Уже вдру­ге

У Льво­ві впро­ва­джу­ють си­сте­му сор­ту­ва­н­ня смі­т­тя

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Ку­ри­рує про­цес Львів­ська обл­держ­адмі­ні­стра­ція, ко­тра мі­сяць то­му пе­ре­бра­ла від мі­ста пов­но­ва­же­н­ня що­до ви­ве­зе­н­ня йу­ти­лі­за­ції смі­т­тя. Що­прав­да, на про­філь ній­на­ра­ді в де­пар­та­мен­ті роз­ви­тку та екс­плу­а­та­ції жи­тло­во- ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Львів­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції, що від­бу­ла­ся у вів­то­рок, за­зна­ча­ло­ся, що сор­ту­валь­на про­гра­ма бу­ла за­пу­ще­на ще три ро­ки то­му, одна­че не пра­цю­ва­ла. Отож від 1 сер­пня по­то­чно­го ро­ку її за­пу­ска­ють удру­ге. Про це по­ві­до­мив ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту На­за­рій РОМАНЧУК.

За сло­ва­ми уря­дни­ка, вже опра­цьо­ва­но усі ло­гі­сти­чні схе­ми, згі­дно з яки­ми фун­кціо­ну­ва­ти­ме си­сте­ма сор­ту­ва­н­ня. «Пе­ре­ві­зни­ки вста­но­ви­ли до­да­тко­ві кон­тей­нер­ні май­дан­чи­ки, — за­зна­чив чи­нов­ник. — На сьо­го­дні є 1648 кон­тей­не­рів для роз­діль­но­го збо­ру від­хо­дів». Хо­ча на­ра­зі не у всіх ра­йо­нах Льво­ва. Обі­ця­ють за­вез­ти і вста­но­ви­ти «про­філь­ні ко­роб­ки» най­ближ­чим ча­сом. Від­сор­тов ува­ти­му­ться па­пір, скло і пла­стик. Уся втор­си­ро­ви­на йти­ме на пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства, з яки­ми вже укла­де­но від­по­від­ні уго­ди.

Та­кож де­пар­та­мент роз­ви­тку та екс­плу­а­та­ції жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства ЛОДА звер­та­є­ться до львів’ян з про­ха­н­ням бу­ти сві­до­ми­ми — ре­тель­но сор­ту­ва­ти не­по­тріб, по­за­як від­нов­ле­н­ня си­сте­ми сор­ту­ва­н­ня смі­т­тя зни­зить кіль­кість ТВП, яке за­раз про­ду­кує Львів, від­по­від­но змен­шить на­ван­та­же­н­ня на по­лі­го­ни, що є в облас- ті та за її ме­жа­ми. За­ра­ди про­па­ган­ди сор­ту­ва­н­ня смі­т­тя на­віть обі­ця­ють за­пу­сти­ти спе­ці­аль­ну осві­тню кам­па­нію в са­до­чках та шко­лах і всі­ля­ко по­пу­ля­ри­зу­ва­ти її у ЗМІ.

А ще мі­стян про­сять бу­ти пиль­ни­ми — у ра­зі ви­яв­ле­н­ня фа­кту ски­да­н­ня пе­ре­ві­зни­ка­ми твер­дих по­бу­то­вих від­хо­дів із рі­зних кон­тей­не­рів в одну ван­та­жів­ку про­сять по­ві­дом­ля­ти у де­пар­та­мент роз­ви­тку та екс­плу­а­та­ції жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства ЛОДА або те­ле­фо­ну­ва­ти на га­ря­чу лі­нію обла­сті (112) — по­ру­шни­ків ка­ра­ти­муть (роз­ри­ва­ти­муть з ни­ми уго­ди).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.