Як ря­ту­ва­ти бі­знес: за до­ку­мен­та­ми чи опе­ра­тив­но?

За дру­гий квар­тал Ра­да ом­буд­сме­на отри­ма­ла на 12% скарг біль­ше, ніж за та­кий же пе­рі­од то­рік

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Бі­знес-ом­буд­смен, а іна­кше ка­жу­чи — адво­кат бі­зне­су пе­ред дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми, бе­зу­мов­но, по­трі­бен укра­їн­ській під­при­єм­ни­цькій спіль­но­ті. Чи ж вар­то в цьо­му сум­ні­ва­ти­ся? Не­що­дав­но кра­ї­на ста­ла свід­ком не­при­єм­ної по­дії в на­шій сто­ли­ці — вно­чі со­тні (за ін­ши­ми да­ни­ми — 1,5 ти­ся­чі) не­ві­до­мих мо­ло­ди­ків за до­по­мо­гою буль­до­зе­рів зруй­ну­ва­ли й по­гра­бу­ва­ли де­кіль­ка МАФів, де мі­сти­ли­ся тор­го­вель­ні то­чки ма­ло­го бі­зне­су. Мі­ська вла­да від цих дій усі­ля­ко від­хре­щу­є­ться і ствер­джує на сво­є­му сай­ті, що цей по­гром був ско­є­ний на за­кон­них під­ста­вах ви­ко­нав­чою слу­жбою за рі­ше­н­ням су­ду.

■ Однак див­но, що в по­ві­дом­лен­ні на сай­ті не вка­зу­є­ться, який са­ме суд ухва­лив та­ке рі­ше­н­ня, і чи на­бра­ло во­но за­кон­ної си­ли. Так са­мо і пер­ший за­сту­пник ди­ре­кто­ра Де­пар­та­мен­ту мі­сько­го бла­го­устрою і збе­ре­же­н­ня при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща Та­рас Чу­лок не вка­зу­єу сво­є­му ко­мен­та­рі на­зву су­ду. Не зна­є­чи, мо­жли­во, ро­бить це сві­до­мо та нав­ми­сно, щоб у прав­ди­во­сті/не­прав­ди­во­сті йо­го за­яви не мо­жна бу­ло пе­ре­свід­чи­ти­ся?

■ На­брав у рот во­ди що­до ці­єї, зда­є­ться, до­сить близь­кої йо­му те­ми і ду­же не­до­тор­кан­ний на­ро­дний де­пу­тат, ра­дник сто­ли­чно­го ме­ра з бла­го­устрою Дми­тро Бі­ло­цер­ко­вець, яко­го на одно­му з те­ле­ка­на­лів дня­ми зви­ну­ва­ти­ли в ор­га­ні­за­ції бан­ди «ті­ту­шек» із Жи­то­ми­ра, що бра­ла участь у руй­ну­ван­ні вла­сно­сті ма­ло­го бі­зне­су на Лі­со­вій.

■ Один ли­ше сто­ли­чний мер, услав­ле­ний пе­ре­мо­га­ми на бо­ксер­сько­му рин­зі та по­пе­ре­дні­ми би­тва­ми з МАФа­ми (хто за­був, на­га­да­є­мо: їх сво­го ча­су роз­тро­щи­ли на вул. По­лі­те­хні­чній, але те­пер чи ті са­мі, чи но­ві МАФи там же знов усто­ять ), ви­сту­пає звід­кри­тим за­бра­лом. Він ха­ра­кте­ри­зує ри­нок Лі­со­вий не­цен­зур­ним сло­вом, яке пре­са зму­ше­на «при­хо­ва­ти» зі­ро­чкою...

■ Ви­ба­чте, від­хи­лив­ся тро­хи від те­ми. Але, га­даю, все ж змі­цнив пе­ре­ко­на­н­ня бі­зне­су, осо­бли­во ма­ло­го і се­ре­дньо­го, в то­му, що їм без ом­буд­сме­на не ви­жи­ти. Тим біль­ше, що він та йо­го апа­рат свій хліб че­сно за­ро­бля­ють, ви­ко­ну­ю­чи по­ста­но­ву уря­ду та від­по­від­ний ре­гла­мент. От і чер­го­вий звіт на­пи­са­ли. «Ра­да (бі­знес-ом­буд­сме­на — так офі­цій­но на­зи­ва­є­ться уста­но­ва. — Авт.) отри­ма­ла за дру­гий квар­тал 237 скарг, що на 12% біль­ше, ніж за ана­ло­гі­чний пе­рі­од 2016 ро­ку, а за пів­річ­чя 501 скар­гу ,— до­бро­со­ві­сно й до­кла­дно роз­по­від­ає укра­їн­ський бі­знес-ом­буд­смен Аль­гі­драс Ше­ме­та .— Ми за­кри­ли дру­гу за ве­ли­чи­ною кіль­кість справ в істо­рії Ра­ди — 160 — і по­кра­щи­ли опе­ра­тив­ність роз­слі­ду­вань на п’ять днів. Пря­мий фі­нан­со­вий вплив від на­шої ді­яль­но­сті у зві­тно­му квар­та­лі склав 495 міль­йо­нів гри­вень, а за­галь­ний ефект від по­ча­тку ді­яль­но­сті ся­гнув по­над 10,2 мі­льяр­да гри­вень».

