У ви­гра­ші – істо­рія

Den (Ukrainian) - - День України - Пі­дго­ту­вав Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Сту­ден­тів укра­їн­ських ви­шів за­про­шу­ють взя­ти участь у кон­кур­сі на­у­ко­вих ро­біт про ви­зволь­ний рух 1920—1950-х ро­ків

На кон­курс мо­жуть по­да­ва­ти­ся на­у­ко­ві ро­бо­ти за та­ки­ми те­ма­ми: пов­стан­ський­рух на Над­дні­прян­щи­ні у 1920х ро­ках; се­лян­ськи­йо­пір ко­ле­кти­ві­за­ції; іде­о­ло­гія та про­гра­ми укра­їн­сько­го на­ціо­на­лі­зму в 1920 — 1950-х ро­ках; чіль­ні по­ста­ті ОУНУПА в 1920 — 1950-х ро­ках (ор­га­ні­за­то­ри за­ці­кав­ле­ні в до­слі­дже­н­нях, які при­свя­че­ні або не над­то ви­сві­тле­ним в істо­рі­о­гра­фії осо­бам, або аспе­ктам ді­яль­но­сті лі­де­рів ОУН-УПА, які не ста­ва­ли пре­дме­том до­слі­джень ра­ні­ше); ді­яль­ність окре­мих стру­ктур­них оди­ниць ОУН-УПА в пев­ний­пе­рі­од; пов­сяк­ден­не жи­т­тя під­піль­ни­ків та пов­стан­ців у 1920—1950-х рр. (на­при­клад, до­слі­дже­н­ня мо­жуть ви­сві­тлю­ва­ти те, чим за­йма­ли­ся пов­стан­ці в та­бо­рах, чи си­сте­му за­без­пе­че­н­ня хар­ча­ми, осо­бли­во­сті про­жи­ва­н­ня у кри­їв­ках то­що).

Взя­ти участь у кон­кур­сі мо­жуть сту­ден­ти укра­їн­ських ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів. Для цьо­го по­трі­бно до 10 ве­ре­сня 2017 ро­ку по­да­тки за­яв­ку (за­пов­ню­є­ться он­лайн), а та­кож на­ді­сла­ти на адре­су konkurs@cdvr.org.ua кон­кур­сну ро­бо­ту у ви­гля­ді на­у­ко­вої стат­ті (згі­дно з ви­мо­га­ми), вла­сне фото у фор­ма­ті jpeg, ілю­стра­ції до ро­бо­ти у фор­ма­ті jpeg, якщо та­кі є, та під­пи­си до ілю­стра­ційу фор­ма­ті Word.

Ор­га­ні­за­то­ри: Центр до­слі­джень ви­зволь­но­го ру­ху, Ін­сти­тут су­спіль­них до­слі­джень, гу­ма­ні­тарн ий­фа­куль­тет Укра­їн­сько­го Ка­то­ли­цько­го уні­вер­си­те­ту, істо­ри­чни йфа­куль­тет Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Т. Шев­чен­ка та На­ціо­наль ний­му­зей-ме­мо­рі­ал жертв оку­па­цій­них ре­жи­мів «Тюр­ма на Лон­цько­го» за під­трим­ки Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті та Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни.

Як роз­по­вів ко­ор­ди­на­тор кон­кур­су ЦДВР Ігор БІГУН, те­ма­ти­ка до­слі­джень мо­же ви­хо­ди­ти по­за за­яв­ле­ні ме­жі за умо­ви від­по­від­но­го об­ґрун­ту­ва­н­ня: «Нас ці­кав­лять ори­гі­наль­ні ро­бо­ти, опер­ті на ана­ліз на­яв­ної істо­рі­о­гра­фії та на­пи­са­ні з ви­ко­ри­ста­н­ням дже­рел. Ми пра­гне­мо роз­ви­ва­ти сту­дент­ські на­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня укра­їн­сько­го ви­зволь­но­го ру­ху».

Для пе­ре­мож­ців пе­ред­ба­че­но три пре­мії: за най­кра­щу ро­бо­ту — 3000 грн та дві пре­мії по 2000 грн та 1000 грн від­по­від­но, а та­кож по­да­рун­ко­ві ком­пле­кти на­у­ко­вих ви­дань із за­зна­че­ної те­ма­ти­ки. Кон­курс про­во­ди­ться уже шо­стий рік по­спіль.

Ро­бо­ти оці­ню­ва­ти­ме ко­мі­сія, до якої уві­йшли ві­до­мі укра­їн­ські істо­ри­ки. Де­таль­ні­ше про умо­ви кон­кур­су чи­тай­те на сай­ті Цен­тру до­слі­джень ви­зволь­но­го ру­ху.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.