«День» ви­сту­пає дже­рель­ною ба­зою...»

До­не­цький уні­вер­си­тет іме­ні Сту­са отри­мав у по­да­ру­но­кар­хів пе­рі­о­ди­ки

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

Львів­ська аген­ція Perfect PR пред­ста­ви­ла До­не­цько­му на­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ту іме­ні Ва­си­ля Сту­са, що у Він­ни­ці, під­шив­ки все­укра­їн­ських мі­сце­вих га­зет, по­чи­на­ю­чи з 2013 ро­ку й до­ни­ні. Отри­ма­ні жур­на­ли та га­зе­ти («День», «Га­зе­та по-укра­їн­ськи», «Кра­ї­на», «Ви­со­кий За­мок», «Ра­ту­ша», «Львів­ська га­зе­та», «Львів­ська по­шта», «Ек­с­прес») ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть сту­ден­ти-жур­на­лі­сти, які до­слі­джу­ють су­ча­сні тен­ден­ції роз­ви­тку ві­тчи­зня­них дру­ко­ва­них ме­діа, а та­кож всі, хто ці­ка­ви­ться но­ві­тньою істо­рі­єю Укра­ї­ни, за­фі­ксо­ва­ною на га­зе­тних шпаль­тах. Збе­рі­га­ти­му­ться ви­да­н­ня в на­у­ко­вій бі­бліо­те­ці ви­шу, яка роз­та­шо­ва­на в йо­го го­лов­но­му кор­пу­сі. Но­ме­ри по­то­чно­го ро­ку — на ка­фе­дрі жур­на­лі­сти­ки.

«Цей ар­хів на­ді­йшов до нас аб­со­лю­тно без­ко­штов­но, йо­го вла­сни­ки на­віть опла­ти­ли по­што­ву пе­ре­сил­ку. На­ша ви­пу­скни­ця Ва­ле­рія Пе­че­ник за­раз пра­цює ре­да­ктор­кою у Льво­ві, і ді­зна­ла­ся від пар­тне­рів, які ви­му­ше­ні бу­ли змі­ни­ти офіс, що в но­во­му при­мі­щен­ні не бу­де мі­сця для ре­тель­но зі­бра­них ро­ка­ми га­зет. То­ді у неї з’яви­ла­ся ідея пе­ре­мі­сти­ти га­зе­ти до Аль­ма-ма­тер. За що ми ду­же вдя­чні, — ка­же стар­ший ви­кла­да­чка ка­фе­дри жур­на­лі­сти­ки Оле­на САМОЙЛЕНКО. — Адже су­ча­сна пе­рі­о­ди­ка в про­це­сі під­го­тов­ки май­бу­тніх жур­на­лі­стів не­об­хі­дна. На­ші сту­ден­ти ви­вча­ють кон­тент су­ча­сних ме­діа, зокре­ма, дру­ко­ва­них ви­дань — щоб зна­ти, про що, якою мо­вою, з яки­ми за­го­лов­ка­ми пи­шуть га­зе­тя­рі, які те­ми ви­сві­тлю­ють, як по­да­ють но­вин­ний та ана­лі­ти­чний кон­тент. На при­кла­дах за­галь­но­укра­їн­ських та мі­сце­вих ви­дань ми де­мон­стру­є­мо ви­ко­на­н­ня фун­кцій су­ча­сної жур- на­лі­сти­ки — від іде­о­ло­гі­чної до роз­ва­жаль­ної. Гар­ний при­клад у цьо­му де­мон­струє га­зе­та «День», яка, від­вер­то, ви­сту­пає дже­рель­ною ба­зою для кур­со­вих, ди­плом­них, ма­гі­стер­ських до­слі­джень. А го­лов­не, що га­зе­та «День» є при­кла­дом які­сно­го ві­тчи­зня­но­го ви­да­н­ня, яке фор­мує сві­то­гляд мо­ло­дої лю­ди­ни. Вва­жа­є­мо, що бу­ти гі­дним фа­хів­цем та гро­ма­дя­ни­ном і не чи­та­ти «День» не­мо­жли­во!»

До ви­му­ше­но­го пе­ре­мі­ще­н­ня уні­вер­си­тет зби­рав за­яв­ки ка­федр та пе­ред­пла­чу­вав за­яв­ле­ні ви­да­н­ня. Але ве­ли­че­зний ар­хів пе­рі­о­ди­ки за­ли­шив­ся у Донецьку, пе­ре­вез­ти йо­го до Він­ни­ці не бу­ло мо­жли­во­сті. Те­пер, отри­мав­ши у по­да­ру­нок під­шив­ки ві­тчи­зня­них ви­дань, сту­ден­ти ма­ти­муть но­вий ма­те­рі­ал для на­у­ко­во­го ана­лі­зу і до­слі­дже­н­ня, ка­жуть ви­кла­да­чі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.