Ме­мо­рі­ал «Ба­бин Яр». На­пів­за­кри­тий фор­мат

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

«Аксі­о­ма — ре­а­лі­за­ція про­е­ктів у цій сфе­рі має від­бу­ва­тись за уча­стю Укра­їн­ської дер­жа­ви», — екс­перт

Ци­ми дня­ми май­же одно­ча­сно ви­йшло два ін­терв’ю, при­свя­че­ні по­бу­до­ві в Ки­є­ві до 2021 ро­ку «Ме­мо­рі­аль­но­го цен­тру Го­ло­ко­сту «Ба­бин Яр» вар­ті­стю май­же 100 млн до­ла­рів. Зокре­ма, у га­зе­ті «Ви­со­кий за­мок» ін­терв’ю з ген­ди­ре­кто­ром фун­да­ції «Ме­мо­рі­аль­ний центр Го­ло­ко­сту «Ба­бин Яр» Ма­ре­ком СІВЦЕМ, ко­ли­шнім ке­рів­ни­ком Бю­ро на­ціо­наль­ної без­пе­ки Поль­щі та екс-де­пу­та­том Єв­ро­пар­ла­мен­ту під на­звою «Хо­че­мо по­ка­за­ти істо­рію Го­ло­ко­сту на при­кла­ді Ба­би­но­го Яру» (http://wz.lviv.ua/interview/203990marek-sivets-khochemo-pokazaty-istoriiu-holokostu-na-prykladi-babynohoyaru). А на сай­ті gordonua.com бу­ла опу­блі­ко­ва­на роз­мо­ва з чле­ном орг­ко­мі­те­ту з бу­дів­ни­цтва ме­мо­рі­а­лу Пав­лом ФУКСОМ під на­звою: «Якщо ми зо­се­ре­ди­мось на по­лі­ти­ці, то ме­мо­рі­ал у Ба­би­но­му Яру на­вряд чи ко­ли-не­будь збу­ду­ють» (http://gordonua.com/publications/fuks-esli-mysosredotochimsya-na-politike-to-memorial-v-babem-yaru-vryad-li-kogdanibud-postroyat-199758.html).

■ Зокре­ма, у пер­шо­му із зга­да­них ви­ще ін­терв’ю пан Сі­вець від­зна­чає, що іні­ці­а­то­ром цьо­го про­е­кту є ки­їв­ський го­ло­ва Ві­та­лій Кли­чко. До ре­чі, ду­же ці­ка­вою бу­ла від­по­відь на за­пи­та­н­ня: хто фі­нан­су­ва­ти­ме цей про­ект? «Пла­ну­є­ться ді­я­ти за прин­ци­пом: хто да­є­ко­шти, той стає спів­у­ча­сни­ком і ма­є­вплив на її май­бу­тнє. Бу­де­мо зби­ра­ти гро­ші по ці­ло­му сві­ту. Ро­зра­хо­ву­є­мо на Аме­ри­ку, а та­кож на ні­ме­цький уряд, який під­три­му­є­та­кі іні­ці­а­ти­ви. Збо­ру ко­штів ще не роз­по­ча­ли, го­ту­є­мо­ся до ньо­го, бо тре­ба зі­бра­ти близь­ко ста міль­йо­нів до­ла­рів!» — ска­зав Сі­вець.

■ Але ж як ві­до­мо, до­сі не схва­ле­но ні кон­це­пції, ні обра­но мі­сця для бу­дів­ни­цтва цьо­го ме­мо­рі­а­лу. І це, не ка­жу­чи про­те, що у ба­га­тьох екс­пер­тів ви­кли­кає за­не­по­ко­є­н­ня сам склад на­гля­до­вої ра­ди Ме­мо­рі­аль­но­го цен­тру Го­ло­ко­сту «Ба­бин Яр», до яко­го вхо­дять бра­ти Кли­чки, В. Пін­чук, акціо­не­ри «Аль­фа-Груп» М.Фрі­дман і Г.Хан, го­лов­ний ра­бин Ки­є­ва і Укра­ї­ни Яків Дов Блайх, екс-пре­зи­дент Поль­ші А. Ква­снев­ський, екс-ві­це­кан­цлер Ні­меч­чи­ни Й.Фі­шер та спів­ак С. Ва­кар­чук.

