США під­три­му­ють пра­гне­н­ня Гру­зії всту­пи­ти до НАТО

Den (Ukrainian) - - День Планети -

При­бу­лий до Тбі­лі­сі Майк Пенс про­ци­ту­вав на офі­цій­ній ве­че­рі сло­ва Трам­па, згі­дно з яки­ми «США сто­ять по­ряд із Гру­зі­єю». Адмі­ні­стра­ція До­наль­да Трам­па зав­жди да­ва­ти­ме жорс­тку від­по­відь кра­ї­нам, які ма­ти­муть пре­тен­зію по­ру­ши­ти су­ве­ре­ні­тет і те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність Гру­зії. Про це за­явив учо­ра ві­це-пре­зи­дент США Майк Пенс на спіль­ній прес-кон­фе­рен­ції з прем’єр-мі­ні­стром Гру­зії Ге­ор­гі­єм Кві­рі­ка­шві­лі. Як за­зна­чив Пенс, сьо­го­дні від­бу­ва­ю­ться ба­га­то­на­ціо­наль­ні вій­сько­ві на­вча­н­ня, що да­є­мо­жли­вість Гру­зії під­ви­щи­ти свою обо­ро­но­зда­тність. За йо­го сло­ва­ми, це один із при­кла­дів до­по­мо­ги США у змі­цнен­ні обо­ро­но­зда­тно­сті Гру­зії.

« Пре­зи­дент Трамп і я під­три­му­є­мо за­яву Бу­ха­рест­сько­го са­мі­ту 2008 ро­ку, що Гру­зія ста­не чле­ном НАТО. Та­кож вра­жає, що Гру­зія ви­тра­ча­є­два від­со­тки сво­го ВВП на обо­ро­ну і тим са­мим ви­пе­редж ає­де­яких чле­нів НАТО, але це спри­чи­не­но важ­кою ре­аль­ні­стю » , — за­зна­чив Пенс.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.