ПРОМИСЕЛ з те­хно­ген­ною за­гро­зою

На Хер­сон­щи­ні ви­яви­ли не­за­кон­ний ви­до­бу­ток пі­ску по­бли­зу Ка­хов­ської ГЕС

Den (Ukrainian) - - Економіка - Іван АНТИПЕНКО, «День» Хер­сон

УХер­сон­ські­йо­бла­сті вко­тре за­го­во­ри­ли про не­за­кон­ний ви­до­бу­ток пі­ску. Якщо ра­ні­ше йшло­ся про ви­руб­ку лі­сів в Оле­шків­ських пі­сках з ме­тою за­бо­ру і ре­а­лі­за­ції ці­єї ко­па­ли­ни, то оста­н­ня ре­зо­нан­сна те­ма пов’яза­на з на­ми­вом пі­ску по­бли­зу с. Ве­се­ле у Бе­ри­слав­сько­му ра­йо­ні.

Те­му по­ру­ши­ли акти­ві­сти гро­мад­сько­го фор­му­ва­н­ня «Укра­їн­ська До­бро­воль­ча Ар­мія» та ме­шкан­ці Ве­се­ло­го. Во­ни на ка­ме­ри за­фі­ксу­ва­ли ро­бо­ту во­дної спе­цте­хні­ки, яка під­ні­ма­ла пі­сок із Дні­пра бі­ля Ка­хов­ської ГЕС. Ван­та­жів­ка­ми пі­сок ви­во­зив­ся в не­ві­до­мо­му на­прям­ку. На мі­сце ви­кли­ка­ли по­лі­цію, яка за­фі­ксу­ва­ла цей­факт. З’ясу­ва­ло­ся, що на­мив про­во­ди­ло ТОВ « Ком­па­нія «Аква­буд-Хер­сон», яке не ма­ло від­по­від­них до­звіль­них до­ку­мен­тів на ви­до­бу­ток і ре­а­лі­за­цію пі­ску. Не­вдов­зі про це за­го­во­ри­ли у мі­сце­вих ЗМІ та де­я­кі по­лі­ти­ки. На­ра­зі ви­до­бу­ток ні­би­то при­пи­не­ний.

ІСТО­РІЯ ПРО­БЛЕ­МИ

По­шук до­да­тко­вих да­них по­ка­зав, що те­ма з на­ми­вом пі­ску по­бли­зу Ве­се­ло­го має кіль­ка­рі­чну істо­рію і на­віть роз­гля­да­є­ться в су­ді. Так, у ре­є­стрі су­до­вих рі­шень є ухва­ла Хер­сон­сько­го мі­сько­го су­ду від 24.11.2016 ро­ку, яка прийня­та за кло­по­та­н­ням слід­чо­го ГУНП в Хер­сонсь кі­йо­бла­сті що­до тим­ча­со­во­го до­сту­пу до ре­чейі до­ку­мен­тів, які зна­хо­дя­ться у во­ло­дін­ні вла­сни­ків су­дна «Вір­гі­нія» (су­дно, яке транс­пор­ту­ва­ло на­ми­тий­пі­сок) та ви­лу­че­н­ня ори­гі­на­лів до­ку­мен­тів: Бор­то­ву кни­гу, Ва­хто­вий­жур­нал, Єди­ну кни­гу су­дна, яка мі­стить ін­фор­ма­цію про пе­ре­мі­ще­н­ня су­дна, за­зна­че­но час, на­пря­мок ру­ху швид­кість су­дна, за­ван­та­же­ність, ін­фор­ма­цію про ван­таж, йо­го кіль­кість та ін­ші осо­бли­во­сті.

Суд кло­по­та­н­ня по­лі­ції за­до­воль­нив час­тко­во, до­зво­лив­ши отри­ма­ти ли­ше ко­пії за­пи­ту­ва­них до­ку­мен­тів, а не їхні ори­гі­на­ли. В ма­те­рі­а­лах спра­ви за­зна­че­но, що 24 жов­тня ми­ну­ло­го ро­ку за фа­ктом не­за­кон­но­го ви­до­бу­тку пі­ску про­ку­ра­ту­рою обла­сті вне­се­но ві­до­мо­сті до ЄРДР на під­ста­ві ра­пор­ту стар­шо­го упов­но­ва­же­но­го 2 се­кто­ру від­ді­лу кон­тр­ро­зві ду­а­аль­но­го за­без­пе­че­н­ня ін­те­ре­сів дер­жа­ви в сфе­рі еко­но­мі­чної без­пе­ки УСБУ в Хер­сон­ській обла­сті. Від­кри­то кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за ч. 3 ст. 191 КК Укра­ї­ни (При­вла­сне­н­ня, роз­тра­та май­на або за­во­ло­ді­н­ня ним шля­хом зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вим ста­но­ви­щем).

