Та­єм­ни­ці бла­ки­тно­го га­зу

Ви­мо­га НАК про ком­пен­са­цію спец­зо­бов’язань мо­же обер­ну­ти­ся но­вим під­ви­ще­н­ням та­ри­фів — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Еко­но­мі­ка - Ві­та­лій КНЯ­ЖАН­СЬКИЙ, «День»

Умі­ру «вдо­ско­на­ле­н­ня» сі­мей­но­го пра­ва, ми, схо­же, по­сту­по­во при­йде­мо до то­го, що ма­ло­лі­тні ді­ти по­чнуть су­ди­ти­ся з ба­тька­ми, ко­трі від­мо­ви­ли їм, на­при­клад, у при­дбан­ні упо­до­ба­ної ігра­шки. У ма­те­рі­аль­но­му пра­ві ми вже, зда­є­ться, під­ня­ли­ся на цю «вер­ши­ну». 19 ли­пня Ка­бмін Укра­ї­ни в Окру­жно­му адмі­ні­стра­тив­но­му су­ді Ки­є­ва про­грав НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни». Суд зо­бов’язав уряд, що є за­снов­ни­ком і вла­сни­ком «На­фто­га­зу», ви­ко­на­ти по­ло­же­н­ня За­ко­ну «Про ри­нок при­ро­дно­го га­зу» — ви­зна­чи­ти дже­ре­ла фі­нан­су­ва­н­ня та по­ря­док ви­зна­че­н­ня ком­пен­са­ції для суб’єктів рин­ку при­ро­дно­го га­зу, на яких по­кла­де­но спе­ці­аль­ні зо­бов’яза­н­ня (PSO), шля­хом вне­се­н­ня від­по­від­них змін до уря­до­вої по­ста­но­ви від 22 бе­ре­зня 2017 ро­ку.

■ В уря­ді ви­зна­ють, що у зв’яз­ку з кам­па­ні­єю від­пу­сток йо­го юри­сти про­сто про­ґа­ви­ли цю спра­ву, і по­ква­пли­во го­ту­ють апе­ля­цію. Але, ду­ма­є­ться, що по­мил­ка, за ве­ли­ким ра­хун­ком, бу­ла допу­ще­на ще в хо­ді під­го­тов­ки й ухва­ле­н­ня на­зва­но­го за­ко­ну. Тим ча­сом ві­це-прем’єр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир КІ­СТІОН спро­бу­вав про­сто при­со­ро­ми­ти «На­фто­газ». «Уряд Укра­ї­ни спо­від­ає ство­ре­н­ня рин­ко­вих умов у се­гмен­ті по­ста­чань бла­ки­тно­го па­ли­ва для на­се­ле­н­ня, — ци­ту­ва­ла ві­це-прем’єра йо­го прес-слу­жба на уря­до­во­му пор­та­лі і ра­зом з тим за­кли­кає «На­фто­газ» до то­ле­ран­тно­сті: отри­му­ва­ти над­при­бу­тки за ра­ху­нок най­більш не­за­хи­ще­них верств на­се­ле­н­ня не­д­опу­сти­мо».

■ Кі­стіон пе­ре­ко­на­ний, що на­яв­ний рі­вень при­бу­тку НАК «ро­бить не­мо­жли­вою ви­пла­ту будь-якої ком­пен­са­ції ком­па­нії за по­ста­ча­н­ня при­ро­дно­го га­зу на­се­лен­ню за так зва­ною спе­ці­аль­ною ці­ною. Ком­па­нія, за йо­го сло­ва­ми, не не­се яки­хне­будь еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ва­них зби­тків від по­кла­да­н­ня на неї зо­бов’яза­н­ня по­став­ля­ти газ на­се­лен­ню за спе­ці­аль­ною ці­ною — 4,942 ти­ся­чі гри­вень за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів. Ві­це-прем’єр на­га­дав, що чи­стий при­бу­ток «На­фто­га­зу» 2016 ро­ку склав 22,5 мі­льяр­да гри­вень, що, на йо­го дум­ку, не свід­чить про не­об­хі­дність якої-не­будь ком­пен­са­ції за по­ста­ча­н­ня га­зу в рам­ках спец­зо­бов’язань.

