ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1546 — у Па­ри­жі в день сво­го 37-річ­чя був стра­че­ний (по­са­дже­ний на кіл) за зви­ну­ва­че­н­ням у єре­сі Етьєн До­ле, фран­цузь­кий пе­ре­кла­дач Бі­блії, дру­кар, пи­сьмен­ник. 1775 — ца­ри­ця Ка­те­ри­на ІІ ви­да­ла ма­ні­фест, який офі­цій­но лі­кві­ду­вав за­по­різь­ке ко­за­цтво. 1778 — від­кри­ла­ся Ла Ска­ла, зна­ме­ни­тий опер­ний те­атр у Мі­ла­ні. На­зву він одер­жав від­цер­кви Сан­та-Ма­рія-дел­ла-Ска­ла, що роз­та­шо­ву­ва­ла­ся на цьо­му мі­сці. 1819 — на­ро­див­ся Гри­го­рій Га­ла­ган, ви­зна­чний укра­їн­ський гро­мад­ський ді­яч, ме­це­нат, укра­ї­но­філ, впли­во­вий по­мі­щик на Пол­тав­щи­ні й Чер­ні­гів­щи­ні, на­ща­док дав­ньо­го ко­за­цько­го ро­ду. По­мер 1888 р. 1904 — чле­ни ан­глій­ської екс­пе­ди­ції ста­ли пер­ши­ми лю­дьми За­хо­ду, які уві­йшли до свя­щен­но­го мі­ста Лха­са у Ти­бе­ті. 1945 — уря­дЧе­хос ло­вач­чи­ни по­зба­вив етні­чних нім­ців та угор­ців пра­ва на отри­ма­н­ня че­хо­сло­ва­цько­го гро­ма­дян­ства. 1957 — під­ке­рів­ни­цтвом Сергія Ко­ро­льо­ва впер­ше за­пу­ще­но ра­дян­ську між­кон­ти­нен­таль­ну ба­лі­сти­чну ра­ке­ту Р-7. 2008 — по­мер Оле­ксандр Сол­же­ні­цин, ви­да­тний ро­сій­ський пи­сьмен­ник, но­бе­лів­ський ла­у­ре­ат, вкрай су­пе­ре­чли­ва по­стать. Він про­йшов шлях відза­кли­ків «жить не по лжи» й ви­зна­н­ня: «нет у нас, рус­ских, сил на им­пе­рию, и пусть она сва­ли­тся с на­ших плеч» до, на жаль, ім­пер­ських і шо­ві­ні­сти­чних за­кли­ків. На­ро­див­ся 1918 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.