ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1610 — ан­глій­ський мо­ре­пла­вець Ген­рі Гу­дзон уві­йшов у во­ди, ві­до­мі сьо­го­дні як про­то­ка Гу­дзо­на (Ка­на­да), щи­ро ві­ря­чи, що зна­йшов Пів­ні­чний шлях до Ти­хо­го оке­а­ну (на­справ­ді той оке­ан був роз­та­шо­ва­ний на три ти­ся­чі кі­ло­ме­трів за­хі­дні­ше). 1727 — спо­ді­ва­ю­чись за­лу­чи­ти на свій бік укра­їн­ську ко­за­цьку стар­ши­ну в бо­роть­бі з тур­ка­ми, ро­сій­ський цар Пе­тро ІІ ви­дав указ про від­нов­ле­н­ня ви­бор­чої по­са­ди геть­ма­на Ма­ло­ро­сії. Ним став про­ро­сій­ськи на­ла­што­ва­ний Да­ни­ло Апо­стол (1657—1734). 1802 — за ре­зуль­та­том про­ве­де­но­го у Фран­ції пле­бі­сци­ту за те, щоб про­го­ло­си­ти На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та до­ві­чним пер­шим кон­су­лом, ви­сло­ви­лось 3,5 млн ви­бор­ців, про­ти — 8, 374. 1887 — аме­ри­ка­нець Ро­у­елл Ходж (1845—1904) за­па­тен­ту­вав ко­лю­чий дріт, ко­трий спер­шу при­зна­чав­ся для ого­ро­дже­н­ня па­со­виськ до­ма­шньої ху­до­би. 1918 — геть­ман Пав­ло Ско­ро­пад­ський за­твер­див за­кон про ство­ре­н­ня фон­ду На­ціо­наль­ної бі­бліо­те­ки Укра­їн­ської дер­жа­ви. 1934 — зі смер­тю 87-рі­чно­го пре­зи­ден­та Ні­меч­чи­ни Па­у­ля фон Гін­ден­бур­га Гі­тлер став аб­со­лю­тним ди­кта­то­ром, об’ єд­нав­ши по­са­ди пре­зи­ден­та і кан­цле­ра під єди­ною на­звою «рей­хсфю­рер». 1939 — по­бо­ю­ю­чись що на­цист­ська Ні­меч­чи­на мо­же з ча­сом здо­бу­ти атом­ну зброю, Аль­бер­тЕйншт ейн ( на той час — вже гро­ма­дя­нин США) на­пи­сав ли­ста Ру­звель­ту з три­во­жним по­пе­ре­дже­н­ням та про­по­зи­ці­єю не­гай­но по­чат и ро­бот и зі ст во­ре­н­ня аме­ри­кан­ської атом­ної зброї. Ру­звель­тна­клав та­ку ре­зо­лю­цію до ли­ста: «Це ви­ма­гає дій». То був по­во­ро­тний мо­мен­тсвіт ової істо­рії. Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.