«ПРИХОДИЛИ, щоб обду­ма­ти»

XVIII Між­на­ро­дна фо­то­ви­став­ка «Дня» ста­ла на­ймас­шта­бні­шою екс­по­зи­ці­єю для Ізма­ї­ла

Den (Ukrainian) - - Акція «дня» - Під­го­ту­ва­ла Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

Ки­їв, Су­ми, Дні­про, При­лу­ки, Слов’янськ, Ма­рі­у­поль, Луцьк, Львів, Ізма­їл — та­кий «мар­шрут» уже по­до­ла­ла XVIII Між­на­ро­дна фо­то­ви­став­ка «Дня», за­ли­шив­ши, за від­гу­ка­ми від­ві­ду­ва­чів, гли­бо­кий слід у їхніх ду­шах і ве­ли­кий ма­те­рі­ал для роз­ду­мів про су­ча­сне і май­бу­тнє­на­шої кра­ї­ни.

■ В Ізма­їль­ській кар­тин­ній га­ле­реї обла­сно­го цен­тру есте­ти­чно­го ви­хо­ва­н­ня на­ша фо­то­ви­став­ка бу­ла тро­хи біль­ше двох ти­жнів, але во­на ста­ла для жи­те­лів краю по­ді­єю.

■ «Ви­став­ка бу­ла зро­зумі­ла аб­со­лю­тно всім лю­дям, які приходили до нас, — як зрі­лим, так і зов­сім юним. Ві­дві­ду­ва­чі приходили і за­три­му­ва­ли­ся по­дов­гу. Тоб­то не приходили про­сто то­му, що по­чу­ли про неї, єре­зо­нанс і тре­ба «від­зна­чи­ти­ся». Ні, приходили са­ме для то­го, щоб обду­ма­ти. Приходили пря­мо гру­па­ми. Хтось звер­тав­ся до на­у­ко­вих спів­ро­бі­тни­ків і огля­дав екс­по­зи­цію з не­ве­ли­ки­ми екс­кур­сі­я­ми», — роз­по­від­ає «Дню» ди­ре­ктор Ізма­їль­ської кар­тин­ної га­ле­реї обла­сно­го цен­тру есте­ти­чно­го ви­хо­ва­н­ня Іри­на ФЕДОРОВА (до ре­чі, са­ме ця га­ле­рея, за сло­ва­ми ди­ре­ктор­ки, по кіль­ко­сті ви­ста­вок на рік за­ймає пер­ше мі­сце по Укра­ї­ні). «Бу­ли іно­зем­ні го­сті — ту­ри­сти з Ні­меч­чи­ни і Швей­ца­рії. Ду­же ва­жли­во, що лю­ди з ін­ших кра­їн та­кож змо­гли по­ба­чи­ти й оці­ни­ти сьо­го­дні­шній день Укра­ї­ни, — про­дов­жу­є­Іри­на Іго­рів­на. — Тож вва­жаю, що мі­сію ви­ко­на­но. Та­кож хо­чу від­зна­чи­ти ви­со­кий ми­сте­цький рі­вень ви­став­ки. Тре­ба від­да­ти на­ле­жне тим, хто від­би­рав ці фото, які скла­ли ши­ро­кий спектр то­го, чим ми сьо­го­дні жи­ве­мо: ба­га­то і по­зи­ти­ву, і пев­них сум­них мо­мен­тів. Але з ці­єї «ве­сел­ки» і скла­да­є­ться на­ше жи­т­тя».

■ «В Ізма­ї­лі це бу­ла пер­ша та­ка мас­шта­бна ви­став­ка, не при­га­даю, щоб ра­ні­ше всі три за­ли га­ле­реї бу­ли за­ді­я­ні на одну екс­по­зи­цію. Такого фор­ма­ту ро­бо­ти в нас теж не ви­став­ля­ли­ся. Дій­сно, це злі­пок ро­ку жи­т­тя кра­ї­ни, най­більш кри­ти­чних та зна­чу­щих по­дій, — го­во­рить «Дню» ви­кла­дач Ізма­їль­сько­го дер­жав­но­го гу­ма­ні­тар­но­го уні­вер­си­те­ту Ва­ле­рій ПЕЙКОВ. — І ті, хто хо­тів по­ба­чи­ти і зро­зу­мі­ти жи­т­тя кра­ї­ни, змо­гли це зро­би­ти. Але, на жаль, у нас в Ізма­ї­лі ще ба­га­то лю­дей, які ще не го­то­ві та­ке спри­йма­ти, во­ни не жи­вуть жи­т­тям кра­ї­ни... Але всі, хто від­ві­дав, від­зна­чи­ли, що це ду­же до­стой­на, ґрун­тов­но і со­лі­дно під­го­тов­ле­на ви­став­ка».

■ На­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ізма­їль­ської кар­тин­ної га­ле­реї обла­сно­го цен­тру есте­ти­чно­го ви­хо­ва­н­ня Те­тя­на ЛІПСЬКА роз­по­від­ає, що ба­га­то від­ві­ду­ва­чів не про­сто огля­да­ли ро­бо­ти, а обго­во­рю­ва­ли їх між со­бою і зі спів­ро­бі­тни­ка­ми за­кла­ду. Бу­ли й ті, хто по­стій­но чи­тає « День » і ба­чи­ли окре­мі з ро­біт са­ме в га­зе­ті. «Вза­га­лі лю­дей ці­кав­лять фото з рі­зних міст Укра­ї­ни і ба­га­тьом ду­же спо­до­ба­ла­ся під­бір­ка сві­тлин — пе­ре­мож­ців по­пе­ре­дніх ро­ків, — від­зна­ча­є­Те­тя­на Ана­то­лі­їв­на. — Тож, мо­жли­во, до­ре­чним бу­ло б ро­би­ти і ре­тро­спе­ктив­ні по­ка­зи. Лю­дей ці­кав­лять і ці ста­рі­ші фото».

