Про­те­сту­валь­ни­ків за­кли­ка­ли... до са­мо­ор­га­ні­за­ції

По­тер­пі­лих від жи­тло­во­їа­фе­ри хо­чуть зму­си­ти бу­ду­ва­ти еле­ктро­ме­ре­жі

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ме­шкан­ці бу­дин­ків, по­бу­до­ва­них за­три­ма­ним рік то­му за мо­жли­ві жи­тло­ві афе­ри Ана­то­лія Вой­це­хов­сько­го, в се­ре­ду уве­че­рі пе­ре­кри­ли Хар­ків­ське шо­се че­рез від­клю­че­н­ня еле­ктро­енер­гії. Вран­ці до них ви­йшов на­чаль­ник управ­лі­н­ня жи­тло­во­ко­му­наль­ної по­лі­ти­ки КМДА Оле­ксандр Ма­ли­хін. І, ма­буть, не за­до­воль­нив. На­то­мість про­те­сту­валь­ни­ки отри­ма­ли по­ра­ду у «Фейс­бу­ці» від на­ро­дно­го де­пу­та­та, ра­дни­ка ме­ра сто­ли­ці Дми­тра Бі­ло­цер­ків­ця: «Мі­сто в та­ких ви­пад­ках на­да­ва­ло і на­да­ва­ти­ме рі­зно­сто­рон­ню під­трим­ку, але не має пра­ва спла­ти­ти під­клю­че­н­ня до бу­дин­ків, які у ньо­го не на ба­лан­сі. Обду­ре­ним вкла­дни­кам не­об­хі­дно зайня­ти­ся са­мо­ор­га­ні­за­ці­єю, ски­ну­ти­ся і до­бу­ду­ва­ти еле­ктро­ме­ре­жі», — по­ста­вив зав­да­н­ня Бі­ло­цер­кі­вець, не пе­ре­йма­ю­чись від­по­від­я­ми на спра­ве­дли­ві за­пи­та­н­ня до вла­ди, що на­ко­пи­чи­ли­ся у жи­те­лів бу­дин­ків. Як по­ві­до­ми­ли в КДМА, еле­ктри­ка в бу­дин­ки під­клю­ча­є­ться.

ФО­ТО УНІАН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.