Ля­ка­ти­ме, але не ді­я­ти­ме?

Den (Ukrainian) - - Front Page - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Щоб но­вий за­кон що­до гу­ман­но­го став­ле­н­ня до тва­рин за­пра­цю­вав, по­трі­бен ін­сти­тут су­до­во-ве­те­ри­нар­ної екс­пер­ти­зи

Дня­ми Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко під­пи­сав за­кон «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до за­про­ва­дже­н­ня гу­ман­но­го став­ле­н­ня до тва­рин», який по­си­лю­ва­ти­ме від­по­від­аль­ність за жор­сто­ке по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми. Зокре­ма, те­пер ста­т­тя 299 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни пе­ред­ба­чає, що жор­сто­ке по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми, вчи­не­не з осо­бли­вою жор­сто­кі­стю або у при­су­тно­сті ма­ло­лі­тньо­го чи не­пов­но­лі­тньо­го (або що­до двох і біль­ше тва­рин, по­втор­но чи гру­пою осіб), ка­ра­є­ться по­збав­ле­н­ням во­лі на строк від п’яти до во­сьми ро­ків. Від­так жор­сто­ке по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми за об­тя­жли­вих об­ста­вин, від­по­від­но до стат­ті 12 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, є тяж­ким зло­чи­ном.

Та­кож Пре­зи­дент на­пра­вив до уря­ду за­ува­же­н­ня та про­по­зи­ції, з огля­ду на вне­се­ні за­ко­ном змі­ни. Зокре­ма, во­ни сто­су­ю­ться не­об­хі­дно­сті роз­ме­жу­ва­н­ня ком­пе­тен­ції ра­йон­них, ра­йон­них у мі­сті, мі­ських та мі­ськра­йон­них су­дів, а та­кож ор­га­нів На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни — щоб при роз­гля­ді справ що­до жор­сто­ко­го по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми не ви­ни­ка­ло спо­рів між суб’єкта­ми вла­дних пов­но­ва­жень. Крім цьо­го, про­по­зи­ції сто­су­ю­ться не­об­хі­дно­сті уто­чне­н­ня скла­ду зло­чи­нів но­вої ре­да­кції стат­ті 229 ККУ, бо ско­є­н­ня зло­чи­ну в при­су­тно­сті ма­ло­лі­тньої і не­пов­но­лі­тньої ди­ти­ни пе­ред­ба­чає рі­зні ви­ди по­ка­ра­н­ня. Пі­сля під­го­тов­ки не­об­хі­дних за­ко­но­дав­чих про­по­зи­цій вдо­ско­на­ле­ну ре­да­кцію за­ко­ну по­вин­ні вне­сти на роз­гляд Вер­хов­ної Ра­ди.

На­та­лія ВИШНЕВСЬКА,

ко­ор­ди­на­тор зоо­за­хи­сної ді­яль­но­сті На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Укра­ї­ни:

— Пи­та­н­ня по­си­ле­н­ня адмі­ні­стра­тив­ної та кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за жор­сто­ке по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми на­зрі­ло дав­но. І роз­мір штра­фів тре­ба збіль­ши­ти, і тер­мін ув’ язне­н­ня за осо­бли­ві ви­пад­ки жор­сто­ко­сті до тва­рин.

Я ві­таю під­пи­са­н­ня за­ко­ну, але вва­жаю, що він бу­де не­пра­цю­ю­чим. Спра­ва в то­му, що сьо­го­дні в Укра­ї­ні не існує су­до­во-ве­те­ри­нар­ної екс­пер­ти­зи — на кшталт ті­єї, яка про­во­ди­ться при роз­слі­ду­ван­ні зло­чи­нів, ско­є­них що­до лю­дей. Адже перш ніж до­ве­сти зло­чин до су­ду, по­трі­бні для цьо­го під­ста­ви — ре­зуль­та­ти су­до­во-ме­ди­чної екс­пер­ти­зи, щоб спе­ці­а­лі­сти оці­ни­ли ка­лі­цтва, трав­ми чи ви­зна­чи­ли при­чи­ну смер­ті. У нас лі­кар із ве­те­ри­нар­ної клі­ні­ки мо­же під­го­ту­ва­ти ви­сно­вок про те, що при­чи­ною ка­лі­цтва чи за­ги­бе­лі тва­ри­ни є на­силь­ни­цькі дії, але це не є до­ка­зом у су­ді. От­же, оскіль­ки в Укра­ї­ні не існує та­кої екс­пер­ти­зи як ін­сти­ту­ту, то, фа­кти­чно, всі зло­чи­ни, які ско­є­ні за 299-ю стат­тею, мо­жуть роз­гля­да­ти­ся як адмі­ні­стра­тив­ні.

Су­до­во-ве­те­ри­нар­ну екс­пер­ти­зу ма­ють про­во­ди­ти екс­пер­ти. Та­ка слу­жба — ле­га­лі­зо­ва­на, лі­цен­зо­ва­на — сьо­го­дні діє тіль­ки при Хар­ків­ській дер­жав­ній зоо­ве­те­ри­нар­ній ака­де­мії. Роз­слі­ду­ю­чи не­що­дав­ній ви­па­док вбив­ства со­ба­ки мо­ло­тком — цим за­йма­є­ться Асо­ці­а­ція зоо­за­хи­сних ор­га­ні­за­цій Укра­ї­ни, — на­ші ко­ле­ги про­йшли всю не­об­хі­дну про­це­ду­ру: від­ве­зли со­ба­ку в ака­де­мію на екс­пер­ти­зу, за­пла­тив­ши за це 3,5 ти­ся­чі гри­вень, отри­ма­ли пов­ну су­до­во­ве те­ри­нар­ну екс­пер­ти­зу, з якою по­да­ли по­зов про кри­мі­наль­ний зло­чин. Вве­де­н­ня в дію та­ко­го ін­сти­ту­ту — про­це­ду­ра не про­ста. Знаю, що пев­ні ко­ла зоо­за­хи­сни­ків пра­цю­ють над цим, але по­ки я не ба­чи­ла жо­дних на­пра­цю­вань у ви­гля­ді про­по­зи­цій.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.