■ «Ви­став­ка бу­ла своє­ча­сною та ду­же акту­аль­ною. Во­на ви­кли­ка­ла чи­ма­лий ін­те­рес ме­шкан­ців на­шо­го мі­ста і ре­гіо­ну. Ми спіл­ку­ва­ли­ся з ти­ми, хто від­ві­дав екс­по­зи­цію, а се­ред них бу­ли на­віть жи­те­лі За­кар­па­т­тя та ні­ме­цькі ту­ри­сти, і чу­ли ба­га­то по­зи­тив­них від­гу­ків що­до яко­сті цих знім­ків і їхньої сми­сло­вої на­пов­не­но­сті, — ка­же Ана­ста­сія КАПЛІЄНКО, ко­ре­спон­дент Ізма­їль­сько­го те­ле­ба­че­н­ня, ко­тре ви­сві­тлю­ва­ло жи­т­тя фо­то­ви­став­ки «Дня» в мі­сті. — Сві­тли­ни ду­же рі­зно­пла­но­ві, по­ка­зу­ють ба­га­то і яскра­вих, ра­ді­сних мо­мен­тів, і не ми­на­ють гір­ких. І це ду­же до­бре, ко­ли, так би мо­ви­ти, не філь­тру­є­ться все по­га­не, що має мі­сце в на­шо­му жит­ті. І ра­дість, і го­ре, і сум по­ряд. Ду­же ба­га­то по­зи­тив­них від­гу­ків гля­да­чів і що­до то­го, що знім­ки — ви­хо­пле­ні з жи­т­тя. Як-от ді­ти, які дму­ха­ють на кві­то­чку, або ба­бу­сі, які не со­ром­ля­ться смі­я­ти­ся... Це за­слу­га і май­стер­ність фо­то­гра­фів».

■ Ана­ста­сія та­кож на­го­ло­шує на ва­жли­во­сті «па­трі­о­ти­чної лі­нії» екс­по­зи­ції для Бес­са­ра­бії. «Ду­же ча­сто ми ін­фор­ма­цій­но пев­ною мі­рою від­сто­ро­не­ні від по­дій в ре­шті Укра­ї­ни, і цей ва­ку­ум тре­ба за­пов­ню­ва­ти. Са­ме зав­дя­ки по­ді­бним ви­став­кам, то­му, що пев­ною мі­рою сто­ли­ця йде на­зу­стріч про­він­ції, цей діа­лог ду­же ефе­ктив­ний. За­для то­го, щоб у сто­ли­ці не бу­ло яки­хось сте­ре­о­ти­пів про наш ре­гіон, щоб у мі­сце­вих ме­шкан­ців та­кож бу­ла пов­ні­ша кар­ти­на що­до то­го, що від­бу­ва­є­ться нав­ко­ло, та­кі ви­став­ки ду­же своє­ча­сні», — під­су­мо­вує ко­ре­спон­ден­тка.

■ «...Ска­за­ти, що за­хід удав­ся, — не ска­за­ти ні­чо­го. Ви­став­ка ста­ла зу­стріч­чю укра­їн­ців з укра­їн­ця­ми не­за­ле­жно від то­го, де во­ни зна­хо­дя­ться. Їх тут об’єд­на­ла фо­то­гра­фія, що не­зри­мо тор­кну­ла­ся їхніх душ», — на­пи­сав про по­дію у мі­сце­вій га­зе­ті «Спів­бе­сі­дник Ізма­ї­ла» жур­на­ліст Ру­слан КАРАБАДЖАК.

■ Які ро­бо­ти най­біль­ше спо­до­ба­ли­ся жи­те­лям пів­ден­но­го краю? Пер­ше мі­сце — у знім­ка «Ло­за жи­т­тя» ужго­род­ця Сер­гія Гу­да­ка, дру­ге — у щем­кої сві­тли­ни «На­о­дин­ці з дру­гом» Ана­ста­сія Іва­но­вої з Оде­щи­ни, тре­тєо­три­ма­ло «Сер­це Кар­пат» ки­я­ни­на Єв­ге­на Ма­ло­лє­тки.

■ На­ші спів­ро­змов­ни­ки ви­слов­лю­ва­ли спо­ді­ва­н­ня на подаль­ші акції « Дня » в Ізма­ї­лі. А во­ни мо­жли­ві зав­дя­ки вза­єм­ним зу­си­л­лям. Ре­да­кція дя­ку­є­за спри­я­н­ня в ор­га­ні­за­ції Днів на­шо­го ви­да­н­ня Ізма­їль­ській кар­тин­ній га­ле­реї, Ізма­їль­сько­му дер­жав­но­му гу­ма­ні­тар­но­му уні­вер­си­те­ту та чле­нам бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції « Ко­ло » . Зав­дя­ки остан­нім, шкіль­ні бі­бліо­те­ки мі­ста та ра­йо­ну отри­ма­ли в по­да­ру­нок книж­ки « Укра­ї­на Incognita. Топ- 25 » , а мі­ські бі­бліо­те­ки Ізма­ї­ла — книж­ки «Се­стра моя, Со­фія...».

ФОТО ВАЛЕНТИНА ТОРБИ / «День»

ФОТО СЕР­ГІЯ ГУ­ДА­КА

«Ло­за жи­т­тя»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.