ДОВІДКА «Дня»

Den (Ukrainian) - - Актуальне Інтерв’ю -

Укра­їнськ ийін­сти­тут кни­ги утво­ре­но згі­дно з За­ко­ном «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до вдо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми дер­жав­но­го управ­лі­н­ня у кни­го­ви­да вни­чій­сфе­рі » , ухва­ле­ним Вер­хов­ною Ра­дою та під­пи­са­ним Пре­зи­ден­том на по­ча­тку 2016 ро­ку. Ме­тою ді­яль­но­сті Ін­сти­ту­ту за­кон ви­зна­чає: під­трим­ку кни­го­ви­дав­ни­чої спра­ви, по­пу­ля­ри­за­цію чи­та­н­ня, сти­му­лю­ва­н­ня пе­ре­кла­да­цької ді­яль­но­сті і по­пу­ля­ри­за­цію укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри у сві­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.