НБУ по­бо­ю­є­ться зро­ста­н­ня ін­фля­ції

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни від­зна­чає зро­ста­н­ня ри­зи­ку більш зна­чно­го від­хи­ле­н­ня ін­фля­ції від цен­траль­ної то­чки ці­льо­во­го ді­а­па­зо­ну до кін­ця 2017 ро­ку. «Швид­ке від­нов­ле­н­ня спо­жив­чо­го по­пи­ту, яке мо­же бу­ти до­да­тко­во про­сти­му­льо­ва­не збіль­ше­н­ням бю­дже­тних ви­трат і пен­сій­них ви­плат у дру­го­му пів­річ­чі, ство­рює ри­зик по­си­ле­н­ня фун­да­мен­таль­но­го ти­ску на ці­ни», — по­ві­дом­ля­є­ться в прес-ре­лі­зі Нац­бан­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.