Го­сти­ний двір ста­не му­зе­єм Ки­є­ва

Пам’ятник куль­ту­ри по­вер­та­є­ться в ко­му­наль­ну вла­сність

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Сто­ли­чна вла­да пла­нує по­вер­ну­ти ки­я­нам Го­сти­ний двір на Кон­трак то­вій­пло­щі і при­ве­сти йо­го в на­ле­жний­стан. Як по­ві­до­мив мер Ки­є­ва, го­ло­ва Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Ві­та­лій Кли­чко, «ми по­сту­по­во при­во­ди­мо По­діл у на­ле­жний­стан: від­кри­ли оновлену По­што­ву пло­щу, яка ста­ла улю­бле­ним мі­сцем від­по­чин­ку ки­ян. Те ж са­ме зро­би­мо з Кон­тра­кто­вою пло­щею і Го­сти­ним дво­ром. Ми по­вер­не­мо йо­го в ко­му­наль­ну вла­сність так са­мо, як ста­діон «Старт» і Ки­їв­ськи йве­ло­трек і при­ве­де­мо в на­ле­жний­стан». За сло­ва­ми ме­ра, в Го­сти­но­му дво­рі пла­ну­є­ться роз­та­шу­ва­ти му­зей­мі­ста Ки­є­ва, а По­діл є на­мір зро­би­ти істо­ри­чною пер­ли­ною Ки­є­ва.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.