Про­ку­ра­ту­ра ФРН роз­слі­дує по­ру­ше­н­ня екс-де­пу­та­том «крим­ських сан­кцій» ЄС

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Ні­меч­чи­ні роз­по­ча­то роз­слі­ду­ва­н­ня сто­сов­но екс-де­пу­та­та Йор­га Та­ус­са у зв’яз­ку з ор­га­ні­за­ці­єю гру­по­вої по­їзд­ки в Крим. Про це по­ві­до­мив го­ло­ва МЗС Укра­ї­ни Пав­ло Клім­кін. «Їзди­ти в Крим не вар­то, а ор­га­ні­зо­ву­ва­ти гру­по­ві по­їзд­ки — зло­чин­но. Ні­ме­цькийекс-де­пу­тат Та­усс у цьо­му пе­ре­ко­нав­ся на со­бі. Ва­жли­вий пре­це­дент для су­до­чин­ства ФРН і всьо­го ЄС. Є рі­ше­н­ня ЄС та сан­кції. Во­ни пра­цю­ють. А хто по­ру­шу­ва­ти­ме — від­по­від­а­ти­ме пе­ред за­ко­ном», — на­пи­сав го­ло­ва МЗС у сво­є­му Twitter. За да­ни­ми SWR, про­ку­ра­ту­ра ні­ме­цько­го мі­ста Карл­сруе роз­по­ча­ла роз­слі­ду­ва­н­ня про­ти Йор­га Та­ус­са, ко­ли­шньо­го де­пу­та­та бун­де­ста­гу від Со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чної пар­тії у зв’яз­ку із по­ру­ше­н­ням ним «крим­ських сан­кцій» ЄС. Роз­слі­ду­ва­н­ня бу­ло роз­по­ча­те за лю­тне­вим за­пи­том мі­ні­стер­ства еко­но­мі­ки Ні­меч­чи­ни. Як по­ві­дом­ляє ви­да­н­ня Handelsblatt, за де­яки­ми да­ни­ми, роз­слі­ду­ва­н­ня ве­де­ться сто­сов­но кіль­кох від­по­від­аль­них. Та­усс є гла­вою ор­га­ні­за­ції West-Ost-Gesellschaft (WOG) у Ба­ден-Вюр­тем­бер­гу, яка ра­ні­ше ор­га­ні­зу­ва­ла гру­по­ву по­їзд­ку до ане­ксо­ва­но­го Ро­сі­єю пів­остро­ва всу­пе­реч «крим­ським сан­кці­ям» ЄС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.