МАЙСТЕРНЯ

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ця по­ста­нов­ка ста­не хе­длай­не­ром Шек­спі­рів­сько­го фе­сти­ва­лю, який є одні­єю з цен­траль­них куль­тур­них по­дій у Єв­ро­пі. По­ста­нов­ку здій­снив ре­жи­сер Ро­сти­слав Дер­жи­піль­ський — у Іва­но- Фран­ків­сько­му дра­ма­ти­чно­му те­а­трі ім. І. Фран­ка. У ви­ста­ві за­ді­я­ні по­пу­ляр­ні акто­ри зі Льво­ва, Фран­ків­ська та Ки­є­ва. Із пи­та­н­ня про ці гранд-га­стро­лі в Поль­щу ми й по­ча­ли на­шу бе­сі­ду, а ще пан Дер­жи­піль­ський роз­ка­зав, як ам­бі­тні мрії вті­лює в ори­гі­наль­ні арт-про­е­кти, про ко­лег-одно­дум­ців і твор­чу ко­ман­ду, що під­ко­рює те­а­траль­ний Олімп.

— Па­не Ро­сти­сла­ве, на вас і ваш те­атр справ­ді че­кає ви­зна­чна по­дія. Адже впер­ше та­ка честь для укра­їн­ської ви­ста­ви. До то­го ж цей фе­сти­валь у Поль­щі ні­би­то па­тро­нує ко­ро­ле­ва Ве­ли­ко­бри­та­нії. Як зби­ра­є­тесь при­сто­су­ва­ти­ся до пев­но­го те­а­траль­но­го про­сто­ру, адже ваш Hamlet іде у під­ва­лі?

— У Гдан­ську уні­каль­не те­а­траль­не при­мі­ще­н­ня. Зал ство­ре­но за зраз­ком Шек­спі­рів­сько­го те­а­тру, але він те­хні­чно осна­ще­ний на най­ви­що­му су­ча­сно­му рів­ні. На тій сце­ні гра­ють най­кра­щі ко­ле­кти­ви Єв­ро­пи. Ми зі­гра­є­мо свою ви­ста­ву дві­чі. Як при­сто­су­ва­ти по­ста­нов­ку са­ме до ці­єї сце­ни, вже при­ду­ма­ли. До­ве­де­ться йти на пев­ні ком­про­мі­си, але без втра­ти ху­до­жньої ці­лі­сно­сті й цін­но­сті. Де­що змі­ню­ва­ти по хо­ду, але з цьо­го мо­жуть ви­ни­кну­ти ду­же ці­ка­ві та не­спо­ді­ва­ні ре­чі...

— Ни­ні Іва­но-Фран­ків­ський те­атр зби­рає у сво­їх про­е­ктах по­пу­ляр­них акто­рів із рі­зних міст Укра­ї­ни. Це, зокре­ма, Дми­тро Ри­ба­лев­ський, Юрій Хво­стен­ко, Ір­ма Ві­тов­ська, Олег Цьо­на, Ана­ста­сія Блаж­чук, На­та­лія По­ло­вин­ка... Оче­ви­дно, це скла­дно, зокре­ма й фі­нан­со­во, об’єд­на­ти — їх усіх?

— Усі пе­ре­ра­хо­ва­ні осо­би­сто­сті — мої дру­зі, для яких пи­та­н­ня фі­нан­со­ве в да­ній спів­пра­ці — не на пер­шо­му мі­сці. Нас усіх об’єднує твор­чість. І це не про­сто гарні сло­ва. Так

«НАС УСІХ ОБ’ЄДНУЄ ТВОР­ЧІСТЬ. І ЦЕ НЕ ПРО­СТО ГАРНІ СЛО­ВА»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.