Ме­седж Тіл­лер­со­на

«Сан­кції бу­дуть ду­же сер­йо­зним еле­мен­том, що до­зво­лить змі­ни­ти си­ту­а­цію і на Дон­ба­сі, й у Кри­му», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Front Page - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Остан­ні­ми дня­ми у США від­бу­лось кіль­ка ва­жли­вих по­дій, спря­мо­ва­них на при­пи­не­н­ня ро­сій­ської агре­сії в Укра­ї­ні. По-пер­ше, аме­ри­канськ ийКон­грес: па­ла­та пред­став­ни­ків та се­нат ухва­ли­ли за­кон (H.R.3364 — Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act — за­кон що­до про­ти­сто­я­н­ня су­пер­ни­кам США че­рез сан­кції), який­пе­ре­дба­чає по­си­ле­н­ня сан­кцій­про­ти Ро­сії. Очі­ку­є­ться, що пре­зи­дент До­нальд Трамп під­пи­ше цей­за­кон най­ближ­чим ча­сом.

По- дру­ге, ви­да­н­ня The Wall Street Journal з по­си­ла­н­ням на дже­ре­ла в аме­ри­канс ькій­вла­ді по­ві­до­ми­ло, що в мі­ні­стер­стві обо­ро­ни та в Дер­жде­пар­та­мен­ті США роз­ро­би­ли план що­до на­да­н­ня Укра­ї­ні про­ти­тан­ко­вих ком­пле­ксів та ін­ших ле­таль­них обо­рон­них озбро­єнь для бо­роть­би з під­три­му­ва­ни­ми Ро­сі­єю се­па­ра­ти­ста­ми на Дон­ба­сі.

По-тре­тє, по­за­вчо­ра держ­се­кре­тар США Рекс Тіл­лер­сон упер­ше за пів­ро­ку про­вів бри­фінг для жур­на­лі­стів, на яко­му він за­явив: «Ми бу­ли ду­же по­слі­дов­ни­ми що­до на­ших ме­се­джів Ро­сії, що Мін­ські до­мов­ле­но­сті по­вин­ні бу­ти ви­ко­на­ні, в ін­шо­му ра­зі ні­чо­го не мо­жна бу­де зро­би­ти в си­ту­а­ції із сан­кці­я­ми». Окрім то­го, го­ло­ва аме­ри­кан­сько­го зов­ні­шньо­по­лі­ти­чно­го ві­дом­ства ви­сло­вив спо­ді­ва­н­ня, що пі­сля при­зна­че­н­ня спе­ці­аль­но­го ко­ор­ди­на­то­ра в Укра­ї­ні — Кур­та Вол­ке­ра, до­свід­че­но­го ди­пло­ма­та, який­ду­же до­бре знає Ро­сію, кра­ї­ни «нор­манд­сько­го фор­ма­ту» у вза­є­мо­дії із США мо­жуть до­сяг­ти пев­но­го про­гре­су в то­му, щоб по­ча­ти змі­ню­ва­ти си­ту­а­цію в Укра­ї­ні, зру­ши­ти про­цес в на­пря­мі до­ся­гне­н­ня ре­аль­но­го ре­жи­му при­пи­не­н­ня во­гню пі­сля сер­йо­зно­го спа­ла­ху на­силь­ства на схо­ді Укра­ї­ни».

«ЗАЯВА ДЕЖРСЕКРЕТАРЯ ПЕРЕДУСІМ АДРЕСОВАНА КРЕМЛЮ»

сві­тло» цьо­му пла­ну. На­віть за най­кра­що­го ви­пад­ку прой­де пев­ний­час від прийня­т­тя рі­ше­н­ня до йо­го ре­а­лі­за­ції. Однак і це не най­го­ловн іший­фа­ктор, чо­му остан­ні пла­ни Дер­жде­пар­та­мен­ту і Пен­та­го­ну не ма­ти­муть, ско­рі­ше за все, ре­аль­но­го впли­ву на РФ. WSJ чі­тко по­ві­до­ми­ла, що про­ти­тан­ко­ві ком­пле­кси Javelin у ра­зі їхньої пе­ре­да­чі бу­дуть роз­гор­ну­ті по­да­лі від лі­нії фрон­ту, а за їхнім ви­ко­ри­ста­н­ням Ва­шинг­тон бу­де ува­жно слід­ку­ва­ти. А то­му, як без­по­се­ре­дньо це обо­рон­не ле­таль­не озбро­є­н­ня впли­не на по­ве­дін­ку РФ на Дон­ба­сі, не­ясно.

