Сан­кції про­ти РФ на­бу­ли чин­но­сті

«Ухва­ле­н­ня цьо­го за­ко­ну під­ви­щує еко­но­мі­чну пла­ту Мо­скви за її агре­сію в Укра­ї­ні», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

По­за­вчо­ра уве­че­рі пре­зи­дент США До­нальд Трамп під­пи­сав за­кон (H.R.3364 — Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (Про­ти­дія су­пер­ни­кам США че­рез сан­кції), який пе­ред­ба­чає по­си­ле­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії за ане­ксію Кри­му і агре­сію на схо­ді Укра­ї­ни. При цьо­му гла­ва Бі­ло­го до­му зро­бив де­я­кі за­сте­ре­же­н­ня що­до цьо­го за­ко­ну, який, за йо­го сло­ва­ми, має сер­йо­зні не­до­лі­ки, оскіль­ки ося­гає на пов­но­ва­же­н­ня ви­ко­нав­чої вла­ди. Трамп та­кож ви­сло­вив спо­ді­ва­н­ня, що «Кон­грес не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме цей за­кон, щоб за­ва­ди­ти на­шій ва­жли­вій ро­бо­ті з єв­ро­пей­ськи­ми со­ю­зни­ка­ми із ви­рі­ше­н­ня кон­флі­кту в Укра­ї­ні».

■ По­ки що не бу­ло ре­а­кції ро­сій­сько­го лі­де­ра Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на на цей крок аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та. Тим ча­сом на вступ цьо­го за­ко­ну в си­лу від­ре­а­гу­вав прем’єр­мі­ністр РФ Дми­тро Ме­две­дєв. «Сан­кцій­ний ре­жим ко­ди­фі­ко­ва­но і він бу­де збе­рі­га­ти­ся де­ся­ти­лі­т­тя­ми, якщо не ста­не­ться якесь ди­во. При­чо­му він бу­де жорс­ткі­ший від за­ко­ну Дже­ксо­на — Ве­ні­ка, бо но­сить все­ося­жний ха­ра­ктер і не мо­же бу­ти від­кла­де­ний спе­ці­аль­ни­ми роз­по­ря­дже­н­ня­ми пре­зи­ден­та без зго­ди Кон­гре­су», — на­пи­сав він на сво­їй сто­рін­ці у Facebook.

■ Го­ло­ва ко­мі­те­ту Се­на­ту США у спра­вах зброй­них сил Джон Мак­кейн на­го­ло­сив, що за­кон про но­ві сан­кції про­ти РФ, Іра­ну і Пів­ні­чної Ко­реї по­дає силь­ний си­гнал, що Спо­лу­че­ні Шта­ти при­тя­га­ти­муть кра­ї­ни до від­по­від­аль­но­сті за агре­сив­ну і де­ста­бі­лі­зу­ю­чу по­ве­дін­ку. «Цей за­кон дій­сно пред­став­ляє на­по­ле­гли­вість у то­му, що Во­ло­ди­мир Пу­тін і йо­го ре­жим по­вин­ні пла­ти­ти ре­аль­ну ці­ну за на­пад на на­шу де­мо­кра­тію, по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни, оку­па­цію Кри­му і де­ста­бі­лі­за­цію Укра­ї­ни», — йде­ться у за­яві, яка роз­мі­ще­на на сай­ті се­на­то­ра.

■ «День» уже пи­сав у ма­те­рі­а­лі «Еко­но­мі­чна гар­ро­та» і від­по­відь Крем­ля» (https://day.kyiv.ua/uk/ article/den-planety/ekonomichnagarrota-i-vidpovid-kremlya) за 1 сер­пня про еко­но­мі­чні на­слід­ки для Ро­сії за­про­ва­дже­н­ня но­вих більш жорс­тких сан­кцій. Зокре­ма, як від­зна­чив пре­зи­дент Цен­тру гло­ба­лі­сти­ки «Стра­те­гія XXI» Ми­хай­ло ГОНЧАР, «но­ві обме­же­н­ня сто­су­ю­ться ще біль­шо­го ско­ро­че­н­ня по­ста­вок но­ві­тніх те­хно­ло­гій і обла­дна­н­ня, а та­кож об­ся­гів фі­нан­су­ва­н­ня та ін­ве­сту­ва­н­ня на про­е­кти з роз­ши­ре­н­ня ви­до­бу­тку енер­го­но­сі­їв у Ро­сії». А це, за йо­го сло­ва­ми, озна­чає за­кри­т­тя всіх пер­спе­ктив­них про­е­ктів з ви­до­бу­тку енер­го­но­сі­їв у Ро­сії, що «б’є по на­ма­га­н­ням Ро­сії на­ро­щу­ва­ти весь ви­до­був­ний та від­по­від­но екс­порт­ний по­тен­ці­ал».

