У Льво­ві від­кри­ли ви­став­ку із Фрі­дою Ка­ло... на ку­хні

Ідея се­рії ро­біт Ан­ни Ва­си­льє­вої — по­ка­за­ти, на­скіль­ки є роз­ми­ти­ми кор­до­ни між ми­ну­лим, су­ча­сним та май­бу­тнім

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пав­ло­ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото ав­то­ра

■ Пер­шо­го сер­пня у львів­ській га­ле­реї «Зе­ле­на ка­на­па» від­кри­ла­ся ви­став­ка Ан­ни Ва­си­льє­вої «Kitch`EN». На усіх кар­ти­нах ху­до­жни­ці зо­бра­же­ні зви­чай­ні ку­хні. Та­кі ку­хні є ба­га­тьох мі­стах на­шої кра­ї­ни. На цих ку­хнях, вла­сне, і від­бу­ва­є­ться жи­т­тя лю­дей, де во­ни ді­ля­ться сво­ї­ми со­кро­вен­ни­ми та­єм­ни­ця­ми з близь­ки­ми лю­дьми. У ви­пад­ку ж Ан­ни Ва­си­льє­вої із її кар­тин-ку­хонь сво­їм со­кро­вен­ним із на­ми ді­ля­ться ге­рої кар­тин Пі­кас­со, Ван Го­га, Ло­тре­ка, Мо­ди­лья­ні то­що.

■ «Їй, як ні­ко­му ін­шо­му, ві­до­мо про те, що пер­ші се­ан­си «пси­хо­те­ра­пії» ко­жен з нас отри­мує на ку­хні під пиль­ним оком ма­ми або дру­га. Тож не див­но, що Ан­на, три­ма­ю­чи у фо­ку­сі сво­єї ува­ги лю­ди­ну з її не­по­втор­ним і без­кі­не­чно скла­дним вну­трі­шнім сві­том, по­мі­сти­ла її в мін­ли­во­му про­сто­рі пост­ко­му­ні­сти­чних ін­тер’єрів, у ко­трих жи­вуть лю­ди су­ча­сно­сті, які з ко­жним ро­ком ство­рю­ють май­бу­тнє, в ко­тро­му ми вже пе­ре­бу­ва­є­мо. Як не див­ним є і те, що пер­со­на­жі для сво­їх ре­мі­ні­сцен­цій во­на взя­ла у ху­до­жни­ків мо­дер­ну, епо­хи на зла­мі XIX і XX сто­літь — ча­су, ко­ли так бур­хли­во роз­ви­ва­лась пси­хо­ло­гія і ми­сте­цтво. Ху­до­жни­ки то­го пе­рі­о­ду та­кож зро­би­ли об’єктом сво­єї ува­ги ду­шев­ний стан і пе­ре­жи­ва­н­ня порт­ре­то­ва­ної — про­стої, не ге­ро­ї­зо­ва­ної і не мі­фо­ло­гі­зо­ва­ної лю­ди­ни», — роз­по­ві­ла ху­до­жни­ця та вла­сни­ця га­ле­реї «Зе­ле­на ка­на­па» Оле­ся До­ма­ра­дзь­ка.

■ Ан­на Ва­си­льє­ва на­ро­ди­ла­ся в Ки­є­ві. Пе­ред по­ча­тком твор­чої кар’єри їй до­ве­лось по­пра­цю­ва­ти в рі­зних сфе­рах та за­кін­чи­ти дві осві­ти — мар­ке­тинг та пси­хо­ло­гію. Здо­бу­ті зна­н­ня, зокре­ма з пси­хо­ло­гії, за­раз до­по­ма­га­ють їй у ми­сте­цтві. З2011 ро­ку за­йма­є­ться жи­во­пи­сом та ри­сун­ком у май­стер­ні Ге­ор­гія та Та­ї­сії Зай­чен­ків. В 2012 ро­ці всту­пи­ла до Львів­ської на­ціо­наль­ної ака­де­мії ми­стецтв ви­вча­ти ди­зайн ін­тер’єрів, та, пров­чив­шись там рік, пе­ре­ве­лась на гра­фі­чний ди­зайн в Ін­сти­тут де­ко- ра­тив­но-при­кла­дно­го ми­сте­цтва ім. М. Бой­чу­ка, що в Ки­є­ві. На да­ний мо­мент мис­тки­ня працює в га­ле­реї Akt на те­ри­то­рії арт-за­во­ду Пла­тфор­ма, пи­ше нові кар­ти­ни та ство­рює нові про­е­кти. Огля­ну­ти ви­став­ку мо­жна до 27 сер­пня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.