■ «На ета­пі ре­фор­му­ва­н­ня укра­їн­ської еко­но­мі­ки, ре­зуль­та­том яко­го по­вин­но ста­ти зро­ста­н­ня до­хо­дів гро­ма­дян, по­кла­да­н­ня на «На­фто­газ» спе­ці­аль­них обов’яз­ків є ви­прав­да­ним кро­ком уря­ду. А ком­пен­са­ція при та­ко­му рів­ні при­бу­тку про­сто не­мо­жли­ва», — пе­ре­ко­нує Кі­стіон. Не ви­пад­ко­во в по­ві­дом­лен­ні на­во­дя­ться да­ні про стру­кту­ру тор­гів­лі га­зом, у якій 95% при­па­дає на по­ста­ча­н­ня га­зу на­се­лен­ню (за PSO), 4% — бю­дже­тним ор­га­ні­за­ці­ям і 1% ( на рин­ко­вих умо­вах) — про­ми­сло­во­сті. «На­фто­газ Укра­ї­ни» як окре­ма юри­ди­чна осо­ба 2016 ро­ку отри­мав чи­стий при­бу­ток 26,529 мі­льяр­да гри­вень про­ти 27,749 мі­льяр­да гри­вень чи­сто­го зби­тку 2015 ро­ку. Кон­со­лі­до­ва­ний при­бу­ток гру­пи НАК склав 2016 ро­ку 22,532 мі­льяр­да гри­вень про­ти 35 мі­льяр­дів гри­вень чи­сто­го зби­тку ро­ком ра­ні­ше.

■ За під­сум­ка­ми 2016 ро­ку при­бу­тко­ви­ми для «На­фто­га­зу» бу­ли се­гмен­ти транс­пор­ту­ва­н­ня і роз­по­ді­лу га­зу (26 мі­льяр­дів гри­вень), ви­до­бу­тку га­зу (15,3 мі­льяр­да гри­вень), на­фто­пе­ре­роб­ки (1,7 мі­льяр­да гри­вень) і транс­пор­ту­ва­н­ня на­фти (1,6 мі­льяр­да гри­вень). Ра­зом із тим тор­гів­ля га­зом при­не­сла ком­па­нії зби­тки у роз­мі­рі 3,5 мі­льяр­да гри­вень. Зби­тко­ви­ми бу­ли та­кож ви­до­бу­ток на­фти та га­зо­кон­ден­са­ту (6,8 мі­льяр­да гри­вень) і збе­рі­га­н­ня га­зу (1,6 мі­льяр­да гри­вень). При цьо­му ви­тра­ти за су­до­ви­ми по­зо­ва­ми, а та­кож ча­сти­на зби­тків від ко- ли­ва­н­ня кур­су грив­ні та ін­ші ви­тра­ти гру­пи, які не роз­по­ді­ля­ю­ться на опе­ра­цій­ні се­гмен­ти, скла­ли 11,9 мі­льяр­да гри­вень.

■ Що­прав­да, яко­гось ро­зу­мі­н­ня на­ве­де­ні ци­фри в цю су­пе­ре­чку не вно­сять. У ко­мен­та­рі «Дню» екс-мі­ністр енер­ге­ти­ки Сер­гій ЄР­МІ­ЛОВ ска­зав: «На­фто­газ» то по­ві­дом­ляє про де­ся­тки мі­льяр­дів гри­вень при­бу­тків, які з’яви­ла­ся не­зро­зумі­ло звід­ки, а пе­ред цим він 200 з га­ком мі­льяр­дів «ка­чнув» із бю­дже­ту за остан­ні де­кіль­ка ро­ків. Жо­дної про­зо­ро­сті в га­зо­вих та­ри­фах не­має. Ми як спо­жи­ва­чі, зві­сно, на бо­ці Кі­стіо­на. Але ж він не про­ста лю­ди­на, а ві­це-прем’єр уря­ду: не­хай за­без­пе­чить про­зо­ру для гро­мад­сько­сті ро­бо­ту «На­фто­га­зу». І то­ді ми як пла­тни­ки по­да­тків теж змо­же­мо ма­ти свою дум­ку з цьо­го пи­та­н­ня. А по­ки вер­сії мо­жуть бу­ти аб­со­лю­тно рі­зні. У ка­ла­му­тній во­ді, а в на­шо­му ви­пад­ку — бла­ки­тно­му га­зі, ба­га­то що мо­же від­бу­ва­ти­ся не­по­мі­тно для не­о­бі­зна­них».

