Но­вим ди­ре­кто­ром ФБР став Крі­сто­фер Рей

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Се­нат США за­твер­див Крі­сто­фе­ра Рея на по­са­ду ди­ре­кто­ра Фе­де­раль­но­го бю­ро роз­слі­ду­вань (ФБР). Ра­ні­ше на цю по­са­ду Рея ви­су­нув пре­зи­дент США До­нальд Трамп. Кан­ди­да­ту­ру Рея під­три­ма­ли 92 се­на­то­ри, 5 ви­сло­ви­ли­ся «про­ти». У 2003—2005 ро­ках, за пре­зи­дент­ства Джор­джа Бу­ша-мо­лод­шо­го, Рей­пра­цю­вав за­сту­пни­ком ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра. Він та­кож спів­пра­цю­вав зі звіль­не­ним з по­са­ди го­ло­ви ФБР Джейм­сом Ко­мі на по­ча­тку 2000-х в роз­слі­ду­ван­ні що­до кор­по­ра­ції Enron. Остан­нім ча­сом Рей­був пар­тне­ром юри­ди­чної кон­то­ри King & Spalding. На слу­ха­н­нях в се­на­ті він го­во­рив, що Ва­шинг­тон по­ви­нен «ду­же обе­ре­жно» по­во­ди­тись з Ро­сі­єю. На пи­та­н­ня про втру­ча­н­ня Крем­ля в аме­ри­кан­ські ви­бо­ри Рей­ска­зав, що «не­має під­став сум­ні­ва­ти­ся», що во­но бу­ло, однак йо­го дум­ка ба­зу­є­ться на опри­людн еній­пу­блічн ій­ін­фор­ма­ції. Но­вий­го­ло­ва ФБР по­ки утри­му­є­ться від ко­мен­та­рів з при­во­ду роз­слі­ду­ва­н­ня, яким йо­му на­ле­жить зайня­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.