■ Ше­ме­та та­кож роз­по­вів, скіль­ки і на ко­го, зде­біль­шо­го, скар­жи­ться бі­знес. За дру­гий квар­тал 2017 ро­ку отри­ма­но 237 скарг (всьо­го з по­ча­тку ро­бо­ти — 1954). У по­рів­нян­ні з ана­ло­гі­чни­ми зві­тни­ми пе­рі­о­да­ми 2016 та 2015 ро­ків кіль­кість скарг зро­сла на 12% та 39%, від­по­від­но. У по­рів­нян­ні з по­пе­ре­днім квар­та­лом кіль­кість скарг де­що змен­ши­ла­ся. Збіль­ши­ла­ся кіль­кість скарг: на дії Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни — на 60%, на дер­жав­них ре­гу­ля­то­рів — на 38%, на Мі­ні­стер­ство юсти­ції Укра­ї­ни — на 25%, на дії На­ціо­наль­ної по­лі­ції — на 23%. Змен­ши­ла­ся кіль­кість скарг: з по­да­тко­вих пи­тань — на 12%, на за­ко­но­про­е­кти та змі­ни до них — на 23%, з ми­тних пи­тань — на 53%, з дій ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня — на 57%.

■ У зві­тно­му квар­та­лі Ра­да бі­знес-ом­буд­сме­на від­кри­ла 160 роз­слі­ду­вань з при­во­ду скарг, які до неї на­ді­йшли. І це дру­га за ве­ли­чи­ною кіль­кість роз­слі­ду­вань, не без по­гор­ди за­зна­ча­є­ться у зві­ті. При цьо- му час­тка від­хи­ле­них скарг ско­ро­ти­ла­ся з 22% у пер­шо­му квар­та­лі ро­ку до 19% — у дру­го­му. А се­ре­дній час роз­слі­ду­вань змен­шив­ся з 90 днів у пер­шо­му квар­та­лі до 85 днів у дру­го­му. Ці­ка­во, що до ТОП-10 дер­жав­них ор­га­нів, на які бі­знес скар­жив­ся най­ча­сті­ше, уві­йшли: Дер­жав­на фі­скаль­на слу­жба, На­ціо­наль­на по­лі­ція, Вер­хов­на Ра­да, Ка­бі­нет Мі­ні­стрів, Пре­зи­дент Укра­ї­ни, Мі­ні­стер­ство юсти­ції, ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, Слу­жба без­пе­ки, Мі­ні­стер­ство ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі. Усі ці да­ні на­справ­ді ду­же ко­ри­сні тим, що засвідчують ті чи ін­ші змі­ни у на­шо­му су­спіль­стві, фі­ксу­ють на­пря­ми йо­го ру­ху.

■ Окрім то­го, Ра­да, за сло­ва­ми Ше­ме­ти, під­го­ту­ва­ла си­стем­ний звіт, при­свя­че­ний ще й про­бле­мі рей­дер­ства, яка не­га­тив­но впли­ва­є­на бі­знес-се­ре­до­ви­ще в Укра­ї­ні. У цьо­му зві­ті мі­сти­ться пе­ре­лік ре­ко­мен­да­цій що­до по­кра­ща­н­ня бо­роть­би з рей­дер­ством... І це справ­ді змі­стов­ний і ко­ри­сний до­ку­мент, на­ла­што­ва­ний на упе­ре­дже­н­ня мо­жли­вих дій рей­де­рів та їхніх по­плі­чни­ків... Якщо, зві­сно, ці ре­ко­мен­да­ції по­тра­плять до за­ко­нів і підза­кон­них актів...

