Про НАТО, Ди­па­ка­де­мію та імідж Укра­ї­ни

Іван­на КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ: «Я — за ство­ре­н­ня рі­зних дис­ку­сій­них май­дан­чи­ків із пи­тань зов­ні­шньої по­лі­ти­ки»

Den (Ukrainian) - - Front Page - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Іван­на КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ: «Я — за ство­ре­н­ня рі­зних дис­ку­сій­них май­дан­чи­ків із пи­тань зов­ні­шньої по­лі­ти­ки»

Рік то­му ві­це-прем’єр-мі­ністр з пи­тань єв­ро­пей­ської та єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції Укра­ї­ни Іван­на Клим­пу­шЦин­ца­дзе роз­по­ві­ла «Дню», що ба­чить для се­бе го­лов­не зав­да­н­ня у від­нов­лен­ні про­гра­ми ін­фор­му­ва­н­ня гро­ма­дян про ді­яль­ність НАТО на де­кіль­ка ро­ків. І на­при­кін­ці 2016 ро­ку, справ­ді, ви­йшов указ Пре­зи­ден­та «Про Дер­жав­ну про­гра­му ін­фор­му­ва­н­ня гро­мад­сько­сті з пи­тань єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції Укра­ї­ни на 2017—2020 ро­ки». Що­прав­да, чо­мусь цей­до­ку­мент не отри­мав роз­ви­тку, і 21 лю­то­го 2017 ро­ку ука­зом Пре­зи­ден­та на­то­мість бу­ло ухва­ле­но Кон­це­пцію вдо­ско­на­ле­н­ня ін­фор­му­ва­н­ня гро­мад­сько­сті з пи­тань єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції Укра­ї­ни на 2017—2020 ро­ки. Тож по­стає пи­та­н­ня, чо­му дер­жав­на про­гра­ма з та­кої ва­жли­вої те­ми, як ін­фор­му­ва­н­ня гро­ма­дян про ді­яль­ність Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го альян­су транс­фор­му­ва­лась у Кон­це­пцію?

Пе­ред тим як обра­ти­ся до пар­ла­мен­ту в ли­сто­па­ді 2014 ро­ку, Іван­на Климпуш-Цинцадзе пра­цю­ва­ла в стру­кту­рах вла­сни­ка гру­пи ком­па­нійEastOne олі­гар­ха Ві­кто­ра Пін­чу­ка. Зокре­ма очо­лю­ва­ла Бла­го­дій­ний фонд «Ял­тин­ська еко­но­мі­чна стра­те­гія», який­що­рі­чно про­во­дить Ял­тин­ський­фо­рум (YES). До цьо­го бу­ла ди­ре­кто­ром бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції «Фонд Від­крийУкра­ї­ну » . В ін­терв’ ю daily.rbc.ua у кві­тні 2016 ро­ку па­ні Климпуш-Цинцадзе за­зна­чи­ла, що в неї за­ли­ша­ю­ться «те­плі, ро­бо­чі від­но­си­ни» з Ві­кто­ром Пін­чу­ком. «Я з ве­ли­че­зною по­ва­гою став­лю­ся до ці­єї лю­ди­ни і вдя­чна за мо­жли­вість, яку він дав ме­ні, при­зна­чив­ши ди­ре­кто­ром YES», — на­го­ло­си­ла во­на. У Вер­хов­нійРа­ді Іван­на Климпуш-Цинцадзе вхо­ди­ла до гру­пи «Єв­ро­опти­мі­сти».

Якщо рі­ше­н­ня па­ні Клим­пу­шЦин­ца­дзе що­до від­нов­ле­н­ня про­гра­ми ін­фор­му­ва­н­ня на­се­ле­н­ня про єв­ро­а­тлан­ти­чну ін­те­гра­цію мо­жна ві­та­ти, то ін­ше її рі­ше­н­ня — під­го­тов­ка по­ста­но­ви уря­ду з ре­ор­га­ні­за­ції ви­що­го на­вчаль­но­го за­кла­ду — Ди­пло­ма­ти­чної ака­де­мії Укра­ї­ни при МЗС — у дер­жав­ни йна­вчаль­но­на­у­ко вий­за­клад пі­сля­ди­плом­ної осві­ти «Ди­пло­ма­ти­ча ака­де­мія Укра­ї­ни ім. Ген­на­дія Удо­вен­ка при Мі­ні­стер­стві за­кор­дон­них справ» ви­кли­кав ши­ро­ке обу­ре­н­ня як у со­цме­ре­жах, так і се­ред ба­га­тьох про­від­них ди­пло­ма­тів, які вва­жа­ють, що це, ско­рі­ше, не ре­фор­му­ва­н­ня, а руй­ну­ва­н­ня чи на­віть лі­кві­да­ція. З цьо­го при­во­ду в «Дні» опу­блі­ко­ва­но ма­те­рі­а­ли «Ре­фор­му­ва­н­ня чи руй­ну­ва­н­ня?» від 21 кві­тня 2017 ро­ку і «Ре­фор­му­ва­н­ня чи лі­кві­да­ція?» від 28 кві­тня 2017 ро­ку.

