Двох лі­де­рів опо­зи­ції Ве­не­су­е­ли за­три­ма­ли спец­слу­жби

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Ве­не­су­е­лі двох лі­де­рів опо­зи­ції за­бра­ли з до­му спів­ро­бі­тни­ки спец­слу­жби SEBIN. Про це учо­ра по­ві­до­ми­ли ро­ди­чі опо­зи­ціо­не­рів. Ле­о­поль­до Ло­пес та Ан­то­ніо Ле­де­сма від­бу­ва­ли до­ма­шній арешт. Оби­два по­лі­ти­ки за­кли­ка­ли ве­не­су­ель­ців ви­хо­ди­ти на про­те­сти про­ти но­во­ство­ре­ної кон­сти­ту­цій­ної асам­блеї. «Ди­кта­ту­ра ви­кра­ла Ле­о­поль­до з мо­го до­му», — на­пи­са­ла дру­жи­на Ло­пе­са Лі­лі­ан Тін­то­рі у Twitter. На­га­да­є­мо, у Ве­не­су­е­лі три­ва­ють акції про­те­сту про­ти не­що­дав­но обра­ної кон­сти­ту­цій­ної асам­блеї — ор­га­ну, який ма­єз іні­ці­а­ти­ви пре­зи­ден­та Ні­ко­ла­са Ма­ду­ро пе­ре­пи­са­ти кон­сти­ту­цію кра­ї­ни. Опо­зи­ція і між­на­ро­дна спіль­но­та за­яв­ля­ють про спро­би Ма­ду- ро вста­но­ви­ти ав­то­ри­тар­ний ре­жим. Кіль­ка­мі­ся­чні ба­га­то­ти­ся­чні акції про­те­сту не­о­дно­ра­зо­во пе­ре­ро­ста­ли в су­ти­чки із по­лі­ці­єю. За­га­лом вна­слі­док зі­ткнень за­ги­ну­ли по­над 120 осіб. Напередодні США на­кла­ли на Ма­ду­ро сан­кції, які за­мо­ро­жу­ють усі йо­го акти­ви, що пе­ре­бу­ва­ють під юрис­ди­кці­єю США, а та­кож за­бо­ро­ня­ють аме­ри­кан­ським гро­ма­дя­нам і ком­па­ні­ям ве­сти з ним бі­знес.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.