Опе­ра­ція «ка­ву­но­ва ко­о­пе­ра­ція»

Тран­спор­ту­ва­н­ня рі­чкою об­хо­ди­ться май­же удві­чі де­шев­ше, ніж ав­то­мо­біль­ни­ми шля­ха­ми. Чо­му ве­ли­че­зний по­тен­ці­ал май­же не­за­ді­я­ний?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон Фото на­да­но Хер­сон­ською ОДА

Зно­во­го пе­ре­ван­та­жу­валь­но­го тер­мі­на­ла ком­па­нії «Ні­бу­лон» у м. Го­ла При­стань до сто­ли­ці ви­ру­ши­ло ван­та­жне су­дно з 250 тон­на­ми ка­ву­нів. В обла­сті по­дію на­зва­ли зна­ко­вою, адже та­кий ван­таж від­пра­ви­ли Дні­пром до Ки­є­ва впер­ше за 14 ро­ків. Це, го­во­рять під­при­єм­ці, ва­жли­вий крок у роз­ви­тку рі­чко­вих пе­ре­ве­зень, які зна­чно де­шев­ші за на­зем­ні. Як пи­сав «День» у ма­те­рі­а­лі «Во­скре­си­ти рі­чко­ві транс­порт­ні ар­те­рії» (від 21.06.2017 р), за остан­ні два-три ро­ки пе­ре­ве­зе­н­ня вну­трі­шнім во­дним транс­пор­том ста­но­вить 0,2 — 0,8% від усіх пе­ре­ве­зень. У по­рів­нян­ні з єв­ро­пей­ськи­ми кра­ї­на­ми — це кри­ти­чно ма­лі об’єми. В Ні­меч­чи­ні ця ци­фра ста­но­вить 12,6%, в Угор­щи­ні — 4,2%, в Ру­му­нії — 20,7%. Ра­зом з тим, пе­ре­ве­зе­н­ня ван­та­жів вну­трі­шнім во­дним транс­пор­том у сві­ті єо­дним з най­де­шев­ших і най­більш еко­ло­гі­чних ви­дів ван­та­жо­пе­ре­ве­зень. Укра­ї­на ма­є­зна­чний по­тен­ці­ал у ви­гля­ді 4000 кі­ло­ме­трів вну­трі­шніх во­дних шля­хів, яки­ми мо­жна здій­сню­ва­ти пе­ре­ве­зе­н­ня ван­та­жів.

Ви­гі­дність рі­чко­вих пе­ре­ве­зень якраз і де­монстр ує­при­клад з хер­сон­ськи­ми ка­ву­на­ми. Бар­жа пе­ре­во­зить ван­таж ше­сти фер­мер­ських го­спо­дарств, для чо­го на су­ші зна­до­би­ло­ся б при­бли­зно 50 фур. Ка­ву­ни пе­ре­во­зять у спе­ці­аль­но­му па­ку­ван­ні, аби збе­рег­ти то­вар­ний вид, за­мість за­ста­рі­ло­го ме­то­ду на­си­пом у фу­рах. Тран­спор­ту­ва­н­ня рі­чкою об­хо­ди­ться май­же удві­чі де­шев­ше, ніж ав­то­мо­біль­ни­ми шля­ха­ми. За­мість 1 грн ко­жен ка­вун пе­ре­во­зять за 60 ко­пі­йок. Від­стань у 750 кі­ло­ме­трів ван­таж по­ви­нен по­до­ла­ти про­тя­гом чо­ти­рьох діб. Ка­ву­ни про­да­ва­ти­муть в одній із тор­го­вих ме­реж Ки­є­ва як акцій­ні, адже во­ни бу­дуть де­шев­ші за ін­ші про­по­зи­ції на рин­ку на 30—40%. До ре­чі, на мі­сці від­прав­ки пра­цю­ва­ла мо­біль­на ла­бо­ра­то­рія, яка пе­ре­ві­ри­ла сму­га­сті яго­ди на вміст ніт­ра­тів. Ре­зуль­та­ти — в ме­жах нор­ми.

Рі­чко­ве пе­ре­ве­зе­н­ня такого ван­та­жу ста­ло мо­жли­вим зав­дя­ки ко­о­пе­ра­ції ше­сти фер­мер­ських го­спо­дарств із Го­ло­прис тан­сько­го і Ска­дов­сько­го ра­йо­нів Хер­сон­щи­ни та транс­порт­ної ком­па­нії, яка до­став­ля­є­зер­но вниз по Дні­пру. Аби бар­жа не хо­ди­ла на­зад по­ро­жньою, фер­ме­ри спіль­но з пе­ре­ві­зни­ком і тор­го­вою ме­ре­жею зна­йшли ви­гі­дний для всіх ви­хід. Крім то­го, це шанс для ма­лих го­спо­дарств по­тра­пи­ти на рин­ки ве­ли­ких тор­го­вих ме­реж, які за­зви­чай пра­цю­ють із кру­пни­ми по­ста­чаль­ни­ка­ми. «Ідея та­ких пе­ре­ве­зень бу­ла за­кла­де­на ще при пла­ну­ван­ні пе­ре­ван­та­жу­валь­но­го тер­мі­на­ла «Ні­бу­лон», щоб на­да­ти змо­гу сіль­го­спви­ро­бни­кам ви­йти на но­ві рин­ки збу­ту», — ка­же го­ло­ва ОДА Ан­дрій Гор­дє­єв.

За сло­ва­ми ке­рів­ни­ка одно­го з фер­мер­ських го­спо­дарств Оле­ксан­дра Си­нен­ка, Хер­сон­ська область, яка сла­ви­ться ве­ли­ки­ми вро­жа­я­ми ба­штан­них куль­тур, по­вин­на актив­но до­лу­ча­тись до роз­ви­тку ло­гі­сти­ки сво­єї про­ду­кції і з ча­сом скла­сти кон­ку­рен­цію ка­ву­нам з Гре­ції та Іта­лії на єв­ро­пей­ських рин­ках. «Пе­ре­во­зя­чи ка­ву­ни рі­чкою, ми змен­шу­є­мо ри­зик їхньо­го по­шко­дже­н­ня, а та­кож зні­ма­є­мо на­ван­та­же­н­ня на до­ро­ги. На­ша про­ду­кція мо­же скла­сти кон­ку­рен­цію іно­зем­ній, однак для цьо­го тре­ба роз­ви­ва­ти ло­гі­сти­ку. Іна­кше ми на зов­ні­шні рин­ки не ви­йде­мо», — вва­жа­є­Си­нен­ко.

Пла­ну­є­ться, що бар­жі зро­блять орі­єн­тов­но 50 хо­док за се­зон. Тран­спор­ту­ва­ти­муть не тіль­ки ка­ву­ни, а й ци­бу­лю, мор­кву, по­мі­до­ри та ін­ші ово­чі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.