, що ви­ру­ши­ти в цю по­до­рож не вда­ло­ся, — по­ясню­є­Пе­тро Ве­лі­нець.—Ія ду­же за­до­во­ле­ний, що ми по­їха­ти в АТО до на­ших вій­сько­вих. Це бу­ло більш по­трі­бно».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.