На пе­ре­вір­ку зго­ден, але щоб швид­ко

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­ністр фі­нан­сів Оле­ксандр Да­ни­люк оскар­жив ви­зна­че­н­ня су­ду про йо­го по­за­пла­но­ву по­да­тко­ву пе­ре­вір­ку, вва­жа­ю­чи йо­го не­за­кон­ним, але во­дно­час звер­нув­ся до Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби з про­ха­н­ням не­гай­но про­ве­сти та­ку пе­ре­вір­ку для зня­т­тя всіх пи­тань. «Вра­хо­ву­ю­чи ре­зо­нан­сність спра­ви, про­шу ДФС роз­по­ча­ти пе­ре­вір­ку не­гай­но і за­кін­чи­ти її в якнай­ко­ро­тші тер­мі­ни. Це не­об­хі­дно для то­го, щоб не допу­сти­ти де­ста­бі­лі­за­ції на­пе­ре­до­дні ви­хо­ду Укра­ї­ни на зов­ні­шні рин­ки ка­пі­та­лів, на­сту­пної ста­дії пе­ре­го­во­рів з МВФ і клю­чо­во­го ета­пу бю­дже­тно­го про­це­су», — на­пи­сав він у Facebook у че­твер.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.