РЕЗОНАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Ві­дгу­ки на до­пис «Мо­же, тре­ба ого­ло­шу­ва­ти де­фолт укра­їн­сько­го ТБ і про­во­ди­ти но­ві кон­кур­си на всі ча­сто­ти? » (face-book-сто­рін­ка «Дня»)

Ну так, а по­рів­няй­те, скіль­ки Угор­щи­на вкла­дає в роз­ви­ток осві­ти, мо­ви в За­кар­пат­ті, що іно­ді там не го­во­рять укра­їн­ською, і скіль­ки Укра­ї­на, яка шу­кає тіль­ки вин­них. Плюс для мен­шої й одно­рі­дної кра­ї­ни це лег­ше. Є ще при­клад Ка­на­ди з ін­шим під­хо­дом.

Facebook-ко­ри­сту­вач Andrey NEDZELNITSKY

Слід ви­зна­ти, що ча­сто­тний ре­сурс (як і енер­ге­ти­ка чи ме­та­лур­гія, ро­до­ви­ща ко­ри­сних ко­па­лень й на­віть на­прям­ки в авіа­спо­лу­чен­ні то­що) роз­по­ді­ле­ні не­кон­ку­рен­тни­ми, фе­одаль­ни­ми ме­то­да­ми і на­ле­жать олі­го­по­лії во­ро­гів Укра­ї­ни. Га­лу­зі, де в нас існу­вав віль­ний ри­нок (по­што­ві до­став­ки, ін­тер­нет), мо­жна на паль­цях пе­ре­ра­ху­ва­ти, й там в по­рів­нян­ні із за­галь­ним за­не­па­дом все ду­же й ду­же не­по­га­но.

Facebook-ко­ри­сту­вач Ар­тем КОМІСАРЕНКО

Ві­дгук на ста­т­тю Ін­ни ЛИХОВИД « Всту­пний « Ар­ма­гед­дон » («День» № 129 від 27 ли­пня 2017 ро­ку)

Якісь не­вдо­во­ле­ні абі­ту­рі­єн­ти ха­кну­ли? Чи про­е­кту­валь­ни­ки не роз­ра­ху­ва­ли пік на­ван­та­жень — те ж са­ме, що із си­сте­мою е-де­кла­ра­цій?

Facebook-ко­ри­сту­вач Gennadij DEINEGA

Ві­дгук на ста­т­тю Юлі­ан­ни ТОМУСЯК «Де­валь­во­ва­ний ін­сти­тут гро­ма­дян­ства...» (сайт «Дня» day.kyiv.ua)

Ба­га­то ра­зів за остан­ні три ро­ки я спе­ре­ча­ла­ся зі сво­ї­ми ре­аль­ни­ми і вір­ту­аль­ни­ми дру­зя­ми, пе­ре­ко­ну­ю­чи, за­сте­рі­га­ю­чи всіх, хто на­їв­но ра­дів, ко­ли пре­зи­дент на­да­вав — « с бар­ска­ва пле­ча » , укра­їн­ське гро­ма­дян­ство пев­ній осо­бі, не­зва­жа­ю­чи на чи­слен­ні за­сте­ре­же­н­ня, як із пра­во­вої то­чки зо­ру, так і з мо­раль­ної. І ось чер­го­вий раз, ви­ща по­са­до­ва осо­ба дер­жа­ви де­мон­струє укра­їн­сько­му су­спіль­ству і сві­то­во­му за­га­лу при­клад зне­ва­ги до ін­сти­ту­ту гро­ма­дян­ства, при­клад дис­кре­ди­та­ції цьо­го ін­сти­ту­ту вку­пі з кри­чу­щим про­я­вом пра­во­во­го ні­гі­лі­зму.

Facebook-ко­ри­сту­вач Сві­тла­на МИХАЛЮК

Ві­дгук на до­пис «30 ли­пня 2017 ро­ку ми­ну­ло 80 ро­ків з дня ого­ло­ше­н­ня в Ра­дян­сько­му Со­ю­зі Ве­ли­ко­го те­ро­ру» (facebook­сто­рін­ка «Дня»)

Без­по­се­ре­дньо від­но­си­ться до мо­єї сім’ї, при­то­му — до обох гі­лок ро­ду. Facebook-ко­ри­сту­вач Ни­ко­лай ГАВРИСЬ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.