Усі ці те­ми ста­ли, зокре­ма, пре­дме­том на­шої роз­мо­ви.

ПРО ТРАНСФОРМАЦІЮ ДЕРЖПРОГРАМИ ІН­ФОР­МУ­ВА­Н­НЯ ПРО НАТО — В КОН­ЦЕ­ПЦІЮ

— Тран­сфор­ма­ція від­бу­лась су­то в на­зві, а не по су­ті до­ку­мен­та, який­бу­ло роз­ро­бле­но без­по­се­ре­дньо за мо­єї іні­ці­а­ти­ви. Го­лов­ним ви­ко­нав­цем ці­єї ро­бо­ти бу­ло Держ­те­ле­ра­діо, за актив­ної уча­сті Уря­до­во­го офі­су з пи­тань єв­ро­пей­ської та єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції. Не ба­чу про­бле­ми, ко­ли на­зва змі­ню­є­ться з «про­гра­ми» на «кон­це­пцію», оскіль­ки в да­но­му ра­зі це не змі­нює су­ті. За­раз усі ор­га­ни ви­ко­нав­чої вла­ди по­вин­ні її ви­ко­ну­ва­ти.

— І мо­же­те на­зва­ти якісь ре­зуль­та­ти?

— За під­сум­ка­ми пер­шо­го пів­річ­чя бу­ло да­но до­ру­че­н­ня всім за- лу­че­ним мі­ні­стер­ствам і ві­дом­ствам про­зві­ту­ва­ти, як їм вда­є­ться ре­а­лі­зо­ву­ва­ти цей­до­ку­мент. На жаль, я не ду­же за­до­во­ле­на отри­ма­ни­ми ре­зуль­та­та­ми від мі­ні­стерств. Від­по­від­но, ми за­раз звер­ну­ли­ся до роз’ясне­н­ня при­чин то­го, чо­му не­до­ста­тньо які­сно ви­ко­ну­є­ться це зав­да­н­ня. Га­даю, пі­сля отри­ма­н­ня та­ко­го, ска­жі­мо, жорс­тко­го за­пи­та­н­ня по­ба­чи­мо акти­ві­за­цію ці­єї ро­бо­ти. Але це нас не зу­пи­няє пра­цю­ва­ти без­по­се­ре­дньо з Уря­до­вим офі­сом з пи­тань єв­ро­пей­ської та єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції, з офі­сом ві­це-прем’єра.

Ми на­ма­га­є­мось спів­пра­цю­ва­ти з пар­ла­мен­том і між­фра­кцій­ни­ми об’єд­на­н­ня­ми, які спря­мо­ва­ні на про­мо­цію ро­зу­мі­н­ня то­го, що та­ке Пів­ні­чноа тлан­ти­чни йа­льянс, і об­ґрун­ту­ва­н­ня, чо­му нам не­об­хі­дно пра­гну­ти пра­цю­ва­ти для то­го, щоб бу­ти го­то­ви­ми до всту­пу в НАТО.

Окрім то­го, в ори­гі­наль­но­му до­ку­мен­ті ми за­кла­ли імо­вір­ність при по­лі­пшен­ні еко­но­мі­чних мо­жли­вос тей­кра­ї­ни пе­ре­тво­ри­ти цю кон­це­пцію на ці­льо­ву про­гра­му з до­да­тко­ви­ми ко­шта­ми, а не ви­клю­чно ро­бо­ти ві­домств у рам­ках ви­ді­ле­них аси­гну­вань на бю­дже­тний­рік. Я за­охо­чую всі мі­ні­стер­ства над цим пра­цю­ва­ти йпі­дго­ту­ва­ти та­ку про­по­зи­цію на 2018 рік.

