Впер­ше – на ба­зі ко­му­наль­но­го за­кла­ду

У Рів­но­му від­кри­ли ем­брі­о­ло­гі­чну ла­бо­ра­то­рію

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

У Рів­но­му від­кри­ли су­ча­сну ем­брі­о­ло­гі­чну ла­бо­ра­то­рію Цен­тру ре­про­ду­ктив­ної ме­ди­ци­ни. Тут до­по­ма­га­ти­муть без­ді­тно­му по­друж­жю ста­ти ба­тька­ми, зокре­ма зав­дя­ки шту­чно­му за­плі­днен­ню. Ра­ні­ше та­кі про­це­ду­ри бу­ли мо­жли­ві ли­ше у при­ва­тних клі­ні­ках. На­то­мість ця ла­бо­ра­то­рія фун­кціо­ну­ва­ти­ме на ба­зі ко­му­наль­но­го за­кла­ду — обла­сно­го клі­ні­чно­го лі­ку­валь­но-ді­а­гно­сти­чно­го цен­тру. На її від­кри­т­тя з обла­сно­го бю­дже­ту спря­му­ва­ли п’ять міль­йо­нів гри­вень.

Ни­ні пра­кти­чно ко­жна тре­тя ро­ди­на в Укра­ї­ні має про­бле­ми з ва­гі­тні­стю. Одна треть із них по­тре­бує клі­ні­чно­го лі­ку­ва­н­ня та скла­дних до­по­мі­жних ре­про­ду­ктив­них те­хно­ло­гій, кон­ста­ту­ють ме­ди­ки. Го­лов­ний лі­кар обла­сно­го ді­а­гно­сти­чно­го цен­тру Ро­ман ШУСТИК роз­по­вів, що в ла­бо­ра­то­рії пла­ну­є­ться про­во­ди­ти по­над 20 рі­зних про­це­дур.

«Це — ме­то­ди по­до­ла­н­ня без­плі­д­дя, при яких окре­мі або всі ета­пи за­ча­т­тя та ран­ньо­го роз­ви­тку ем­бріо­нів здій­сню­ю­ться по­за ор­га­ні­змом жін­ки. На­ра­зі зав­дя­ки за­ку­пле­но­му обла­днан­ню ми мо­же­мо пов­но­цін­но про­во­ди­ти ці про­це­ду­ри. І за­раз у нас вже є по­друж­жя, які че­ка­ють на ре­є­стра­цію для про­хо­дже­н­ня шту­чно­го за­плі­дне­н­ня», — про­ко­мен­ту­вав Ро­ман Шустик.

Та­кож ла­бо­ра­то­рія спів­пра­цює з цен­тра­ми пла­ну­ва­н­ня сім’ї, які роз­мі­ще­ні на ба­зі обла­сно­го пе­ри­на­таль­но­го цен­тру та мі­сько­го по­ло­го­во­го бу­дин­ку. Де­я­кі ме­то­ди­ки вже успі­шно впро­ва­ди­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.