Пам’ятка для тих, хто ви­му­ше­ний пе­ре­ти­на­ти лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня та пе­ре­бу­ва­ти на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

НА БЛОК­ПО­СТУ

1. Не під­ви­щуй­те го­лос та не ви­ка­зуй­те не­по­ва­гу до оку­пан­тів. 2. Не збе­рі­гай­те в те­ле­фо­ні но­ме­ри, які мо­жуть бу­ти в ба­зі оку­пан­тів. 3. Ви­да­ляй­те пе­ре­пи­ски із ме­сен­дже­рів на кшталт Viber, WhatsApp то­що. 4. З те­ле­фо­ну і комп’юте­ра ви­да­ляй­те будь-які зо­бра­же­н­ня і ві­део, на яких зо­бра­же­на на­ціо­наль­на укра­їн­ська або па­трі­о­ти­чна сим­во­лі­ка.

В ІНТЕРНЕТІ

1. Ко­ри­стуй­те­ся VPN, але не ро­біть це ча­сто без осо­бли­вої по­тре­би. 2. odnoklassniki.ru та

vkontakte.ru — це ме­ре- жі, в яких не­має се­кре­тів для ФСБ. 3. У Facebook ні­ко­ли не пе­ре­ходь­те за по­си­ла­н­ня­ми, яким не до­ві­ря­є­те. 4. В со­ці­аль­них ме­ре­жах на­ма­гай­те­ся ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ано­нім­ні ан­ке­ти. 5. Пе­рі­о­ди­чно ви­да­ляй­те пе­ре­пи­ску та не за­ли­шай­те «від­кри­ти­ми» ака­ун­ти. НА ОКУ­ПО­ВА­НІЙ ТЕ­РИ­ТО­РІЇ 1. Зав­жди носіть із­со­бою документи, які засвідчують вашу особу. 2. Бе­зве­ли­кої по­тре­би не хо­діть ву­ли­ця­ми в ні­чний час. 3. Не носіть із­со­бою циф

ро­ві ґа­дже­ти ( смарт- фо­ни, план­ше­ти та ін­ше). 4. На ву­ли­ці ко­ри­стуй­те­ся зви­чай­ним кно­пко­вим мо­біль­ним те­ле­фо­ном. 5. Не роз­мов­ляй­те на по­лі­ти­чні те­ми ізнез на­йо­ми­ми лю­дьми. 6. Ба­жа­но, щоб на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії вас зу­стрі­ча­ли зна­йо­мі лю­ди.

ЯКЩО ВА­ШО­ГО ЗНАЙОМОГО ЧИ РОДИЧА ЗА­ТРИ­МА­ЛИ БО­ЙО­ВИ­КИ

1. По­ві­дом­те тер­мі­но­во про це в ком­пе­тен­тні ор­га­ни і спец­слу­жби. 2. Пі­сля кон­суль­та­ції із пра­во­охо­рон­ця­ми, спро­буй­те за­без­пе­чи­ти ма­кси­маль­ну огла­ску зокре­ма че­рез­со­ці­аль­ні ме­ре­жі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.