■ Та на­їзди на ма­лий бі­знес у сто­ли­ці під ви­гля­дом бо­роть­би за бла­го­устрій — це теж сво­го роду рей­дер­ство, де бо­роть­ба йде і за вла­сність, і вза­га­лі за мі­сце під сон­цем. І не ви­клю­че­но, що в да­но­му ра­зі на­ша мі­сце­ва вла­да не стіль­ки опі­ку­є­ться ци­ві­лі­зо­ва­ним ви­гля­дом сто­ли­ці, скіль­ки від­сто­ює ін­те­ре­си ве­ли­ко­го бі­зне­су, то­ва­ри у су­пе­рі гі­пер­мар­ке­тах яко­го че­рез низь­кий жит­тє­вий рі­вень на­се­ле­н­ня не­рід­ко про­гра­ють у кон­ку­рен­ції від­чу­тно де­шев­шим то­ва­рам, які мо­жна при­дба­ти у кі­о­сках. Ін­ший ва­рі­ант — кон­ку­рен­ція між вла­сни­ка­ми МАФів. Не ви­пад­ко­во ж на вул. По­лі­те­хні­чній, не­зва­жа­ю­чи на по­гром, про­ве­де­ний сво­го ча­су, тор­гів­ля не­за­ба­ром від­но­ви­ла­ся в пов­но­му об­ся­зі... Но­ві лю­ди біль­ше за­пла­ти­ли? А чи зна­йшов­ся хтось, хто ком­пен­су­вав зби­тки по­стра­жда­лим? Ри­то­ри­чні за­пи­та­н­ня...

■ Ма­буть, щось по­ді­бне по­ду­мав і Ше­ме­та, ко­ли «День» за­пи­тав йо­го про по­дії на Лі­со­во­му рин­ку, і до­дав: чи не час вже адво­ка­ту бі­зне­су пе­ред дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми (за­ува­жи­мо, що цей сло­ган про Ра­ду бі­знес- ом­буд­сме­на мі­сти­ться на ко­жній сто­рін­ці її зві­ту) роз­по­чи­на­ти ін­ко­ли ді­я­ти на кшталт по­же­жної ко­ман­ди, яка не че­ка­є­скарг, по­да­них за всі­ма ка­но­на­ми бю­ро­кра­тії, а чим­дуж по­спі­ша­є­на ко­жний ви­па­док, ко­ли лю­дям за­гро­жу­є­во­гонь чи якесь сти­хій­не ли­хо. І при цьо­му від­лік ве­де­ться не на де­ся­тки днів, а на го­ди­ни й хви­ли­ни. Бі­знес теж тре­ба б ря­ту­ва­ти й за­хи­ща­ти швид­ко.

■ «До нас над­хо­ди­ли скар­ги з по­пе­ре­дніх ви­да­лень МАФів у мі­сті Ки­є­ві, — ска­зав Ше­ме­та. — Ми роз­гля­да­ли ці пи­та­н­ня й ро­би­ли свої ре­ко­мен­да­ції. Але ми з ва­ми бу­ду­є­мо пра­во­ву дер­жа­ву. Не ро­зі­брав­шись у си­ту­а­ції, не ді­знав­шись, що сто­їть за ді­я­ми, які від­бу­ва­ю­ться... По­вір­те ме­ні — рі­зне бу­ває. Тра­пля­є­ться, що МАФ вста­нов­ле­но без жо­дних до­зво­лів...» — «Тож ви­їха­ти на мі­сце і ро­зі­бра­ти­ся...» — на­по­ля­гав «День». — «То ми й роз­би­ра­є­мо­ся, але без до­ку­мен­тів це важ­ко і про­сто не­мо­жли­во... Та­ка ба­ри­ка­дна бо­роть­ба, яку ви про­по­ну­є­те нам ве­сти, то не фун­кція бі­знес-ом­буд­сме­на».

■ Ше­ме­ті, зві­сно, ви­дні­ше. То­ді ще одне за­пи­та­н­ня. І цьо­го ра­зу до чи­та­чів: 500 скарг за пів­ро­ку від усьо­го ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су 40- міль­йон­ної кра­ї­ни — це ба­га­то чи ма­ло? Зда­є­ться, ма­лу­ва­то. Он як пе­ре­ван­та­же­ні рі­зни­ми спра­ва­ми на­ші роз­кри­ти­ко­ва­ні вздовж і впо­пе­рек су­ди, які ді­ють у ко­жно­му ра­йо­ні, в ко­жно­му мі­сті. Їх ти­ся­чі. А Ра­да бі­зне­сомб уд­сме­на одна на всю кра­ї­ну. І ли­ше 500 скарг, ко­ли бі­знес бу­кваль­но сто­гне і ствер­джує, що в цій кра­ї­ні пра­цю­ва­ти про­сто не­мо­жли­во? Щось тут, ма­буть, не так. Чи, мо­же, ме­ні то зда­є­ться?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.