«Ми руй­ну­є­мо тра­ди­ції кас і черг»

Ки­їв­ський ме­тро­по­лі­тен роз­по­чи­нає ав­то­ма­ти­за­цію стан­цій і по­сту­по­ву за­мі­ну же­то­нів на кви­тки з QR-ко­дом

Den (Ukrainian) - - День України - Дар’я ТРАПЕЗНІКОВА, «День»

Ек­спе­ри­мент роз­по­чав­ся на стан­ції ме­тро «Клов­ська». За сло­ва­ми за­сту­пни­ка го­ло­ви Ки­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­ції Ми­ко­ли По­во­ро­зни­ка, цю стан­цію обра­ли як одну з най­менш за­ван­та­же­них — за до­бу во­на при­ймає близь­ко 12 ти­сяч па­са­жи­рів.

Лю­ди за зви­чкою пря­му­ють до кас, але їхні штор­ки за­кри­ті. Ка­си­рів за­мі­ни­ли ав­то­ма­ти для при­дба­н­ня ра­зо­вих кви­тків чи по­пов­не­н­ня про­їзно­го. Опла­ти­ти по­їзд­ку мо­жна як го­тів­кою, так і бан­ків­ською кар­ткою, у то­му чи­слі без­кон­та­ктно. Ав­то­ма­ти зна­ють укра­їн­ську та ан­глій­ську, у пер­спе­кти­ві «ви­вчать» ще кіль­ка мов.

«Сьо­го­дні ми руй­ну­є­мо тра­ди­ції кас, черг і не­вдо­во­ле­них па­са­жи­рів. Ка­си­ри пе­ре­ста­нуть за­йма­ти­ся ру­тин­ною ро­бо­тою, з якою лег­ко впо­ра­є­ться ав­то­мат. Ква­лі­фі­ко­ва­ні пра­ців­ни­ки ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть свій­до­свід у сер­ві­сних цен­трах і до­по­ма­га­ти­муть па­са­жи­рам ви­рі­шу­ва­ти не­стан­дар­тні пи­та­н­ня», — за­пев­няє на­чаль­ник сто­ли­чно­го ме­тро­по­лі­те­ну Ві­ктор БРАГІНСЬКИЙ.

По­ки пра­ців­ни­ки ме­тро до­по­ма­га­ють «у по­лі» — кон­суль­ту­ють па­са­жи­рів бі­ля ав­то­ма­тів і тур­ні­ке­тів. Но­вий­кви­ток па­пе­ро­вий, у верх­ній йо­го ча­сти­ні — сим­вол ме­тро та QR-код. Да­лі — слу­жбо­ва ін­фор­ма­ція: час і мі­сце при­дба­н­ня, но­мер кви­тка та йо­го вар­тість. Він діє ли­ше на стан­ції при­дба­н­ня про­тя­гом 30 хви­лин.

«Ми хо­че­мо зро­би­ти ме­тро­по­лі­тен більш дру­жнім і зро­зумі­лим для лю­дей, а опла­ту про­їзду — про­стою та швид­кою», — ка­же Ігор СКЛЯРЕВСЬКИЙ, за­снов­ник іні­ці­а­ти­ви «Аген­ти змін» , яка роз­ро­бля­ла ін­тер­фейс ав­то­ма­тів. Ди­зай­не­ри ви­вча­ти­муть від­гу­ки па­са­жи­рів та удо­ско­на­лю­ва­ти­муть про­ект.

Ба­га­то па­са­жи­рів, які у пер­ший день ав­то­ма­ти­за­ції ско­ри­ста­ли­ся «Клов­ською», вже ма­ють про­їзні або пла­тять че­рез «Кар­тку ки­я­ни­на» чи бан­ків­ську кар­тку. Де­я­кі ви­ко­ри­сто­ву­ють же­то­ни, які на стан­ції вже не про­да­ю­ться, але до­сі при­йма­ю­ться ча­сти­ною тур­ні­ке­тів. Ча­сто лю­ди не звер­та­ли ува­ги на пла­ка­ти з по­ясне­н­ня­ми та вка­зів­ни­ки і плу­та­ли тур­ні­ке­ти чи при­кла­да­ли кви­ток до ін­шої по­верх­ні. Кіль­ка ра­зів кви­тки не спра­цьо­ву­ва­ли. Ре­а­кція па­са­жи­рів бу­ла рі­зною — хтось сум­ні­вав­ся у швид­ко­сті чи про­сто­ті опла­ти, хтось на­сто­ро­же­но про­хо­див на­віть пі­сля си­гна­лу, а хтось усмі­хав­ся йдя­ку­вав.

Якщо ек­спе­ри­мент бу­де успі­шним, то на­сту­пни­ми ав­то­ма­ти­зу­ють стан­ції «Уні­вер­си­тет», «Дру­жби на­ро­дів», «По­лі­те­хніч нийін­сти­тут» і «Ли­бід­ська».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.