■ Екс­перт із пи­тань енер­ге­ти­ки Юрій КО­РОЛЬ­ЧУК знає де­які га­зо­ві та­єм­ни­ці. Він вва­жає, що, су­дя­чись із Ка­бмі­ном, «На­фто­газ» хо­че «обна­ли­чить» зо­бов’яза­н­ня вла­ди та дві­чі, як афе­рист в анек­до­ті, отри­ма­ти гро­ші в ка­сі. За сло­ва­ми Ко­роль­чу­ка, ця ком­пен­са­ція, фа­кти­чно енер­го­су­бвен­ція, про­пи­са­на у фін­пла­ні «На­фто­га­зу», і її пов­ні­стю опла­чує бю­джет. Ці на­ван­та­же­н­ня не ля­га­ють на «На­фто­газ». 2016-го во­ни скла­ли май­же 36 мі­льяр­дів гри­вень, а цьо­го ро­ку мо­жуть до­сяг­ти 46 мі­льяр­дів гри­вень.

■ «І ось, вла­сне, чо­го хо­че «На­фто­газ», — роз’яснює екс­перт, — щоб ці гро­ші бу­ли, умов­но ка­жу­чи, пе­ре­ве­де­ні в го­тів­ку та на­прав­ле­ні на йо­го ра­хун­ки. Щоб це бу­ли не суб­си­дії та до­та­ції, які хо­дять бю­дже­том. Тоб­то їх ні­хто не отри­мує жи­ви­ми гро­ши­ма — ні на­се­ле­н­ня, ні обл­га­зи, ні те­пло­ко­мун­енер­го. Во­ни ви­йшли з Мін­фі­ну і по­вер­ну­ли­ся зно­ву в Мін­фін. Їх ні­хто не три­мав у ру­ках. А «На­фто­газ» хо­че їх по­три­ма­ти, і «сут­тє­во» по­три- ма­ти. То­му що су­ма енер­го­су­бвен­цій на цей рік — 46 мі­льяр­дів гри­вень. «То­му по­трі­бно ро­зу­мі­ти, що дер­жа­ва ви­ко­нує свої зо­бов’яза­н­ня, во­на жо­дним чи­ном не уни­кає цьо­го пи­та­н­ня», — ре­зю­мує екс­перт.

■ З дру­го­го бо­ку, за­ува­жує Ко­роль­чук, згі­дно із за­ко­ном про ри­нок при­ро­дно­го га­зу, «На­фто­газ» має пра­во по­да­ва­ти до су­ду і ви­ма­га­ти ком­пен­са­ції. Але це ли­ше йо­го пра­во. Він не мо­же роз­гля­да­ти це як зо­бов’яза­н­ня уря­ду. Біль­ше то­го, по­трі­бно ро­зу­мі­ти, що дер­жа­ва, бю­джет пов­ні­стю за­кри­ва­ють рі­зни­цю в ці­ні. Всі ро­зу­мі­ють: якщо ра­ху­нок при­хо­дить, на­при­клад, на дві ти­ся­чі гри­вень, а лю­ди­на пла­тить ли­ше ти­ся­чу, то ре­шту гро­шей пла­тить дер­жа­ва, а не «На­фто­газ». Але він хо­че ці гро­ші ще й мо­не­ти­зу­ва­ти, на кшталт то­го, як пла­ну­є­ться мо­не­ти­зу­ва­ти суб­си­дії, за­оща­дже­ні на­се­ле­н­ням. Ко­роль­чук на­зи­ває це пра­гне­н­ня «зло­чин­ним».

■ У «На­фто­га­зі» рі­ше­н­ня су­ду, зві­сно, ві­та­ють. «По­то­чна си­сте­ма спец­зо­бов’язань ство­рює на­дмір­ні обме­же­н­ня в ро­бо­ті рин­ку та на­дає не­о­б­ґрун­то­ва­ні пе­ре­ва­ги по­се­ре­дни­кам — обло­газ­збу­там, біль­шість із яких кон­тро­лює Дми­тро Фір­таш. Ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що рі­ше­н­ня су­ду спри­я­ти­ме при­ве­ден­ню її (си­сте­ми) у від­по­від­ність з ви­мо­га­ми єв­ро­пей­сько­го За­ко­ну «Про ри­нок при­ро­дно­го га­зу». Це на­бли­зить ство­ре­н­ня рин­ку га­зу в се­гмен­ті по­ста­чань для на­се­ле­н­ня», — ствер­джує ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор «На­фто­га­зу» Юрій ВІ­ТРЕН­КО.