Спо­ді­ва­ю­ся, що змі­ни за­ко­но­дав­ства, зокре­ма ви­зна­че­н­ня стра­те­гі­чної ці­лі всту­пу до НАТО, до­зво­лять нам ухва­ли­ти більш ам­бі­тний­план на 2018 рік.

«МИ ВИКОРИСТОВУЄМО РА­НІ­ШЕ НАБУТИЙ ДО­СВІД ДЕР­ЖА­ВИ»

— До ре­чі, чи на­ма­га­лись ви ви­ко­ри­ста­ти до­свід одно­го з по­пе­ре­дніх уря­дів, зокре­ма, рі­шен- ня Дер­жав­ної ра­ди з пи­тань єв­ро­пей­ської та єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції Укра­ї­ни від 2 гру­дня 2003 ро­ку, де йшло­ся і про Дер­жав­ну про­гра­му під­го­тов­ки, пе­ре­пі­дго­тов­ки та під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції фа­хів­ців у сфе­рі єв­ро­пей­ської та єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції Укра­ї­ни на 2004 — 2007 ро­ки?

— Ми, без­умов­но, використовуємо ра­ні­ше на­бу­тий­до­свід дер­жа­ви. Що­до під­го­тов­ки та пе­ре­пі­дго­тов­ки фа­хів­ців, то про­тя­гом остан­ньо­го пів­річ­чя за уча­стю офі­су ві­це-прем’єра та Уря­до­во­го офі­су з пи­тань єв­ро­пей­ської та єв­ро­а­тлан­ти­чної ін­те­гра­ції нам вда­лось ма­кси­маль­но акти­ві­зу­ва­ти на­ше спів­ро­бі­тни­цтво з Про­гра­мою про­фе­сій­но­го роз­ви­тку НАТО. Ми за­про­си­ли фа­хів­ців з усіх мі­ні­стерств, ві­домств, із пар­ла­мен­ту, Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та та ін­ших ві­домств, які в той­чи ін­ший­спо­сіб зі­штов­ху­ю­ться у ро­бо­ті з Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чним альян­сом.

І ми вже про­ве­ли чо­ти­ри ду­же ін­тен­сив­ні три­ден­ні мо­ду­лі їхньо­го на­вча­н­ня, щоб усі во­ни спіл­ку­ва­ли­ся на рів­ні, який­до­зво­ляє бу­ти більш ефе­ктив­ним і про­фе­сій­ним. Окрім то­го, ми ство­ри­ли ра­зом із НАТО про­фе­сій­ну про­гра­му стра­те­гі­чно­го рів­ня для вуж­чо­го ко­ла лю­дей. Якщо у пер­шій­про­гра­мі бе­руть участь близь­ко 120 лю­дей, то в дру­гій — до 30 осіб.

Зокре­ма Про­гра­ма стра­те­гі­чно­го рів­ня ре­а­лі­зу­є­ться за під­трим­ки уря­ду Бри­та­нії на ба­зі Ки­є­во-Мо­ги­лян­ської ака­де­мії. Ми актив­но використовуємо існу­ю­чі ін­стру­мен­ти, які бу­дуть вдо­ско­на­лю­ва­тись на ба­зі Ди­пло­ма­ти­чної ака­де­мії.

«МИ БАЧИМО ЗРОСТАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ПІД­ТРИМ­КИ ЧЛЕН­СТВА УКРА­Ї­НИ В НАТО»

— Яди­вив­ся ва­ше ін­терв’ю «Дой­тче Ве­ле» у про­гра­мі Conflict Zone. Там жур­на­ліст вас «ти­снув до стін­ки», чо­му Пре­зи­дент По­ро­шен­ко взим­ку за­явив про про­ве­де­н­ня ре­фе­рен­ду­му що­до НАТО і до­сі йо­го не про­во­дить.

— Пре­зи­дент По­ро­шен­ко не брав на се­бе зо­бов’язань про­ве­сти йо­го че­рез якийсь ви­зна­че­ний тер­мін пі­сля ці­єї за­яви.

—Ів ме­не тут та­ке за­пи­та­н­ня до вас. Чи вва­жа­є­те ви за до­ціль­не про­ве­сти та­кий ре­фе­рен­дум, щоб вби­ти двох зай­ців: по-пер­ше, в хо­ді під­го­тов­ки до­мог­ти­ся збіль­ше­н­ня під­трим­ки НАТО, і по-дру­ге, во­лею на­ро­ду за­крі­пи­ти рі­ше­н­ня пар­ла­мен­ту про те, що стра­те­гі­чна ме­та Укра­ї­ніи— член­ство в Ор­га­ні­за­ції пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го до­го­во­ру.