■ «Чи усві­дом­лю­ють ці лю­ди, що Ба­бин Яр, це та­кож мі­сце, яке не­від­діль­не від істо­ри­чної пам’яті укра­їн­ської на­ції? Адже тут збе­рі­га­є­ться пам’ять про по­хі­дні гру­пи ОУН і Оле­ну Те­лі­гу. Пи­та­н­ня не ри­то­ри­чне. Адже анон­су­є­ться, що є го­тов­ність вкла­сти у бу­дів­ни­цтво 100 млн до­ла­рів. Мо­жна тіль­ки уяви­ти со­бі мас­штаб бу­дів­ни­цтва. Але ця су­ма не мо­же бу­ти пла­тою за ігно­ру­ва­н­ня пам’яті Оле­ни Те­лі­ги і її дру­зів. Три­ва­лий час над мі­сцем, де спо­ру­дже­ний Пам’ятний Хрест на честь О.Те­лі­ги і ОУНів­ців опі­ку­є­ться УПЦ КП і УГКЦ. Ска­жі­мо, чо­му їхні пред­став­ни­ки не мо­жуть увійти до На­гля­до­вої ра­ди? Не ка­жу вже про Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті. Та­кий гран­діо­зний про­ект не мо­же апрі­о­рі ста­ти ко­мер­цій­ним. Це шлях до не­ми­ну­чої кон­фрон­та­ції. Ба­бин Яр — пе­ред­усім укра­їн­ська зем­ля, де ба­га­то ро­ків ша­ну­є­ться пам’ять усіх, хто там зна­йшов свій остан­ній при­ту­лок. Так бу­ло, так єза­раз, і так ма­є­бу­ти зав­жди», — на­пи­сав на сво­їй сто­рін­ці у Facebook Бо­г­дан ЧЕРВАК (https:// www.f acebook.c om/b ogdanch ervak/posts/17831050 65057011).

■ Спів­пре­зи­дент Ва­а­ду Укра­ї­ни, ви­ко­нав­чий ві­це-пре­зи­дент Єв­рей­ської Кон­фе­де­ра­ції Укра­ї­ни Йо­сиф ЗІСЕЛЬС та­кож по­стій­но ви­слов­лює за­не­по­ко­є­н­ня що­до пла­нів по­бу­до­ви Ме­мо­рі­аль­но­го цен­тру Го­ло­кост «Ба­бин Яр» і за­яв­ляє, що цей «ме­мо­рі­ал ма­є­бу­ти укра­їн­ським про­е­ктом». У ко­мен­та­рі «Дню» він ска­зав, що ви­слов­ле­ні ра­ні­ше за­не­по­ко­є­н­ня за­ли­ша­ю­ться в си­лі. «Ми не отри­ма­ли від­по­віді на за­пи­та­н­ня, які я по­ста­вив, ко­ли зби­ра­лась гру­па для обго­во­рен- ня кон­це­пції. На­шу стур­бо­ва­ність не роз­ві­ю­ють», — на­го­ло­сив він.

■ За йо­го сло­ва­ми, се­ред єв­рей­ської гро­ма­ди не­ма­єє ди­ної дум­ки, що ма­є­бу­ти в Ба­би­но­му Яру, де зі 100 ти­сяч за­ги­блих дві тре­ти­ни ста­нов­лять єв­реї. «Крім то­го, в цьо­му мі­сці за­ги­ну­ли вій­сько­во­по­ло­не­ні, три ром­ські та­бо­ри, укра­їн­ські на­ціо­на­лі­сти, мо­ря­ки Дні­пров­ської фло­ти­лії, хво­рі з пси­хі­а­три­чної лі­кар­ні, а та­кож пред­став­ни­ки ін­ших груп. І всі во­ни не впи­су­ю­ться у фор­мат Го­ло­ко­сту. Ро­ми впи­су­ю­ться, а ре­шта груп — ні. То­му зро­зумі­ло, що бу­ду­ва­ти тре­ба щось ін­ше. У са­мій на­зві «Ме­мо­рі­аль­ний центр Го­ло­ко­сту «Ба­бин Яр» уже при­хо­ва­но про­ти­річ­чя», — на­го­ло­сив пан Зісельс у опу­блі­ко­ва­ній ра­ні­ше в «Дні» стат­ті (https://day.kyiv.ua/uk/article/podro byci/babyn-yar-ce-povynen-butyukrayinskyy-proekt).

■ У ма­те­рі­а­лі «Му­зей під ви­ві­скою... «Ял­тин­ської стра­те­гії» (https://day.kyiv.ua/uk/article/denplanety/muzey-pid-vyviskoyu-yaltynskoyi-strategiyi) від 21 бе­ре­зня 2017 р. «День» та­кож звер­тав ува­гу на не­без­пе­ку, що ро­сій­ські ко­шти мо­жуть ви­зна­ча­ти зміст то­го, як бу­де ви­сві­тлю­ва­тись істо­рія Ба­би­но­го Яру. І це не­без­під­став­но, адже се­ред іні­ці­а­то­рів цьо­го про­е­кту три ро­сій­ські олі­гар­хи — Ми­хай­ло Фрі­дман, Гер­ман Хан та Пав­ло Фукс.