Із ма­те­рі­а­лів слід­ства ві­до­мо, що слу­жбо­ві осо­би ТОВ « Ком­па­нія «Аква­буд-Хер­сон», при­кри­ва­ю­чись офі­цій­ни­ми до­ку­мен­та­ми на про­ве­де­н­ня дно­по­гли­блю­валь­них ро­біт (роз­чис­тка фар­ва­те­ру), за по­пе­ре­дньою змо­вою зі слу­жбо­ви­ми осо­ба­ми ДП во­дних шля­хів «Укр­вод­шлях», здій­сню­ва­ли на­мив бі­ло­го рі­чко­во­го пі­ску, який­не­за­кон­но при­вла­сню­ва­ли, а по­тім про­да­ва­ли, вна­слі­док чо­го зав­да­на шко­да еко­но­мі­чним ін­те­ре­сам дер­жа­ви у ве­ли­ких роз­мі­рах.

Згі­дно з за­ко­но­дав­ством, під­ня­тий під час ро­біт ґрунт має бу­ти опри­бу­тко­ван ий­за­мов­ни­ком ро­біт, а са­ме від­по­від­ним під­роз­ді­лом «Укр­вод­шля­ху» або пе­ре­да­ний­на ко­ристь ор­га­нів мі­сце­вої вла­ди та ви­ко­ри­ста­ний­на го­спо­дар­ські по­тре­би, тоб­то по­лі­пше­н­ня ланд­ша­фту, за­си­пку зон під­то­пле­н­ня. На­то­мість учасниками не­за­кон­но­го ви­до­бу­тку ре­а­лі­зо­ву­є­ться схе­ма при­вла­сне­н­ня пі­ску під ви­дом ґрун­ту. Окре­му ухва­лу суд ви­ніс і що­до до­сту­пу до до­ку­мен­тів «Укр­вод­шля­ху» (про­е­кти на ви­ко­на­н­ня дно­по­гли­блю­валь­них ро­біт та до­да­тки до них ви­да­ні ТОВ «Ком­па­нія Аква­буд Хер­сон», акти об­сте­же­н­ня дна, транс­пор­ту­ва­н­ня та ре­а­лі­за­ції ви­до­бу­то­го вна­слі­док цих ро­біт пі­ску то­що). Однак пі­сля цих ухвал жо­дних рі­шень суд не при­ймав. «Аква­буд-Хер­сон» про­дов­жу­ва­ло ро­бо­ти на Дні­прі.

Ли­ше 20 ли­пня 2017 ро­ку Хер­сонськ ий­мі­ський­суд прийняв ще одну ухва­лу за кло­по­та­н­ням по­лі­ції що­до до­сту­пу слід­чо­го до ре­чей і до­ку­мен­тів, які на­ле­жать до во­ло­ді­н­ня ТОВ « Ком­па­нія Аква­буд Хер­сон » за пе­рі­од і з бе­ре­зня 2016-го до ли­пня 2017 ро­ку, а са­ме: до­го­вір про вза­є­мо­дію укла­де­ний2017 ро­ку, те­хні­чні зав­да­н­ня на ви­ко­на­н­ня дно­по­гли­блю­валь­них ро­біт 2017 ро­ку та до­да­тки до них, до­го­во­ри з кон­тр­аген­та­ми та ін­ші до­ку­мен­ти що­до ви­до­бу­тку, транс­пор­ту­ва­н­ня, збе­рі­га­н­ня і ре­а­лі­за­ції ви­до­бу­то­го пі­ску та ін­ші. Слід­чий мо­ти­ву­вав своє кло­по­та­н­ня тим, що «Ком­па­нія Аква­бу­дХер­сон» зно­ву по­ча­ла ро­бо­ти по­бли­зу Ка­хов­ської ГЕС.

На про­ха­н­ня про­ко­мен­ту­ва­ти не­що­дав­ні по­дії у с. Ве­се­ле на­чаль­ник від­ді­лу ко­му­ні­ка­ції ГУ НП в Хер­сон­ській обла­сті Іри­на АТАМАНЕНКО за­зна­чи­ла, що Бе­ри­слав­ським від­ді­лом по­лі­ції від­кри­те кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за ст. 240 КПК «По­ру­ше­н­ня пра­вил охо­ро­ни або ви­ко­ри­ста­н­ня надр». «У фір­ми бу­ли в на­яв­но­сті до­ку­мен­ти на ро­бо­ти з по­гли­бле­н­ня дна. По­лі­ція пе­ре­ві­ряє ін­фор­ма­цію сто­сов­но ви­во­зу пі­ску, на­да­ні від­по­від­ні за­пи­ти. Ве­де­ться до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня», — за­зна­чи­ла Атаманенко.

ЧО­МУ У ВЕСЕЛОМУ?

