«Ста­є­мо са­мо­до­ста­тні­ми»

У Дні­прі пе­ре­се­лен­ців та бій­ців АТО без­ко­штов­но на­вча­ти­муть бі­зне­су

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­ри­на БАРБА

Для пе­ре­се­лен­ців та де­мо­бі­лі­зо­ва­них бій­ців АТО стар­тує без­ко­штов­не на­вча­н­ня з ство­ре­н­ня та ве­де­н­ня успі­шно­го бі­зне­су. Про­ект «Вчи­мо­ся пра­цю­ва­ти на се­бе, бу­ду­є­мо вла­сний бі­знес, ста­є­мо са­мо­до­ста­тні­ми» ді­я­ти­ме у Дні­прі та Дні­пров­сько­му ра­йо­ні обла­сті про­тя­гом 10 мі­ся­ців. Про це по­ві­до­ми­ла ке­рів­ник ГО «Жі­но­чий ін­фор­ма­цій­но-ко­ор­ди­на­цій­ний центр» Окса­на МІРОШНИЧЕНКО під час прес-кон­фе­рен­ції у Дні­прі. Фі­нан­су­ва­н­ня про­гра­ми здій­сню­є­ться за під­трим­ки Фон­ду спри­я­н­ня де­мо­кра­тії По­соль­ства США в Укра­ї­ні.

«Цей про­ект є ло­гі­чним про­дов­же­н­ням низ­ки про­е­ктів Фон­ду спри­я­н­ня де­мо­кра­тії, які спря­мо­ва­ні на со­ці­аль­ну та еко­но­мі­чну ін­те­гра­цію вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб та де­мо­бі­лі­зо­ва­них бій­ців АТО до сус- піль­но­го жи­т­тя», — за­зна­чи­ла Окса­на Мірошниченко. У ме­жах про­е­кту ор­га­ні­за­то­ри пла­ну­ють про­ве­сти шість три­ден­них бі­знес-шкіл, які вклю­ча­ти­муть в се­бе тре­нін­ги з під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті та те­ма­ти­чний май­стер-клас. Та­кож під час ро­бо­ти про­е­кту та по йо­го за­вер­шен­ні уча­сни­ки ма­ти­муть мо­жли­вість отри­ма­ти кон­суль­та­цій­ний су­про­від з най­більш хви­лю­ю­чих пи­тань.

«Цей на­вчаль­ний курс вклю­ча­ти­ме ба­га­то кон­кре­тної, пра­кти­чної ін­фор­ма­ції що­до пра­во­во­го аспе­кту ве­де­н­ня бі­зне­су. До то­го ж ве­ли­ку кіль­кість ін­фор­ма­ції уча­сни­ки от- ри­ма­ють для ін­ди­ві­ду­аль­но­го ви­вче­н­ня » , — роз­по­ві­ла бі­знес- тре­нер, юрист ГО «Жі­но­чий ін­фор­ма­цій­но-ко­ор­ди­на­цій­ний центр» Оль­га ШУЛИК.

Крім то­го, у сі­чні бу­де про­ве­де­но кон­курс мі­ні- гран­тів для уча­сни­ків «Вчи­мо­ся пра­цю­ва­ти на се­бе, бу­ду­є­мо вла­сний бі­знес, ста­є­мо са­мо­до­ста­тні­ми». За­раз три­ває на­бір до пер­шої бі­знес-шко­ли, яка орі­єн­тов­но від­бу­де­ться у се­ре­ди­ні сер­пня. До уча­сті за­про­шу­ю­ться як пред­став­ни­ки ді­ю­чо­го бі­зне­су, так і ті, хто ли­ше пла­нує за­йма­ти­ся під­при­єм­ни­цтвом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.