Про­ти цир­ків з тва­ри­на­ми

Жи­те­лі Ужго­ро­да зби­ра­ють під­пи­си під пе­ти­ці­єю до­мі­сько ї вла­ди

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ві­кто­рія ЖУЙКО, Ужго­род

Із не­об­хі­дних 250 під­пи­сів зі­бра­ли вже по­ло­ви­ну. Пе­ти­цію роз­мі­ще­но на сай­ті мі­ської ра­ди, і щоб по­ста­ви­ти свій під­пис, не­об­хі­дно за­ре­є­стру­ва­ти­ся в «ка­бі­не­ті ужго­род­ця». Го­лов­на ви­мо­га пе­ти­ції: за­бо­ро­ни­ти на те­ри­то­рії мі­ста Ужго­ро­да га­стро­лі, ви­сту­пи, акції та ін­ші за­хо­ди з ви­ко­ри­ста­н­ням тва­рин, а та­кож за­бо­ро­ни­ти на те­ри­то­рії мі­ста пе­ре­сув­ні зоо­пар­ки.

Іні­ці­а­то­ром збо­ру під­пи­сів став

ужго­ро­дець Оле­ксандр МЕРЯВЧИК,

і якщо пе­ти­ція на­бе­ре до 14 сер­пня не­об­хі­дні 250 го­ло­сів, вла­да Ужго­ро­да бу­де зо­бов’яза­на ви­не­сти про­ект від­по­від­но­го рі­ше­н­ня на роз­гляд де­пу­та­тів. «Одра­зу за­зна­чу, що за­ре­є­стру­ва­ти пе­ти­цію я ви­рі­шив не че­рез окре­мий цирк, який за­раз при­їхав до Ужго­ро­да. Ця те­ма вже дав­но обго­во­рю­є­ться на на­ціо­наль­но­му рів­ні, ви­кли­ка­ю­чи го­стрі дис­ку­сії. По­пе- ре­дньо ми по­го­во­ри­ли з де­пу­та­та­ми, зро­би­ли юри­ди­чний ана­ліз. Нам не по­трі­бно, аби бу­ло прийня­те рі­ше­н­ня для пі­а­ру, нам по­трі­бно, щоб во­но бу­ло ефе­ктив­ним. Та­ке рі­ше­н­ня, ціл­ком мо­жли­во, бу­де пе­ре­ти­на­ти­ся і з ін­ши­ми рі­ше­н­ня­ми ра­ди, до яких та­кож тре­ба бу­де вно­си­ти змі­ни. Го­лов­на ме­та — за­бо­ро­ни­ти на те­ри­то­рії мі­ста ви­сту­пи цир­ків та ін­ших за­хо­дів, де ви­ко­ри­сто­ву­ють ди­ких тва­рин. За­раз мо­жна зро­би­ти чу­до­ве шоу з жон­гле­ра­ми, гім­на­ста­ми, екві­лі­бри­ста­ми, за­сто­со­ву­ю­чи су­ча­сні те­хно­ло­гії, не обов’яз­ко­во ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти тва­рин. Ба­га­то дре­си­рув аль­ни­ків ка­жуть, що трю­ки на­вча­ють ро­би­ти не при­му­сом, а за­охо­че­н­ням, однак вче­ні вже дав­но до­ве­ли, що тва­ри­ни все від­чу­ва­ють, і ви­ко­ри­ста­н­ня їх у шоу — це не є до­бре. То­му всі роз­мо­ви, що це осві­тній про­цес для ді­тей, мо­жли­вість по­ба­чи­ти ті ви­ди тва­рин, яких во­ни б ні­де в жит­ті біль­ше не зу­стрі­ли, — аб­сурд. Ма­кси­мум, що во­ни там бачать, — як під­ко­ри­ти со­бі ко­гось, ма­ні­пу­лю­ва­ти. Тва­ри­ни в цьо­му ра­зі ви­сту­па­ють як об’єкт...» — за­зна­чив «Дню» Оле­ксандр.

На­га­да­є­мо, на по­ча­тку ли­пня в Му­ка­че­во­му за­бо­ро­ни­ли ви­сту­пи цир­ків з ви­ко­ри­ста­н­ням тва­рин, у яких від­су­тні до­звіль­ні до­ку­мен­ти, або умо­ви утри­ма­н­ня тва­рин не від­по­від­а­ють їхнім біо­ло­гі­чним, ви­до­вим та ін­ди­ві­ду­аль­ним осо­бли­во­стям.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.