У ме­ре­жі до­сту­пно чи­ма­ло ого­ло­шень від «Аква­буд-Хер­сон» про про­даж рі­чко­во­го пі­ску. Але, як по­ві­дом­ля­ють дже­ре­ла в пра­во­охо­рон­них ор­га­нах, «Ком­па­нія «Аква­буд-Хер­сон» най­кра­ще спів­пра­цює з ТОВ «Енер­джи-Про­дакт», ре­а­лі­зу­ю­чи їм на­ми­тий­пі­сок. Згі­дно з держ­ре­є­стром юри­ди­чних осіб, ТОВ « Енер­джи- Про­дакт » за­сно­ва­на кі­пр­ською ком­па­ні­єю «НІАЛАНД ЛІМІТЕД» з устав­ним фон­дом в 1000 гри­вень, тоб­то є офшор­ною стру­кту­рою. «Енер­джи-Про­дакт» зна­хо­ди­ться у м. Но­ва Ка­хов­ка і за­йма­є­ться ви­го­тов­ле­н­ням ви­ро­бів із бе­то­ну для бу­дів­ни­цтва, для яких, вла­сне, і ку­пує пі­сок. Під­при­єм­ство зна­хо­ди­ться на мі­сці ко­ли­шньо­го ТОВ «За­вод бу­ді­вель­них ма­те­рі­а­лів №1», яке пе­ре­бу­ває в ста­ні при­пи­не­н­ня. Як ві­до­мо, цей­за­вод на­ле­жав де­пу­та­ту Вер­хов­ної Ра­ди з фра­кції «Со­лі­дар­ність» Іва­ну Він­ни­ку, але був ві­ді­бра­ний« Аль­фа- Бан­ком» за бор­ги.

Ко­о­пе­ра­ція «Аква­буд-Хер­сон» та «Енер­джи-Про­дакт» по­ясню­є­ться еко­но­мі­чною ви­го­дою. Пі­сок для ви­ро­бів з бе­то­ну до­бу­ва­ють у 10—15 кі­ло­ме­трах від за­во­ду, від­так «Енер­джи-Про­дакт» зна­чно еко­но­мить на до­став­ці. З Оле­шок, на­при­клад, до­ве­ло­ся б вез­ти ма­те­рі­ал на 70—80 кі­ло­ме­трів да­лі.

На фото і ві­део, які є в на­шо­му роз­по­ря­джен­ні, чі­тко ви­дно при­чал, на яко­му роз­та­шо­ва­ни йна­ми­тий­пі­сок, а та­кож су­дно, з яко­го бу­дма­те­рі­ал від­ван­та­жу­ва­ли на бе­рег.

ЗАГРОЗА ДЛЯ ГЕС

Втім, го­лов­ні про­бле­ми, які мо­жуть з’явитися вна­слі­док не­за­кон­но­го про­ми­слу — те­хно­ген­ні та еко­ло­гі­чні. На дум­ку де­пу­та­та Хер­сон­ської обл­ра­ди, екс-на­чаль­ни­ка Дер­жав­ної еко­ло­гі­чної ін­спе­кції в Хер­сон­ській обла­сті (2008—2010 ро­ки) Іго­ря ДРОГОВОЗА, по­бли­зу Ка­хов­ської ГЕС, де на­ми­вав­ся пі­сок, вза­га­лі не мо­жна про­во­ди­ти по­ді­бні ро­бо­ти, адже це за­гро­жує стій­ко­сті дам­би та всьо­го стра­те­гі­чно­го об’єкта. «Ком­па­нія «Аква­буд-Хер­сон» на­ма­га­лась отри­ма­ти до­звіль­ні до­ку­мен­ти на по­гли­бле­н­ня дна і чис­тку ру­сла Дні­пра ще 2009 ро­ку. То­ді во­ни до­зво­лів не отри­ма­ли. Однак по­вер­ну­ли­ся у 2012—2013 ро­ках. На­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, на­ра­зі в них від­су­тні до­зво­ли від Хер­сон­ської ОДА. Ком­па­нія ма­ла по­да­ти про­ект ро­біт на по­го­дже­н­ня го­ло­ви ОДА і де­пар­та­мен­ту еко­ло­гії. Але пи­та­н­ня тро­хи в ін­шо­му. Мі­сце, де во­ни ні­би­то чи­сти­ли дно (а не ви­до­бу­ва­ли і про­да­ва­ли пі­сок, на що по­трі­бні окре­мі до­ку­мен­ти), — бі­ля дам­би ГЕС. На­віть дно­по­гли­блю­валь­ні ро­бо­ти мо­жуть силь­но за­шко­ди­ти стій­ко­сті спо­ру­ди, — ко­мен­тує Ігор Дро­го­воз. — Ще 2010 ро­ку до нас при­їздив екс­перт із Ки­є­ва, який­брав участь у бу­дів­ни­цтві ГЕС. Він роз­по­вів, що в 70-х ро­ках ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя дам­ба по­ча­ла про­сі­да­ти. То­ді на укрі­пле­н­ня кон­стру­кції вси­па­ли кіль­ка де­ся­тків ти­сяч тонн гра­вію та про­ве­ли ін­ші не­об­хі­дні ро­бо­ти. Са­ме то­му я не мо­жу уяви­ти, як ком­па­нії «Аква­буд-Хер­сон» до­зво­ли­ли пра­цю­ва­ти са­ме там, звер­ху дам­би. Во­ни пра­цю­ва­ли там кіль­ка ро­ків, і ні­хто про це не го­во­рив. Нев­же не зна­ли? До­бре, що цю те­му на­ре­шті під­ня­ли. Подаль­ші ро­бо­ти по­бли­зу ГЕС мо­жуть при­зве­сти до не­по­прав­них на­слід­ків і руй­ну­ва­н­ня дам­би».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.