— Я осо­би­сто не вва­жаю, що не­об­хі­дно за­раз не­гай­но про­во­ди­ти ре­фе­рен­дум. Ми як фа­хів­ці зна­є­мо, що да­ле­ко не у всіх кра­ї­нах про­во­ди­ли­ся ре­фе­рен­ду­ми що­до член­ства в НАТО чи по­да­чі за­яв­ки на вступ. Це один із мо­жли­вих ін­стру­мен­тів, щоб са­ме у та­кий­спо­сіб, як ви про­по­ну­є­те, ви­ко­ри­ста­ти під­го­тов­ку до ре­фе­рен­ду­му, щоб на­да­ти яко­мо­га біль­ше ін­фор­ма­ції гро­ма­дя­нам. На да­ний­мо­мент, згі­дно із со­ціо­ло­гі­чни­ми до­слі­дже­н­ня­ми, ми бачимо зростання суспільної під­трим­ки член­ства Укра­ї­ни в НАТО. Але ми пре­кра­сно ро­зу­мі­є­мо, що це до­сить емо­цій­на під­трим­ка, і ме­ні хо­ті­ло­ся до­сяг­ти то­го, щоб це бу­ла усві­дом­ле­на під­трим­ка Альян­су. І щоб бу­ло зна­чно шир­ше ро­зу­мі­н­ня, що та­ке Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чний альянс, що у йо­го кра­ї­нах-чле­нах є спіль­но­го і чим во­ни від­рі­зня­ю­ться від кра­їн-чле­нів Ор­га­ні­за­ції ко­ле­ктив­но­го до­го­во­ру, де до­мі­нує Ро­сія, чи ін­ших утво­рень.

«ТРИ­ВАЄ РОБОТА НАД ТИМ, ЩОБ ВИРОБИТИ СПІЛЬНУ ПРО­ГРА­МУ ПРОСУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ УКРА­Ї­НИ»

— У нас го­стем Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня» був го­ло­ва пред­став­ни­цтва ЄС в Укра­ї­ні Х’юґ Мі­нґа­рел­лі. Він під­су­му­вав дум­ку ба­га­тьох єв­ро­пей­ських ди­пло­ма­тів, що Укра­ї­на в За­хі­дній Єв­ро­пі має по­га­ний імідж і що лю­ди не зна­ють там, що Укра­ї­на має ба­га­то акти­вів. Чи є в уря­ді план, як ви­пра­ви­ти цю си­ту­а­цію і по­лі­пши­ти цей імідж і зокре­ма по­ка­за­ти, що Укра­ї­на — це шанс для Єв­ро­пи?

— По-пер­ше, ми на­ма­га­є­мо­ся це ро­би­ти і що­дня все бачимо в ко­му­ні­ка­ці­ях дер­жав­них, пар­ла­мент­ських та гро­мад­ських ді­я­чів. Єди­не, що ме­дій­ний ри­нок біль­ше на­ла­што­ва­ний­на сприйня­т­тя ре­чейск ан­даль­них, одно­ден­них, які не обов’яз­ко­во сво­єю гли­би­ною від­рі­зня­ю­ться. А роз­би­ра­тись з ти­ми скла­дни­ми і не­про­сти­ми ре­фор­ма­ми, які нам до­во­ди­ться вті­лю­ва­ти в жи­т­тя че­рез скла­дні про­це­си, — це зна­чно ма­ру­дні­ша спра­ва, і в га­зе­ті «День» ви це то­чно зна­є­те. І для пе­ре­сі­чно­го гро­ма­дя­ни­на ЄС, оче­ви­дно, не та спра­ва, якою він бу­де ці­ка­ви­ти­ся. То­му зна­чно скла­дні­ше до­сту­ка­ти­ся з ве­ли­кою кіль­кі­стю ма­лих дрі­бнень­ких пе­ре­мог до на­шо­го чи­та­ча там, у кра­ї­нах Єв­ро­со­ю­зу.

Але ра­зом із тим я знаю, що три­ває робота кіль­кох мі­ні­стерств са­ме над тим, щоб виробити спіль--

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.