■ Окрім то­го, ви­ни­ка­є­пи­та­н­ня, якою єпо­зи­ція укра­їн­ської вла­ди що­до цьо­го про­е­кту і якою во­на ба­чить ре­а­лі­за­цію Ме­мо­рі­а­лу «Ба­бин Яр». Адже Пав­ло Фукс за­явив в ін­терв’ю gordonua.com, що «нас під­три­му­є­не ли­ше мі­ська, але й дер­жав­на вла­да. Мер Ки­є­ва і Адмі­ні­стра­ція Пре­зи­ден­та при­ді­ля­є­ве­ли­ку ува­гу цьо­му про­е­кту».

■ «День» звер­нув­ся до Го­ло­ви Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті Во­ло­ди­ми­ра ВЯТРОВИЧА з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти по­яву двох ста­тей і роз­по­ві­сти, як на­справ­ді по­ви­нен ре­а­лі­зо­ву­ва­тись ме­мо­рі­ал «Ба­бин Яр».

«РОЛЬ УКРА­ЇН­СЬКОЇ ДЕР­ЖА­ВИ У МЕМОРАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ТАКОГО РОДУ МАЛА Б БУ­ТИ ВИЗНАЧАЛЬНОЮ»

— Ви­гля­да­є­так, що ці два ін­терв’ ю єс­про­бою про­су­ну­ти цей про­ект і отри­ма­ти якусь під­трим­ку. Але ме­ні зда­є­ться, перш ніж на­ма­га­ти­ся про­су­ва­ти цей про­ект в ме­діа, бу­ло б до­бре, щоб від­бу­ли­ся якісь екс­пер­тні обго­во­ре­н­ня. На­ра­зі я не чув про та­кі сер­йо­зні екс­пер­тні обго­во­ре­н­ня цьо­го про­е­кту, і це ви­кли­ка­єу ме­не пев­ні за­сте­ре­же­н­ня. Я пе­ре­ко­на­ний, що « про­ект Ба­бин Яр » ва­жли­вий для Укра­ї­ни і для укра­їн­ської істо­рії. То­му, без­пе­ре­чно, ре­а­лі­за­ція про­е­ктів у цій сфе­рі ма­є­ві­дбу­ва­тись за уча­стю Укра­їн­ської дер­жа­ви.

Я не знаю, про яку під­трим­ку Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та чи Киє-

Во­ло­ди­мир Вя­тро­вич

ва йде­ться, але в будь- яко­му ви­пад­ку роль Укра­їн­ської дер­жа­ви у меморалізації об’ єктів такого роду мала б бу­ти визначальною. Мо­же­мо, зві­сно, за­лу­ча­ти пред­став­ни­ків ін­ших гро­мад­ських іні­ці­а­тив, але я пе­ре­ко­на­ний, що участь у ре­а­лі­за­ції про­е­кту з меморалізації « Ба­би­но­го Яру » мав би взя­ти Укра­їн­ський ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті як цен­траль­ний ор­ган ви­ко­нав­чої вла­ди, упов­но­ва­же­ний до пи­тань, пов’ яза­них з істо­ри­чною по­лі­ти­кою, і це над­зви­чай­но ва­жли­во для нас.

Сво­го ча­су ми зу­стрі­ча­лись з па­ном Сівцем і про­по­ну­ва­ли йо­му про­ве­сти зу­стріч з екс­пер­тною гру­пою, яка пра­цю­є­при Укра­їн­сько­му і нсти­ту­ті на­ціо­наль­ної пам’ яті і які за­йма­ю­ться пи­та­н­ня­ми де­мо­ра­лі­за­ції Ба­би­но­го Яру. На жаль, по­ки що та­кої зу­стрі­чі не від­бу­лось. На мою дум­ку, і сну­є­по­тре­ба, щоб та­ка зу­стріч від­бу­лась, аби ми мо­гли зна­йти спіль­ні то­чки до­ти­ку і спіль­не уяв­ле­н­ня що­до ре­а­лі­за­ції цьо­го ва­жли­во­го про­е­кту. Ми та­кож вва­жа­є­мо, що іні­ці­а­тив­на гру­па Сів­ця мала б бу­ти більш від­кри­тою, спіл­ку­ва­тись і з гро­мад­ські­стю і , зокре­ма, з екс­пер­та­ми, щоб вра­ху­ва­ти ї хню то­чку зо­ру. Бо це над­зви­чай­но ва­жли­ва сто­рін­ка на­шої істо­рії, і не вар­то пов’ яза­ні з нею про­е­кти ре­а­лі­зо­ву­ва­ти у на­пів­за­кри­то­му фор­ма­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.