«НА­ДА­Н­НЯ ЛЕТАЛЬНОЇ ЗБРОЇ МОГЛО Б СТА­ТИ ДЕМОНСТРАЦІЄЮ РІШУЧОСТІ США»

Во­ло­ди­мир ОГРИЗКО, ке­рів­ник Цен­тру до­слі­джень про­блем Ро­сії, екс-мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни, Ки­їв:

— Я щи­ро спо­ді­ва­юсь, що ситуація різ­ко змі­ни­ться на кра­ще пі­сля то­го, як фі­нан­со­ва роз­від­ка США че­рез пів­ро­ку пі­сля на­бу­т­тя чин­но­сті за­ко­ну про сан­кції опу­блі­кує по­і­мен­но спи­ски ро­сій­ських мо­жно­влад­ців, які вкра­ли мі­льяр­ди і схо­ва­ли їх на За­хо­ді.

І то­ді, га­даю, ситуація в са­мій Мо­скві різ­ко по­мі­ня­є­ться, аж до мо­жли­вої змі­ни ре­жи­му, йпі­сля цьо­го ми швид­ко отри­ма­є­мо ре­зуль­та­ти, зокре­ма і по Кри­му, йпо Дон­ба­су. До цьо­го ча­су, ме­ні зда­є­ться, всі умов­ля­н­ня Мо­скви бу­дуть ли­ше умов­ля­н­ням.

Про та­кий­ва­рі­ант роз­ви­тку мо­жна го­во­ри­ти ли­ше пі­сля то­го, як за­кон бу­де під­пи­са­но і він на­бе­ре чин­но­сті. І ко­ли все, що там на­пи­са­но, бу­де ре­а­лі­зо­ва­но, то­ді й вар­то че­ка­ти на ре­зуль­та­ти, а по­ки що — ні.

Що­до пла­нів мі­ні­стер­ства обо­ро­ни США і Дер­жде­пар­та­мен­ту на­да­ти Укра­ї­ні ле­таль­ну зброю. То цей­чин­ник, без­умов­но, впли­не на си­ту­а­цію, але не на­стіль­ки, щоб зму­си­ти Пу­ті­на за­бра­ти­ся з Дон­ба­су і з Кри­му. Зві­сно, цей­чин­ник ма­ти­ме стри­му­ю­че зна­че­н­ня, йце ва­жли­во. І на­да­н­ня летальної зброї могло б, на­ре­шті, ста­ти демонстрацією рішучості США до вжи­т­тя за­хо­дів. Але цей­чин­ник не ста­не пе­ре­лом­ним, і то­му тре­ба бу­ти сві­до­мим цьо­го.

То­му го­лов­не — це удар по без­по­се­ре­дньо­му ото­чен­ню Пу­ті­на, й до то­го ж цейу­дар має бу­ти бо­лю­чим і пер­со­наль­ним. І за­мо­ро­же­н­ня ста­тків та не­мо­жли­вість ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на­гра­бо­ва­не — це те, що якраз є най­ва­жли­ві­шим і тим, що мо­же ду­же сер­йо­зно змі­ни­ти си­ту­а­цію в ці­ло­му.

— Ві­це-пре­зи­дент США Майк Пенс дня­ми по­бу­вав у Есто­нії, Гру­зії та Чор­но­го­рії, де­мон­стру­ю­чи сво­їм ві­зи­том під­трим­ку цих кра­їн з бо­ку най­по­ту­жні­шої дер­жа­ви у сві­ті. Чи не вва­жа­є­те, що йо­му вар­то бу­ло в хо­ді цьо­го тур­не від­ві­да­ти Укра­ї­ну?

