Дер­жа­ва на­вчи­ла­ся бу­ду­ва­ти?

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Дер­жав­на «Бу­ді­вель­на ком­па­нія «Укр­буд» (Ки­їв), що вхо­дить до Укра­їн­ської дер­жав­ної бу­ді­вель­ної кор­по­ра­ції «Укр­буд», у кві­тні—черв­ні 2017 ро­ку збіль­ши­ла чи­стий при­бу­ток у 1,6 ра­зу по­рів­ня­но з кві­тнем—черв­нем 2016 ро­ку — май­же до 4,4 міль­йо­на гри­вень. Її чи­стий до­хід та­кож ви­ріс у 1,6 ра­зу і ста­но­вив 160 міль­йо­нів. Опе­ра­цій­ний при­бу­ток ком­па­нії збіль­шив­ся у 2,2 ра­зи і пе­ре­ви­щив 7,8 міль­йо­на. Не­роз­по­ді­ле­ний при­бу­ток ком­па­нії з по­ча­тку 2017 ро­ку до кін­ця черв­ня збіль­шив­ся на 9,7% — до 15,7 міль­йо­на гри­вень. При цьо­му су­мар­на де­бі­тор­ська за­бор­го­ва­ність БК «Укр­буд» за пер­ше пів­річ­чя 2017 ро­ку зни­зи­лась на 36,1% по­рів­ня­но з кін­цем 2016 ро­ку і ста­но­ви­ла по­над 168,8 міль­йо­на гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.