Оле­ксан­дра СВЕРДЛОВА,

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Центр Со­ці­аль­на Дія», Ко­а­лі­ція з про­ти­дії дис­кри­мі­на­ції в Укра­ї­ні:

— На мою дум­ку, про дис­кри­мі­на­цію за сі­мей­ним ста­ном ма­ло го­во­рять, бо не зна­ють, що це дис­кри­мі­на­ція. Зокре­ма, не зна­ють, що ко­ли вас не пу­ска­ють до яко­гось за­кла­ду, бо ви ва­гі­тні, або з ма­лень­кою ди­ти­ною, або з ві­зо­чком, то це дис­кри­мі­на­ція. Ін­ко­ли лю­ди ду­ма­ють, що вла­сник за­кла­ду мо­же ви­рі­шу­ва­ти, ко­го впу­ска­ти, а ко­го ні. На­справ­ді це не­за­кон­но. Це ре­гу­лю­є­ться за­ко­ном «Про за­са­ди за­по­бі­га­н­ня і про­ти­дії дис­кри­мі­на­ції в Укра­ї­ні», який діє з 2012 ро­ку. Щоб лю­ди про це ді­зна­ва­ли­ся біль­ше, тре­ба про­во­ди­ти ось та­кі акції, як акція мам з ві­зо­чка­ми бі­ля PinchukArtCentre.

На­ра­зі ми ба­чи­мо тут один із ефе­ктив­них за­хо­дів, на­прав­ле­них на про­ти­дію дис­кри­мі­на­ції. Адмі­ні­стра­ція за­кла­ду по­ча­ла пу­ска­ти мам з віз­ка­ми. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що і на­да­лі во­ни теж це ро­би­ти­муть, і не тіль­ки під на­гля­дом жур­на­лі­стів і на­по­ром ве­ли­кої кіль­ко­сті мам. То­му бу­ло би до­бре, як­би пе­рі­о­ди­чно хтось на­ві­ду­вав­ся сю­ди і пе­ре­ві­ряв, чи справ­ді во­ни пе­ре­ста­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти свою обме­жу­валь­ну нор­му.

За­га­лом є пра­во­ві та не­пра­во­ві за­со­би про­ти­дії дис­кри­мі­на­ції. Ця акція — не­пра­во­вий за­сіб, це при­вер­не­н­ня ува­ги ЗМІ і су­спіль­ний тиск на адмі­ні­стра­цію ін­сти­ту­ції. Ча­сто та­кий за­сіб про­ти­дії є ефе­ктив­ним, бо та­кі при­ва­тні за­кла­ди, як га­ле­рея, ре­сто­ран, ка­фе, дба­ють про свою ре­пу­та­цію, бо­я­ться втра­ти­ти клі­єн­тів і то­му мо­жуть пі­ти на­зу­стріч і змі­ни­ти та­ку нор­му. Якщо ж та­кі за­со­би не ді­ють, вар­то за­сто­со­ву­ва­ти пра­во­ві. Во­ни вклю­ча­ють звер­не­н­ня до су­ду або пи­сьмо­ве звер­не­н­ня до Упов­но­ва­же­но­го ВР Укра­ї­ни з прав лю­ди­ни. Тре­ба бу­ти актив­ни­ми і бо­ро­ти­ся за свої пра­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.