— Кон­та­кти на цьо­му рів­ні між аме­ри­кан­ським і укра­їн­ським ке­рів­ни­цтвом уже від­бу­ли­ся. Вва­жаю, це бу­ло б ба­жа­но, але, в прин­ци­пі, основ­ні па­ра­ме­три вза­є­мо­дії між на­ши­ми кра­ї­на­ми ви­зна­че­но. То­му не мо­жна це роз­гля­да­ти як якусь пев­ну не­ува­гу. Нам тре­ба по­біль­ше пра­кти­чних дій, і це ма­ти­ме най­швид­ші ре­зуль­та­ти. І спо­ді­ва­юсь, що сан­кції, які ма­ють уже бу­ти під­пи­са­ні йна­бу­ти чин­но­сті, бу­дуть ду­же сер­йо­зним еле­мен­том, що до­зво­лить змі­ни­ти си­ту­а­цію і на Дон­ба­сі, йу Кри­му.

До ре­чі, ві­зит Пен­са до Гру­зії та йо­го заява про під­трим­ку член­ства в НАТО теж про­де­мон­стру­ва­ли Ро­сії, що ця кра­ї­на за­ли­ша­є­ться в по­лі зо­ру аме­ри­кан­ської зов­ні­шньої по­лі­ти­ки. Що ці­лі США від­но­сно неї так са­мо не мі­ня­ю­ться, і це є свід­че­н­ням то­го, що Мо­скві тре­ба або мі­ня­ти свою по­зи­цію, або роз­ра­хо­ву­ва­ти на те, що во­на мо­же по­вто­ри­ти до­свід СРСР.

Що­до під­пи­са­н­ня кон­тра­кту на по­став­ку аме­ри­кан­сько­го ву­гі­л­ля в Укра­ї­ну. У по­лі­ти­чно­му пла­ні ду­же до­бре, що аме­ри­кан­ці ви­хо­дять на єв­ро­пей­ський енер­ге­ти чний­ри­нок і що в ре­зуль­та­ті цьо­го ви­хо­ду бу­де різ­ке зни­же­н­ня за­ле­жно­сті Єв­ро­пи від ро­сій­ських енер­го­но­сі­їв. Хоч як би за­раз де­я­кі по­лі­ти­чні лі­де­ри лі­во­го спря­му­ва­н­ня в Ні­меч­чи­ні кри­ча­ли, їхні про­ро­сій­ські на­строї вре­шті­решт шко­дять са­мійНі­меч­чи­ні. То­му у під­сум­ку, як на ме­не, все це має на­ре­шті за­кін­чи­ти­ся в по­зи­тив­но­му пла­ні для Єв­ро­пи та її енер­ге­ти­чної не­за­ле­жно­сті.

— У низ­ці єв­ро­пей­ських кра­їн про­лу­на­ли за­яви, що аме­ри­кан­ські сан­кції є по­ру­ше­н­ням між­на­ро­дно­го пра­ва. Чи бу­де зна­йде­но по­ро­зу­мі­н­ня між США та ЄC з цьо­го пи­та­н­ня?

— У да­но­му ви­пад­ку не йде­ться про по­ру­ше­н­ня між­на­ро­дно­го пра­ва, а про те, що де­я­кі на­ші за­хі­дні пар­тне­ри хо­чуть за­ро­би­ти на спів­пра­ці з Ро­сі­єю, не­хту­ю­чи при цьо­му пи­та­н­ням до­три­ма­н­ня цін­но­стей. Їм до­ве­де­ться з цим роз­про­ща­тись. Так лі­де­ри ци­ві­лі­зо­ва­них кра­їн не по­вин­ні йне мо­жуть ді­я­ти. Але ду­же ча­сто ці­ни б’ ють цін­но­сті, йце ча­сто ду­же до­ро­го ко­штує люд­ству. І то­му єв­ро­пей­ським лі­де­рам тре­ба, на­ре­шті, від­да­ва­ти пе­ре­ва­гу цін­но­стям над ці­на­ми. Я спо­ді­ва­юсь, що у під­сум­ку ви­бо­рів, які від­бу­ду­ться у Ні­меч­чи­ні на­при­кін­ці ве­ре­сня, ні­ме­цькі со­ці­ал- де­мо­кра­ти зре­штою зро­зу­мі­ють, що гра­тись у та­кі ре­чі ду­же до­ро­го для са­мої Ні­меч­чи­ни.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.