Від­крий сво­їй ба­бу­сі світ!

Кіль­ка ду­мок про «фо­то сто­лі­т­тя» з лі­тні­ми укра­їн­ка­ми, які ле­тять до Угор­щи­ни

Den (Ukrainian) - - День України - Підготувала Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Гру­па лі­тніх жі­нок у кві­тча­стих хус­тках го­ту­є­ться до по­льо­ту в ки­їв­сько­му ае­ро­пор­ту «Бо­ри­спіль». Цей зні­мок кіль­ка днів то­му за­по­стив у Facebook жур­на­ліст і бло­гер Сер­гій Гри­шин. «Ось що без­віз жи­во­тво­ря­щий робить. Баб­ці ле­тять у Бу­да­пешт», — на­пи­сав він. Зні­мок зі­брав май­же три ти­ся­чі лай­ків, ви­кли­кав со­тні ре­фле­ксій у со­цме­ре­жах, йо­го на­віть на­зва­ли «фо­то сто­лі­т­тя».

З’ясу­ва­лось, що лі­тні жін­ки є со­ліс­тка­ми фоль­клор­но­го ан­сам­блю «Бе­ре­ги­ня» із се­ла Ко­за­цьке Чер­ні­гів­ської обла­сті. Як по­ві­до­ми­ли на сай­ті ТСН, ві­до­ми­ми ї х зро­бив угор­ський му­зи­кант Мі­клош Бот, який зби­рає укра­їн­ський фоль­клор. Ко­ле­ктив мав взя­ти участь у фоль­клор­но­му фе­сти­ва­лі в Бу­да­пе­шті.

Ба­га­тьох ко­ри­сту­ва­чів со­цме­реж сві­тли­на зво­ру­ши­ла, лю­ди ба­жа­ли уча­сни­цям ан­сам­блю до­бре про­ве­сти час за кор­до­ном, а ко­гось си­ту­а­ція на­штов­хну­ла на сер­йо­зні роз­ду­ми. Так, жур­на­ліс­тка та му­зи­ко­зна­вець Га­ли­на БАБІЙ на­пи­са­ла у Facebook: «А чо­му всі до­зво­ля­ють со­бі на­зи­ва­ти їх ба­бу­ся­ми? І вік тут ні до чо­го. Це — дис­кри­мі­на­ція за со­ці­аль­ною озна­кою. Як на ме­не».

Шо­у­мен Дми­тро ЧЕКАЛКІН по­ді­лив­ся у со­цме­ре­жі: «Десь під та­ким фо­то був жарт. Ти­пу «ко­ли су­сід­ка роз­по­ві­ла, де в Єв­ро­пі ка­пу­ста де­шев­ше на 20 ко­пі­йок»... А я зга­дав, як 1994 ро­ку при­віз свою 83-рі­чну ба­бу­сю Оле­ну пів­ро­ку по­жи­ти в Ізра­ї­лі. Ми­лу­ю­чись рай­ським жи­т­тям ізра­їль­ських пен­сіо­не­рів у кі­бу­цах на бе­ре­зі Се­ред­зем­но­го мо­ря, во­на пла­ка­ла, зга­ду­ю­чи ре­а­лії укра­їн­ської ко­ле­кти­ві­за­ції — жа­хи Го­ло­до­мо­ру і ре­пре­сій».

Між ре­а­лі­я­ми Єв­ро­пи ХХ сто­лі­т­тя та Укра­ї­ни — прір­ва. За ра­дян­ських ча­сів на­ші лю­ди про­сто ви­жи­ва­ли і не мрі­я­ли про та­кі при­єм­но­сті, як по­їзд­ка за кор­дон. Чи гар­на су­кня або по­хід до ре­сто­ра­ну всі­єю ро­ди­ною... Тож го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» Ла­ри­са ІВШИНА «фо­то сто­лі­т­тя» про­ко­мен­ту­ва­ла так: «Як дав­но во­ни за­слу­жи­ли це при­ро­дне для ін­ших пра­во! За­мість то­го, щоб за­кли­ка­ти «схо­вай ба­бу­син па­спорт» — ду­ма­ли б, як від­кри­ти їм світ!». По­годь­тесь, чу­до­ва ідея. Від­кри­ва­ти світ ні­ко­ли не пі­зно, а ро­би­ти це за ру­ку з улю­бле­ним ону­ком — аб­со­лю­тно не стра­шно.

ФО­ТО З FACEBOOK-СТО­РІН­КИ СЕР­ГІЯ ГРИШИНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.