■ Ро­сій­ський жур­на­ліст Се­мен Но­во­пруд­ський звер­тає ува­гу на те, яких мо­жли­во­стей по­збав­ля­є­ться Ро­сія із за­про­ва­дже­н­ням но­вих сан­кцій. «Роз­ши­ре­но ко­ло га­лу­зей, у які не мо­жна по­став­ля­ти те­хно­ло­гії, зокре­ма, йо­го роз­ши­ре­но на ме­та­лур­гію. І не мо­жна аме­ри­кан­ським ком­па­ні­ям бра­ти участь у по­ді­бних про­е­ктах. Не мо­жна ін­ве­сту­ва­ти в ро­сій­ську еко­но­мі­ку і ку­пу­ва­ти май­но ро­сій­ських ком­па­ній у ра­зі, якщо пе­ред­ба­ча­ю­ться ін­ве­сти­ції у по­над 10 млн до­ла­рів на рік», — за­зна­чив він в ін­терв’ю «Ра­дио Сво­бо­да».

■ На­га­да­є­мо, що за­кон ско­ро­чує ма­кси­маль­ний тер­мін рин­ко­во­го фі­нан­су­ва­н­ня ро­сій­ських бан­ків, що зна­хо­дя­ться під сан­кці­я­ми, до 14 днів, а для ком­па­ній на­фто­га­зо­во­го се­кто­ра — до 30 днів. Та­кож пре­зи­дент США мо­же за­сто­су­ва­ти сан­кції до осіб, які ма­ють на­мір вкла­сти в бу­дів­ни­цтво ро­сій­ських екс­порт­них тру­бо­про­во­дів по­над $5 млн на рік або $1 млн одно­ра­зо­во.

■ За­кон ви­ма­гає від фі­нан­со­вої роз­від­ки Спо­лу­че­них Шта­тів про­тя­гом 180 днів на­да­ти всі ві­до­мо­сті про акти­ви ро­сій­сько­го ке­рів­ни­цтва, що зна­хо­дя­ться на За­хо­ді. За­кон зо­бов’язує пре­зи­ден­та США за­зда­ле­гідь узго­джу­ва­ти з Кон­гре­сом бу­дья­ке пом’якше­н­ня або ска­су­ва­н­ня сан­кцій. Гла­ва Бі­ло­го до­му не змо­же зня­ти обме­жу­валь­ні за­хо­ди осо­би­стим ука­зом, як це бу­ло ра­ні­ше.

■ Го­ло­ва Єв­ра­зій­сько­го цен­тру Ді­ну Па­три­чіу при Атлан­ти­чній Ра­ді США, екс-по­сол США в Укра­ї­ні Джон ГЕРБСТ у ко­мен­та­рі «Дню» від­зна­чив: «До­бре, що пре­зи­дент під­пи­сав за­ко­но­про­ект про сан­кції, тим са­мим він вво­дить йо­го в дію, хо­ча і при цьо­му кри­ти­кує де­я­кі йо­го аспе­кти». На дум­ку екс­пер­та, у за­яві Трам­па що­до не­до­ско­на­ло­сті цьо­го за­ко­ну не­має ні­чо­го не­зви­чно­го, бо жо­ден пре­зи­дент не ба­жає, щоб Кон­грес вжи­вав за­хо­ди, які обме­жу­ють йо­го гну­чкість. Ра­зом з тим пан Гербст під­кре­слив: «Ухва­ле­н­ня цьо­го за­ко­но­про­е­кту під­ви­щує еко­но­мі­чну пла­ту Мо­скви за її агре­сію в Укра­ї­ні і з ча­сом це ускла­днить про­ве­де­н­ня Крем­лем вій­ни».

■ Що­до кри­ти­ки США єв­ро­пей­ця­ми у зв’яз­ку з ухва­ле­н­ня цьо­го за­ко­ну без кон­суль­та­цій з ЄС, то, на дум­ку па­на Герб­ста, на­вряд чи ЄС по­слі­дує за при­кла­дом США. «Де­я­кі го­ло­си в Ні­меч­чи­ні та Брюс­се­лі, — про­дов­жує він, — ви­сло­ви­ли не­вдо­во­ле­н­ня цій одно­сто­рон­ній акції Спо­лу­че­них Шта­тів. Ча­сти­на цьо­го не­вдо­во­ле­н­ня бу­ла пов’ яза­на з пе­ре­шко­да­ми для ре­а­лі­за­ції Nordstream II, які ви­ни­ка­ють у зв’яз­ку з за­про­ва­дже­н­ням но­вих сан­кцій. Однак, ці­ка­вим є те, що у за­яві ре­чни­ка кан­цле­ра Мер­кель це не­вдо­во­ле­н­ня бу­ло при­глу­ше­но. У будь-яко­му ви­пад­ку, бу­ло б до­ціль­но, щоб США про­дов­жу­ва­ли ко­ор­ди­ну­ва­ти по­лі­ти­ку сан­кцій у ті­сній спів­пра­ці з ЄС».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.