69 бо­їв, 64 пе­ре­мо­ги

«Як­спортс­ме­ни, Кли­чки ста­ли ге­ро­я­ми для міль­йо­нів, бо пе­ре­ма­га­ли, ро­гра­ва­ли, па­да­ли, пі­ді­йма­ли­ся і да­лі пе­ре­ма­га­ли…» — Дми­тро Со­снов­ський

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Укра­їн­ський бо­ксер Во­ло­ди­мир Кли­чко від­мо­вив­ся від дво­бою- ре­ван­шу з бри­тан­цем Ен­то­ні Джо­шуа, яко­му про­грав у кві­тні, та ви­рі­шив за­вер­ши­ти спор­тив­ну кар’єру. Про це від по­ві­до­мив учо­ра, 3 сер­пня, на YouTubeка­на­лі. «У якийсь мо­мент жи­т­тя в си­лу рі­зних об­ста­вин ми по­вин­ні або хо­че­мо пе­ре­клю­чи­ти на­шу актив­ність і під­го­ту­ва­ти­ся до на­сту­пної гла­ви — до но­вих ви­кли­ків, ви­про­бу­вань, з яки­ми до­ве­де­ться зі­ткну­ти­ся. Оче­ви­дно, я не ви­ня­ток із пра­вил і за­раз при­йшла моя чер­га зро­би­ти це. Так, я ро­блю це з де­яким хви­лю­ва­н­ням, але я аб­со­лю­тно го­то­вий до но­вих ви­про­бу­вань. Я очі­кую і спо­ді­ва­ю­ся, що моя на­сту­пна кар’єра, яку я пла­ну­вав і па­ра­лель­но по­чав кіль­ка ро­ків то­му, бу­де хо­ча б та­кою ж успі­шною, як і по­пе­ре­дня», — ска­зав бо­ксер.

На сай­ті Klitschko Management Group (KMG) та­кож роз­мі­ще­но за­яву Во­ло­ди­ми­ра, в якій він за­зна­чає, що «сві­до­мо взяв кіль­ка ти­жнів для прийня­т­тя рі­ше­н­ня, щоб пе­ре­ко­на­ти­ся, що ми­ну­ло до­ста­тньо ча­су пі­сля бою на ста­діо­ні «Гем­блі». «Як лю­би­тель і про­фе­сій­ний бо­ксер я до­сяг всьо­го, про що мрі­яв, і те­пер хо­чу роз­по­ча­ти свою дру­гу кар’єру пі­сля спор­ту. Я б ні­ко­ли не по­ду­мав, що в ме­не бу­де та­ка три­ва­ла і не­ймо­вір­но успі­шна кар’єра в бо­ксі. Я ду­же вдя­чний за це. Спа­си­бі всім, хто зав­жди під­три­му­вав ме­не. Осо­бли­во моя сім’я, моя ко­ман­да і мої чи­слен­ні ша­ну­валь­ни­ки», — ци­тує Во­ло­ди­ми- ра Кли­чка сайт Klitschko Management Group (KMG). Управ­ля­ю­чий ди­ре­ктор KMG Бернд Бон­те від­зна­чив, що Во­ло­ди­мир Кли­чко зав­жди вка­зу­вав, що хо­че за­ли­ши­ти бокс, якщо у ньо­го біль­ше не бу­де мо­ти­ва­ції. «То­му це йо­го оста­то­чне рі­ше­н­ня», — за­явив Бон­те.

У свою чер­гу брат Во­ло­ди­ми­ра — мер Ки­є­ва і та­кож ко­ли­шній бо­ксер Ві­та­лій КЛИ­ЧКО на­пи­сав на сво­їй сто­рін­ці у Facebook: «Во­ло­дя прийняв рі­ше­н­ня. Він пе­ре­гор­тає сто­рін­ку. І пи­ше но­ву істо­рію».

— Рі­ше­н­ня ви­сту­па­ти чи не ви­сту­па­ти, хто б які дум­ки з цьо­го при­во­ду не ви­слов­лю­вав, при­ймає осо­би­сто спортс­мен. Сво­го ча­су Ві­та­лій ого­ло­сив про за­вер­ше­н­ня кар’єри, за­раз — Во­ло­ди­мир. Це — їхній ви­бір, і ми ма­є­мо під­три­ма­ти бра­тів і по­дя­ку­ва­ти їм за ті не­ймо­вір­ні емо­ції, які кра­ї­на, ці­лий світ пе­ре­жи­ли з ни­ми на рин­гах, — про­ко­мен­ту­вав «Дню» за­яву Во­ло­ди­ми­ра Кли­чка про за­вер­ше­н­ня кар’єри у спор­ті го­лов­ний тре­нер на­ціо­наль­ної збір­ної Укра­ї­ни з бо­ксу Дми­тро СО­СНОВ­СЬКИЙ. — Два бра­та-укра­їн­ця до­ся­гну­ли не­ймо­вір­но­го ре­кор­ду — по­за­би­ра­ли всі по­яси. По­тім де­ся­ти­лі­т­тя Во­ло­ди­мир сам три­мав чо­ти­ри най­пре­сти­жні­ші по­яси. Він зро­бив ду­же ба­га­то для спор­ту. За­раз ка­жуть у ЗМІ, що за­кін­чи­ла­ся епо­ха Кли­чка. На­справ­ді, во­на ні­ко­ли не за­кін­чи­ться, адже во­ни за­ли­ша­ю­ться ку­ми­ра­ми міль­йо­нів мо­ло­дих сер­дець у ці­ло­му сві­ті. У на­ціо­наль­ній збір­ній кра­ї­ни Во­ло­ди­мир Кли­чко, як і йо­го брат за­ли­ша­ю­ться не­ймо­вір­но по­ту­жним взір­цем і сти­му­лом для мо­ло­дих спортс­ме­нів. Це зір­ки сві­то­во­го мас­шта­бу, які спри­я­ли від­ро­джен­ню укра­їн­сько­го бо­ксу. Кли­чки зав­жди бу­ли во­ї­на­ми в рин­зі, де­мон­стру­ва­ли не­ймо­вір­ні ав­тор­ські сти­лі ве­де­н­ня бою, і все те, що во­ни за­во­ю­ва­ли в рин­зі, — все бу­ло за­слу­же­но. Во­ни ге­рої, бо ба­га­то і са­мо­від­да­но би­ли­ся — пе­ре­ма­га­ли, про­гра­ва­ли, па­да­ли, пі­ді­йма­ли­ся і да­лі пе­ре­ма­га­ли... На­ша на­ціо­наль­на збір­на з бо­ксу, тре­нер­ський штаб, пі­до­пі­чні дя­ку­ють Кли­чкам за те, що во­ни є в нас є і за­ли­ша­ю­ться ку­ми­ра­ми.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.