Джон МАК­КЕЙН,

го­ло­ва Ко­мі­те­ту у спра­вах зброй­них сил се­на­ту США:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Хо­ча аме­ри­кан­ський на­род справ­ді спо­ді­ва­є­ться на кра­щі від­но­си­ни з Ро­сі­єю, на­справ­ді цей за­кон є ви­явом їхньо­го на­по­ля­га­н­ня на то­му, щоб ре­жим Пу­ті­на спла­тив ре­аль­ну ці­ну за на­па­ди на на­шу де­мо­кра­тію, по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни, оку­па­цію Кри­му та де­ста­бі­лі­за­цію Укра­ї­ни... Ва­жли­во, щоб пре­зи­дент від­по­від­ав бу­кві та ду­ху за­ко­ну і пов­ні­стю ви­ко­ну­вав йо­го по­ло­же­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.