«Бра­ти­сла­ва» від­ро­джу­є­ться!

Про­філь­на ко­мі­сія Ки­їв­ра­ди на­ре­шті схва­ли­ла про­ект рі­ше­н­ня, згі­дно з яким ко­му­наль­ний кі­но­те­атр, що роз­та­шо­ва­ний на ки­їв­ській Обо­ло­ні, ста­не ба­га­то­фун­кціо­наль­ним куль­ту­ро­ло­гі­чним за­кла­дом

Den (Ukrainian) - - День України - Ми­ко­ла ГРИЦЕНКО

Зав­дя­ки ре­а­лі­за­ції цьо­го про­е­кту на за­са­дах дер­жав­но-при­ва­тно­го пар­тнер­ства ме­шкан­ці Обо­ло­ні змо­жуть отри­ма­ти онов­ле­ну су­ча­сну бу­дів­лю з роз­ши­ре­ним на­бо­ром фун­кцій: від пе­ре­гля­ду кі­но в мо­дер­ні­зо­ва­но­му за­лі з су­ча­сним обла­дна­н­ням до під­трим­ки сво­їх ін­но­ва­цій­них про­е­ктів у сфе­рі ви­со­ких те­хно­ло­гій. Ча­сти­ну при­мі­щень кі­но­те­а­тру бу­де пе­ре­да­но для ство­ре­н­ня Цен­тру роз­ви­тку су­ча­сних ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій, стар­та­пів та під­при­єм­ни­цтва, зокре­ма со­ці­аль­но­го ко­вор­кін­гу з піль­го­ви­ми мі­сця­ми для обда­ро­ва­ної мо­ло­ді, ла­бо­ра­то­рій, ство­ре­н­ня кре­а­тив­но­го про­сто­ру, на­вчаль­них ау­ди­то­рій для осві­тніх про­грам то­що. Со­ці­аль­ну фун­кцію за­кла­ду бу­де збе­ре­же­но.

Де­пу­тат Ки­їв­ра­ди, лі­дер гро­мад­ської кам­па­нії «Вря­ту­ва­ти Бра­ти­сла­ву» та акти­віс­тка БФ спри­я­н­ня іні­ці­а­ти­вам га­зе­ти «День» Ган­на СВИРИДЕНКО, за­зна­чи­ла, що во­на як де­пу­тат і ме­шкан­ка Обо­ло­ні пра­гне, щоб її рі­дний ра­йон став при­кла­дом су­ча­сних ін­но­ва­цій не ли­ше для сто­ли­ці, а й усі­єї Укра­ї­ни. А ін­ші гро­ма­ди вчи­ли­ся за­хи­ща­ти спіль­не май­но, не до­во­дя­чи йо­го до руй­на­ції, все­ля­ю­чи но­ве, су­ча­сне ди­ха­н­ня».

Не­за­ба­ром про­ект рі­ше­н­ня бу­де вне­се­но до се­сій­ної за­ли Ки­їв­ра­ди. І якщо де­пу­та­ти під­три­ма­ють йо­го, то пів­то­ра­рі­чна бо­роть­ба обо­лон­ської гро­ма­ди за від­нов­ле­н­ня ро­бо­ти кі­но­те­а­тру «Бра­ти­сла­ви» на­ре­шті за­кін­чи­ться успі­хом. На­га­ду­є­мо, що «День» весь цей час три­мав на пуль­сі си­ту­а­цію з по­вер­не­н­ня онов­ле­ної «Бра­ти­сла­ви» ки­я­нам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.