Ми­ко­ла БЄЛЄСКОВ,

Den (Ukrainian) - - День Планети -

ана­лі­тик Iн­сти­ту­ту сві­то­вої по­лі­ти­ки, Ки­їв:

— Оста­н­ня заява держ­се­кре­та­ря США сто­сов­но то­го, що у Ва­шинг­то­на є очі­ку­ва­н­ня що­до до­ся­гне­н­ня пе­ре­мир’я на лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня, фі­ксує по­слі­дов­ність аме­ри­кан­ської по­зи­ції від­но­сно укра­їн­сько-ро­сій­сько­го кон­флі­кту. США чі­тко від­зна­ча­ли, і про­дов­жу­ють це ро­би­ти, що без ство­ре­н­ня від­по­від­них умов без­пе­ки не мо­же йти­ся про оста­то­чне ви­рі­ше­н­ня кон­флі­кту. При цьо­му при­пи­не­н­ня во­гню є одні­єю з фун­да­мен­таль­них скла­до­вих без­пе­ко­вої ча­сти­ни Мін­ських до­мов­ле­но­стей, без якої не мо­же роз­гля­да­ти­ся по­лі­ти­чна ча­сти­на угод. Та­кож не слід за­бу­ва­ти, що, пе­ре­бу­ва­ю­чи в Мо­скві у кві­тні, йу Ки­є­ві — в ли­пні, Рекс Тіл­лер­сон чі­тко на­га­ду­вав, що са­ме на РФ ле­жить основ­на від­по­від­аль­ність за ство­ре­н­ня від­по­від­них умов у сфе­рі без­пе­ки для вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту. Та­кою са­мою, по су­ті, є йв­чо­ра­шня заява деж­се­кре­та­ря що­до очі­ку­ва­н­ня в пла­ні до­ся­гне­н­ня пе­ре­мир’я, передусім адресована Кремлю.

При цьо­му ма­ло­ймо­вір­но, що по­ві­дом­ле­н­ня WSJ і USA Today про на­яв­ність пла­нів на рів­ні Дер­жде­пар­та­мен­ту і мі­н­обо­ро­ни США що­до пе­ре­да­чі Укра­ї­ні ле­таль­но­го обо­рон­но­го озбро­є­н­ня зму­сить Кремль ве­сти се­бе кон­стру­ктив­но в пи­тан­ні до­ся­гне­н­ня хо­ча б ста­ло­го пе­ре­мир’я на Дон­ба­сі. На­сам­пе­ред ці пла­ни ще не те що не за­твер­дже­но, а йне обго­во­рю­ва­ли­ся на рів­ні Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки США із за­лу­че­н­ням пре­зи­ден­та, якийі ви­рі­шу­ва­ти­ме, чи да­ва­ти «зе­ле­не

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.