■ «Згі­дно з бу­квою за­ко­ну, НАК «На­фто­газ» по­дав аб­со­лю­тно об­ґрун­то­ва­ний по­зов, — на­го­ло­шує ди­ре­ктор енер­ге­ти­чних про­грам Цен­тру сві­то­вої еко­но­мі­ки та між­на­ро­дних від­но­син НА­НУ Ва­лен­тин ЗЕМ­ЛЯН­СЬКИЙ. — Справ­ді, у за­ко­ні про ри­нок га­зу та­ка ком­пен­са­ція пе­ред­ба­че­на для по­ста­чаль­ни­ка по­слуг. Ко­ли ж іде­ться про дух за­ко­ну, то тут ми опи­ня­є­мо­ся в си­ту­а­ції со­ці­аль­но-еко­но­мі­чної на­пру­же­но­сті, яка існує на сьо­го­дні в кра­ї­ні. Ми ро­зу­мі­є­мо, що ста­ло­ся де­ся­ти­ра- зо­ве збіль­ше­н­ня та­ри­фів, і на тлі цьо­го «На­фто­газ» ви­ма­гає ще й ком­пен­са­ції з бю­дже­ту, який і так, вла­сне, ком­пен­сує йо­му у ви­гля­ді суб­си­дій під­ви­ще­ні та­ри­фи».

■ Екс­перт упев­не­ний: оскіль­ки біль­шість до­мо­го­спо­дарств сьо­го­дні не в змо­зі опла­чу­ва­ти та­ри­фи, про що свід­чить об­сяг суб­си­дій, то ком­пен­са­ції «На­фто­га­зу» бу­дуть до­да­тко­вим на­ван­та­же­н­ням на дер­жав­ний бю­джет. Але Зем­лян­ський зва­жає і на ін­ший ва­рі­ант. За йо­го сло­ва­ми, су­до­вий по­зов «На­фто­га­зу» про­ти уря­ду мо­же бу­ти го­лов­ним чи­ном на­прав­ле­ний на те, щоб об­ґрун­ту­ва­ти про­по­зи­цію про під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на газ на 19%, яку за­бло­ку­вав Ка­бмін.

■ От­же, по­бу­то­ві спо­жи­ва­чі, цьо­го ра­зу ра­зом із уря­дом, не без по­бо­ю­вань че­ка­ти­муть рі­ше­н­ня Апе­ля­цій­но­го су­ду. Во­се­ни в кра­ї­ні хо­чуть під­ня­ти пен­сії, і якщо до цьо­го мо­мен­ту зно­ву по­до­рож­чає газ, то со­ці­аль­ний ефект дов­го­ж­да­ної ре­фор­ми бу­де зве­де­ний до ну­ля. Це — для гро­ма­дя­ни­на. А на уряд ра­но чи пі­зно че­ка­ють ви­бо­ри. Чи змо­жуть пар­тії, які ні­би­то ство­рю­ють фа­кти­чно не на­яв­ну ко­а­лі­цію, їх ви­гра­ти пі­сля ще одно­го під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на газ, те­пло і га­ря­чу во­ду?

«Ре­мон­ти й об­слу­го­ву­ва­н­ня ми ви­ко­на­ли на 24%, ді­а­гно­сти­ку — на 35%, ка­пі­таль­ні ін­ве­сти­ції — на 14%. За ті п’ять мі­ся­ців, які за­ли­ши­ли­ся, фі­зи­чно ви­ко­на­ти ро­бо­ти, пе­ред­ба­че­ні рі­чни­ми про­гра­ма­ми, не­мо­жли­во», — за­явив учо­ра жур­на­лі­стам звіль­не­ний за рі­ше­н­ням ке­рів­ни­цтва НАК «На­фто­газ» те­пер уже екс-ві­це-пре­зи­дент і екс-го­лов­ний ін­же­нер «Укр­транс­га­зу» Ігор БУ­РАК. При­чи­на від­став­ки, за йо­го сло­ва­ми, — в то­му, що «На­фто­газ» не фі­нан­сує ці ро­бо­ти. Своє звіль­не­н­ня Бу­рак пов’язує з тим, що він по­ві­до­мив на­ве­де­ні ви­ще да­ні на на­ра­ді в РН­БО. Він не ви­клю­чив, що від­мо­ва фі­нан­су­ва­ти під­го­тов­ку ГТС до зи­ми по­ясню­є­ться не­ві­рою ке­рів­ни­цтва НАК у по­зи­тив­не для Укра­ї­ни рі­ше­н­ня Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жу що­до су­пе­ре­чки про тран­зит.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.