Учо­ра, 2 сер­пня, збір­на Укра­ї­ни ви­ру­ши­ла на Чем­піо­нат сві­ту з лег­кої атле­ти­ки-2017

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Уро­чи­сті про­во­ди на­ціо­наль­ної збір­ної ко­ман­ди від­бу­ли­ся в ки­їв­сько­му ае­ро­пор­ту « Бо­ри­спіль » . Як по­ві­дом­ляє Фе­де­ра­ція лег­кої атле­ти­ки Укра­ї­ни (ФЛАУ), Чем­піо­нат сві­ту прой­де у Лон­до­ні ( Ве­ли­ка Бри­та­нія) з 4 до 13 сер­пня.

До по­пе­ре­дньо­го скла­ду ко­ман­ди, який­був за­твер­дже­ний Ви­кон­ко­мом ФЛАУ на­пе­ре­до­дні, в остан­ній­мо­мент, до­да­ло­ся чо­ти­ри атле­та, яких за­про­си­ла ІААФ за си­сте­мою до­бо­ру, згі­дно зі сві­то­вим рей­тин­гом се­зо­ну. Це Ма­ри­на Бех (дов­жи­на), Сер­гійНі­кі­фо­ров (дов­жи­на), Ган­на Га­цько-Фе­ду­со­ва (спис) та Юлія Шма­тен­ко (5000 м). Та­кож Яна Ка­чур, яка вже бу­ла за­яв­ле­на в еста­фе­ті 4х100 м, ви­сту­пить ще йу бі­гу на 200 м.

Отож, у під­сум­ку до скла­ду укра­їн­ської де­ле­га­ції на чем­піо­нат сві­ту уві­йшло 48 атле­тів (16 чо­ло­ві­ків та 32 жін­ки) та 28 офі­цій­них осіб (пов­ний­склад збір­ної Укра­ї­ни з лег- кої атле­ти­ки на Чем­піо­нат сві­ту2017 ди­ві­ться на сай­ті «Дня» за по­си­ла­н­ням: day.kyiv.ua).

Ра­зом із за­твер­дже­н­ням скла­ду на­ціо­наль­ної збір­ної Укра­ї­ни на ЧС-2017 у ме­діа з’яви­ла­ся не­при­єм­на но­ви­на — від­ра­зу двоє укра­їн­ських атле­тів звер­ну­ли­ся до Фе­де­ра­ції лег­кої атле­ти­ки Укра­ї­ни з про­ха­н­ням до­зво­ли­ти їм ви­сту­па­ти під ро­сій­ським пра­по­ром. Від­по­від­ний за­пит від Все­ро­сій­ської фе­де­ра­ції лег­кої атле­ти­ки вже на­пра­ви­ли в Укра­ї­ну. Мо­ва йде про бі­гун­ку на се­ре­дні ди­стан­ції Ан­же­лі­ку Шев­чен­ко і стри­бу­на з жер­ди­ною Ге­ор­гія Би­ко­ва, які змі­ни­ли мі­сце про­жи­ва­н­ня на Санкт-Пе­тер­бург і ба­жа­ють ви­сту­па­ти за РФ. Біль­ше про на­мі­ри де­яких укра­їн­ських спортс­ме­нів ви­сту­па­ти за кра­ї­ну-агре­со­ра чи­тай­те в ма­те­рі­а­лі «Укра­ї­на про­дає сво­їх спортс­ме­нів. За скіль­ки?..» («День», №96 від 4 черв­ня 2015 ро­ку).

ФОТО ЗСАЙТА AMSPORT.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.